HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 60

Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianach

Informacja o warunkach zatrudnienia

Stan prawny przed zmianą:
Zgodnie z art. 29 § 3 K.p. pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu
 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:
1)
obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
2)
częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę
3)
wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego
4)
obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę
5)
układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty, a jeżeli nie ma on obowiązku ustalenia regulaminu pracy, który jest zasadniczym aktem regulującym wskazane poniżej sfery stosunku pracy, dodatkowo o:
6)
porze nocnej
7)
przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz
8)
miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia.
Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy (art. 29 § 31 K.p.)Pracodawca informuje pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1-4, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu – nie później niż do dnia rozwiązania umowy (art. 29 § 3K.p.)

Po zmianach:
zmiana art. 29 § 3–33 K.p.:
art. 29 § 3
Pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej
1)
nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, co najmniej o:

a)
obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
b)
obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy
c)

przysługujących pracownikowi przerwach w pracy
d)

przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku
e)

zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią
f)

w przypadku pracy zmianowej – zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę
g)

w przypadku kilku miejsc wykonywania pracy – zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy
h)

innych niż określone w umowie o pracę przysługujących pracownikowi składnikach wynagrodzenia oraz świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych
i)

wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania
j)

obowiązujących zasadach rozwiązania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia oraz terminie odwołania się do sądu pracy lub, jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresów wypowiedzenia w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia
k)

prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy
l)

układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje – nazwie takich organów lub instytucji
m)

w przypadku gdy pracodawca nie ustalił regulaminu pracy
terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym u danego pracodawcy sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy

2)
nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy oraz informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym, zapewnianej przez pracodawcę, nie dotyczy to przypadku, w którym pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego

art. 29 § 31 K.p.
Poinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a–f, h–k i pkt 2, może nastąpić przez wskazanie w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiednich przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

art. 29 § 32 K.p.
Pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o zmianie adresu swojej siedziby, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adresu zamieszkania, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zmiany adresu.
art. 29 § 33 K.p.
Pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o zmianie warunków zatrudnienia, o których mowa w § 3, a także o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy lub innym porozumieniem zbiorowym niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym taka zmiana ma zastosowanie do pracownika. Nie dotyczy to przypadku, w którym zmiana warunków zatrudnienia wynika ze zmiany przepisów prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych, jeżeli przepisy te zostały wskazane w informacji przekazanej pracownikowi.

dodaje się nowy
art. 29 § 34 K.p.
Informacje, o których mowa w § 3–33 pracodawca może przekazać pracownikowi w postaci elektronicznej jeżeli będą dostępne dla pracownika z możliwością ich wydrukowania oraz przechowywania, a pracodawca zachowa dowód ich przekazania lub otrzymania przez pracownika.

Art. 26 ustawy zmieniającej
W przypadku umów o pracę trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pracodawca, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku uzupełnia informacje, o których mowa w art. 29 § 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, o informacje, o których mowa w art. 29 § 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Jeżek Przemysław
Oferta szkoleń
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/