HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Potrącenia komornicze ze świadczeń z ZFŚS

Tytuł wykonawczy od Komornika a obowiązek potrącenia świadczenia pieniężnego finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

# 20
Pytanie uczestnika
Pracodawca otrzymał tytuł wykonawczy na podstawie którego zobowiązany został do dokonywania potrąceń z wypłacanych wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy kwot tytułem niespłaconej pożyczki bankowej na kwotę 35 tyś zł. Czy na podstawie takiego tytułu wykonawczego pracodawca ma obowiązek dokonać potrącenia z wypłacanych świadczeń z ZFŚS ?

Odpowiedź
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do komornika przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości dłużnika (art. 880 k.p.c.). Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie. Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.

Dotyczy to w szczególności
1.

periodycznego wynagrodzenia za pracę
2.
wynagrodzenia za prace zlecone oraz
3.
nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również
4.
związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy (art. 881 § 1-2 kodeks postępowania cywilnego).
W przypadku funduszy chodzi tutaj wyłącznie o fundusze związane z wypłacaniem dodatkowych premii lub udziału w zysku. Stąd należałoby uznać, że ZFŚS stanowi inny rodzaj funduszu, a świadczenia wypłacane z tego funduszu nie mają charakteru „udziału”.
Stanowisko (w 2011 r.) w tej sprawie zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Prawa Pracy po uwzględnieniu wyjaśnienia przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak wyjaśniło, wobec braku regulacji w sprawie zasad postępowania z przyznanymi pracownikowi świadczeniami socjalnymi, w przypadku prowadzenia egzekucji z jego wynagrodzenia i innych świadczeń oraz w świetle art. 12 ust. 2 ustawy o ZFŚS, środki te nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków, gdy egzekucja jest prowadzona w związku ze zobowiązaniami Funduszu. Zatem wypłaty dokonywane z tego Funduszu nie podlegają egzekucji komorniczej z tytułów pozasocjalnych.
Jeżeli w tytule wykonawczym Komornik wskazał, że zajmuje pracownikowi wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy nie ma podstaw do dokonywania potrąceń z wypłacanych świadczeń finansowanych z ZFŚS. Świadczenia z funduszu socjalnego podlegałyby potrąceniom (co do zasady w pełnej wysokości), jeżeli w tytule wykonawczym wskazane byłoby zajęcie wierzytelności lub świadczeń z ZFŚS.

Jeżek Przemysław
Szkolenia

Potrącenia na Liście płac w 2024 r. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń, świadczeń chorobowych i umów zlecenia z uwzględnieniem nowych kwot wolnych od potraceń od 1 marca i zmian od 25 marca 2024