HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Emeryt podejmujący zatrudnienie a prawo do świadczeń z ZFŚS

Emeryt podejmujący zatrudnienie lub emeryt - pracownik podejmujący kolejne zatrudnienie a prawo do pomocy z Funduszu Socjalnego

Prowadząc szkolenia od ponad 10 lat w tym z tematyki Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie zrozumiałym dla mnie było to, iż wielu wykładowców, ekspertów uważało i dalej uważa, że emeryt, który podjął zatrudnienie u kolejnego pracodawcy, traci status emeryta, tym samym nie jest uprawniony do otrzymania pomocy z funduszu. Interpretacje takie pojawiały się również w stanowiskach m.in. Państwowej Inspekcji Pracy z 30 czerwca 2021 r. w której czytamy:
(…)
emeryt, który podjął pracę u nowego pracodawcy, z punktu widzenia świadczeń socjalnych traci status emeryta – byłego pracownika u poprzedniego pracodawcy (…).

Zgodnie z powyższym emeryt podejmujący zatrudnienie u kolejnego pracodawcy, nie jest emerytem dla ostatniego zakładu pomimo, iż dalej jest emerytem ?
Zrozumiałym jest, że jeżeli pracownik rozwiązał umowę o pracę w związku z przejściem na świadczenia emerytalne i podjął zatrudnienie u tego samego pracodawcy to nie może korzystać z pomocy jako pracownik i emeryt.
Nie zrozumiałym jest natomiast, że skoro korzystam z pomocy jako emeryt u ostatniego pracodawcy a podejmę zatrudnienie u kolejnego to na jakiej podstawie tracę status emeryta, jeżeli dalej nim jestem ?

Autorzy jak i inspekcja pracy powołują się na jedyny wyrok SN z 15 listopada 1991 r. (sygn. akt: I PZP 56/91). Czytając uzasadnienie do wyroku, sąd wyraźnie wskazał, że osoba traci status emeryta, jeżeli podejmując zatrudnienie „zawiesza prawo do emerytury”. Tym samy ciężko było zgodzić się z tezą, że osoba pobierająca świadczenia emerytalne, podejmująca zatrudnienie, traci status emeryta u ostatniego pracodawcy.

SN

Uchwała trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 21 lutego 2024 r. sygn. akt III PZP 3/23
Emeryt, który uprzednio przeszedł na emeryturę i podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie powodującej zawieszenia wypłaty emerytury, jest emerytem, byłym pracownikiem w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
(…)

Sąd Okręgowy w Poznaniu powziął wątpliwość, którą przedstawił Sądowi Najwyższemu. Dotyczy ona kwestii, czy jest emerytem – byłym pracownikiem zakładu” – emeryt, który jest byłym pracownikiem pozwanego zakładu pracy?Chodzi o możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) w poprzednim miejscu pracy przez nauczycielkę, która na emeryturze jeszcze nauczała w szkole. Działo się to w sytuacji, gdy nie zawieszając pobierania emerytury, pracownica szkoły podjęła zatrudnienie, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie powodującej zawieszenia wypłaty emerytury.
Wnioskując o świadczenie z ZFŚS, należy wypełnić wniosek, w którym nie ma rubryki informującej o aktualnym miejscu pracy.
Powstaje zagadnienie, czy doszło w takim przypadku do „​zerwania więzi” „emeryta – byłego pracownika”​ z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców).
Jest to zagadnienie doniosłe pod względem prawnym. Pytanie bowiem, czy konieczne jest zawieszenie pobierania emerytury (albo czy ewentualnie w grę wchodzi inne zdarzenie skutkujące przerwaniem pobierania emerytury). Albo, czy do „​zerwania więzi” „emeryta – byłego pracownika”​ „z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców) istotne – pod względem prawnym – znaczenie ma to, że aktualny pracodawca nie posiada Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Sąd I instancji orzekł, że powództwo było zasadne. Pozwana słusznie twierdziła, że pracodawca ma obowiązek dokonywania zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tylko dla swoich byłych pracowników pobierających emeryturę bez łączenia z pracą u innego pracodawcy. Sąd Rejonowy uznał bowiem, że podstawą prawną może być art. 189 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Zgodnie z nim powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.
Zdaniem sądu I instancji żadne przepisy regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie mogą wyłączać ani ograniczać tego prawa.
Emeryt ma prawo do świadczeń
Problem rozpoznawany przez Sąd Najwyższy jest istotny. – Niektóre szkoły – pracodawcy obecnych emerytów zawieszają emerytury osobom, które podjęły pracę w innym zakładzie, niektóre zaś wypłacają świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych takim osobom. Państwowa Inspekcja Pracy – niejednolicie odnosi się do tych sytuacji. Dlatego podjęcie uchwały przez SN było konieczne – stwierdził na rozprawie Ronald Sypniewski, adwokat i opowiedział się za odpowiedzią, iż taki były pracownik nie jest emerytem, któremu przysługują świadczenia z ZFŚS.
Prokurator Bartłomiej Szyprowski natomiast stwierdził przeciwnie, że były pracownik zakładu pracy podejmujący zatrudnienie u innego pracodawcy na emeryturze – jest emerytem, któremu należą się świadczenia z tego funduszu.
Dlatego, że art.  2 ust. 5 ustawy o świadczeniach z ZFŚS nie stawia żadnych warunków. Przepis obejmuje: osoby uprawnione do korzystania z funduszu – pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów – byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie,  prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.
Takiego też zdania był Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Podjął więc uchwałę, zgodnie z którą emeryt, który uprzednio przeszedł na emeryturę i podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie powodującej zawieszenia wypłaty emerytury, jest emerytem, byłym pracownikiem w  rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Jak uzasadniał sędzia sprawozdawca Jarosław Sobutka, przepisy nie obejmują żadnych warunków, pozwalających różnicować osoby uprawnione do świadczenia. – Nie ma przesłanek negatywnych, które utrudniają korzystanie z funduszu. Żaden regulamin nie może być sprzeczny z ustawą. W pytaniu pojawia się termin ”zrywa więź z poprzednim pracodawcą” , ale nie jest to pojęcie ustawowe (…)

źródło:
prawo.pl

Jeżek Przemysław
Szkolenia

wynagrodzenia i zasiłki w 2024