HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Kwoty wolne od potrąceń od 1 marca 2024 r.

Wysokość kwot wolnych od potrąceń z wypłacanych zasiłków od 1 marca 2024 r.

Przepisy regulujące dokonywanie potrąceń z zasiłków.
Potrąceń ze świadczeń określonych w ustawie zasiłkowej dokonuje się na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 66a ust. 1 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa, zwana dalej ustawą zasiłkową).
Przy potrącaniu należności z przysługujących zasiłków należy stosować przepisy art. 139-144 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Potrącenia z zasiłków porusza również ZUS w ust. 387 – 397 komentarza do ustawy zasiłkowej (ostatnia aktualizacja sierpień 2023 r.).
Kwoty wolna od potrąceń obowiązujące od 1 marca 2024 r.
Od 1 marca 2024 r. kwoty wolne od potrąceń wynoszą

764,62 zł
(do 29 lutego 2024 r. 681,97 zł)

przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych (łącznie z kosztami i opłatami egzekucyjnymi) na zaspokojenie należności alimentacyjnych, świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, dla likwidatora funduszu alimentacyjnego i z racji wypłaconej zaliczki alimentacyjnej
1 261,64 zł
(do 29 lutego 2024 r. 1 125,26 zł)

przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych (łącznie z kosztami i opłatami egzekucyjnymi) na pokrycie należności innych niż wymienione powyżej.

Ważne
Kwoty wolne od potrąceń należy stosować do wszystkich wypłat począwszy od 1 marca 2024 r. niezależnie od tego, za jaki okres należny jest zasiłek.

Pracodawca będący płatnikiem zasiłków musi dokonywać obligatoryjnych potrąceń (art. 139 i nast. ustawy emerytalnej w zw. z art. 66a ustawy zasiłkowej). Na podstawie przysłanego przez organ egzekucyjny pisma o zajęciu zasiłków potrąca wyłącznie alimenty oraz świadczenia niealimentacyjne, stosując limity: 
1)
kwotę wolną od potrąceń
ustaloną proporcjonalnie do liczby dni wypłaty zasiłku lub świadczeniu rehabilitacyjnym. W tym celu należy kwotę wolną od potrąceń podzielić przez 30, a wynik pomnożyć przez liczbę dni pobierania świadczenia

2)
maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia
tytułem egzekwowanych alimentów wynosi ona 60% kwoty brutto zasiłku (przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy), a tytułem świadczeń niealimentacyjnych 25%.

Przykład
Wynagrodzenie, zasiłki i inne wierzytelności pracownika zostały zajęte przez Naczelnika US tytułem zaległych podatków na kwotę 35 000 zł.
W marcu 2024 r. pracownica otrzyma:

1)
wynagrodzenie chorobowe za 11 dni po odliczeniach składkowo – podatkowych w wysokości 2 950 zł oraz
2)
zasiłek chorobowy za 20 dni w wysokości 4 750 zł brutto.
Pracownica zatrudniona jest w wymiarze 1/2 etatu, przysługują jej podstawowe koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł, bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Pracownica nie jest uczestnikiem PPK.
Potrącenie niealimentacyjne z wynagrodzenia chorobowego
2 950 zł × 1/2 = 1 475 zł

kwota wolna od potrąceń
4 242 zł × 1/2 etatu = 2 121 zł
składki na ubezpieczenia społeczne E-R-CH
290,79 zł
składka zdrowotna
1 830,21 zł x 9% = 164,72
podstawa do opodatkowania
2 121 zł – 250 zł – 290,79 zł = 1 580,21 zł = 1 580 zł
zaliczka na podatek dochodowy
1 580 zł × 12% = 189,60 zł = 190 zł
kwota wolna od potrąceń
2 121 zł – 290,79 zł – 164,72 zł – 190 zł = 1 475,49 zł.
Kwota potrącenia z wynagrodzenia chorobowego

2 950 zł – 1 475,49 zł = 1 474,51 zł.
Potrącenie niealimentacyjne z zasiłku chorobowego
maksymalne potrącenie

4 750 zł × 25% = 1 187,50 zł
kwota wolna od potrąceń
1 261,60 zł : 30 dni × 20 dni = 841,07 zł.
kwota zasiłku po potrąceniu zaliczki na podatek
4 750 zł × 12% = 570 zł
4 750 zł – 570 zł = 4 180 zł
4 180 zł – 1 187,50 zł = 2 992,50 zł > 841,07 zł.
Kwota potrącenia niealimentacyjnego z zasiłku
1 187,50 zł.

Pozostałe wpisy:
Potrącenia komornicze ze świadczeń z ZFŚS
https://www.hrkadryiplace.pl/tytul-wykonawczy-od-komornika-a-obowiazek-potracenia-swiadczenia-pienieznego-finansowanego-z-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych-jezek-przemyslaw/

Kwota wolna od potrąceń przy umowach zlecenia
https://www.hrkadryiplace.pl/potracenia-komornicze-z-umowy-zlecenia-kwota-wolna-od-potracen-jezek-przemyslaw/

Egzekucja z wynagrodzenia w trybie postępowania administracyjnego
https://www.hrkadryiplace.pl/egzekucja-z-wynagrodzenia-w-trybie-postepowania-administracyjnego-zmiana-definicji-wynagrodzenia-za-prace-jezek-przemyslaw/

Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
https://www.hrkadryiplace.pl/dobrowolne-potracenia-z-wynagrodzenia-za-prace-pisemna-zgoda-pracownika-jezek-przemyslaw/

Potrącenia na Liście płac w 2024 r. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń, świadczeń chorobowych i umów zlecenia z uwzględnieniem nowych kwot wolnych od potraceń od 1 marca i zmian od 25 marca 2024