HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Rozliczenie kilku świadczeń a kwota wolna od potrąceń

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń przy rozliczaniu kilku świadczeń w miesiącu

Jeżeli w miesiącu kalendarzowym, następuje wypłata wynagrodzenia za pracę oraz innego świadczenia ze stosunku pracy (np. odprawy), to obydwa te świadczenia należy zsumować i od tak ustalonej kwoty dokonać potrącenia, stosując jedną kwotę wolną.
Powyższe potwierdził Główny Inspektorat Pracy w piśmie 19 listopada 2012 r. znak pisma GNP-364/306-072-43-1/12.

GIP

(…)
zgodnie z art. 87 § 8 k.p. potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia. W takim przypadku ograniczenia w dokonywaniu potrąceń pod postacią granic i kwot wolnych od potrąceń mają zastosowanie do kwoty wynagrodzeń przypadających do wypłacenia w danym miesiącu. Na warunkach określonych w tych przepisach następują potrącenia m.in. z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (art. 87 § 5 k.p.) (…) jeżeli w danym miesiącu następuje wypłata wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, to oba te świadczenia należy zsumować i od tak ustalonej kwoty dokonać potrącenia stosując kwotę wolną określoną w art. 871 lub art. 91 § 2 K.p. (…).
Powyższe stanowisko potwierdziło również Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Przykład
Z powodu likwidacji stanowiska pracy 31 marca 2024 r. uległa rozwiązaniu umowa o pracę z pracownikiem pełnoetatowym (wiek 29 lat), którego wynagrodzenie było zajęte na poczet niespłaconej pożyczki bankowej na kwotę kilku tysięcy złotych.

31 marca 2024 r. pracownik otrzymał
wynagrodzenie za pracę w wysokości

4 700 zł
odprawę pieniężną (nie stanowi podstawy wymiaru składek) w wysokości  
5 000 zł
ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy              
456 zł.
Pracownik ma prawo do
podstawowych kosztów uzyskania przychodu

250 zł
kwoty zmniejszającej podatek                                                     
300 zł.
Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.
Łączny przychód 10 156 zł.
Po odliczeniach składkowo – podatkowych kwota wynagrodzenia wyniesie

lista płac

Maksymalna kwota potrącenia wyniosła 4 122,35 zł (1/2 x 8 244,69 zł). Kwota wolna od potrąceń 3 221,98 zł. Pracodawca może potrącić całą dopuszczalną kwotę tj.: 4 122,35 zł i przekazać na konto komornika.

Jeżek Przemysław
Najbliższe szkolenie z tej tematyki

Potrącenia na Liście płac w 2024 r. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń, świadczeń chorobowych i umów zlecenia z uwzględnieniem nowych kwot wolnych od potraceń od 1 marca i zmian od 25 marca 2024