HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Dwie wypłaty wynagrodzeń pracownika oddelegowanego i kierowcy

Dwie wypłaty w miesiącu a podstawa wymiaru składek

Rozliczanie wynagrodzeń pracownika oddelegowanego do pracy za granicą i kierowców w przewozach międzynarodowych
Pracownik oddelegowany
Pracownicy zatrudnieni w Polsce, oddelegowani przez pracodawcę do pracy za granicą, których przychód jest wyższy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (niezależnie od tego, za jaki okres przysługuje) tj.:
w 2024 r. wyższy niż 7 824 zł, podstawy wymiaru składek ZUS nie stanowi część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu (§ 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego). Przy czym tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie może być niższa od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Jeżeli przychód pracownika za dany miesiąc nie przekracza tego poziomu, wówczas pracodawca nie może zastosować zwolnienia wynikającego z tego przepisu. Nie ma zatem podstaw do odejmowania równowartości diet, ani też porównania przychodu do kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W przypadku uzyskiwania przez pracownika przychodu niższego od przeciętnego wynagrodzenia, podstawę wymiaru składek stanowi faktycznie uzyskiwany przez niego przychód.
Kierowca w przewozach międzynarodowych
Ustawa o czasie pracy kierowców
Zasady wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.
Kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. K.p. (art. 26f ust. 1 ustawy). Do kierowcy w przewozach międzynarodowych stosuje się odpowiednio, w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przepisy wydane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczące pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców (art. 26f ust. 2 ustawy). W przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych nie wchodzi m.in. kwota stanowiąca równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, z zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia (w 2024 r. nie niższy niż 7 824 zł).

Przykład
Pracownik od 21 czerwca do 31 lipca 2024 r. wykonywał przewóz dwustronny do Gruzji. W lipcu 2024 r. pracownik uzyskał:

1)
wynagrodzenie za pracę wykonywaną w czerwcu 2024 r. (w Polsce i za granicą) w wysokości łącznie 8 120 zł oraz
2)
za lipiec w wysokości 11 500 zł. 
Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stosuje się ulgę w wysokości 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą.
9 lipca 2024 r. wypłata za czerwiec 2024 r.
8 120 zł > 7 824 zł

składki na FUS z podstawy
8 120 zł = 1 113,25 zł

składka zdrowotna
8 120 zł – 1 113,25 zł = 7 006,75 zł
7 006,75 zł x 9% = 630,61 zł.

31 lipca 2024 r. wypłata za lipiec 2024 r.
9 500 zł

Łączny przychód w lipcu 2024 r.:
19 620 zł ( 8 120 zł + 11 500 zł).

Ulga za dni pobytu w Gruzji w okresie od 21 czerwca do 31 lipca 2024 r. przyjmując, że 1 euro = 4,55 zł.
41 dni x 60 euro x 4,55 zł = 11 193 zł.
Przychód po odliczeniu ulgi:
19 620 zł – 11 193 zł = 8 427  zł
8 427 zł > 7 824 zł.
Do podstawy wymiaru składek przyjęto kwotę 8 427 zł.
Składki na FUS z podstawy:
8 427 zł = 1 155,35 zł – 1 113,25 zł = 42,10 zł.
Składka zdrowotna:
8 427 zł – 1 155,35 zł = 7 271,65 zł
7 271,65 zł x 9% = 654,45 zł – 630,61 zł = 23,84 zł.
Łącznie składki na FUS

1 113,25 zł + 42,10 zł = 1 155,35 zł.
Łączna składka na ubezpieczenie zdrowotne

630,61 zł + 23,84 zł = 654,45 zł.
Przykład
Pracownik od 21 czerwca do 31 lipca 2024 r. został oddelegowany do pracy do Gruzji. W tym czasie podlega ubezpieczeniom w Polsce (A1). W lipcu 2024 r. pracownik uzyskał:

1)
wynagrodzenie za pracę wykonywaną w czerwcu 2024 r. (w Polsce i za granicą) w wysokości łącznie 8 500 zł oraz
2)
za lipiec w wysokości 10 500 zł. 
Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tego pracownika ma zastosowanie § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego.
9 lipca 2024 r. wypłata za czerwiec 2024 r.
8 500 zł > 7 824 zł

składki na FUS z podstawy:
8 500 zł = 1 165,35 zł

składka zdrowotna:
8 500 zł – 1 165,35 zł = 7 334,65 zł x 9% = 660,12 zł.

31 lipca 2024 r. wypłata za lipiec 2024 r.
10 500 zł

Łączny przychód w lipcu 2024 r.:
19 000 zł ( 8 500 zł + 10 500 zł).

Równowartość diet za dni pobytu w Gruzji w okresie od 21 czerwca do 31 lipca 2024 r., przyjmując, że 1 euro = 4,55 zł.
41 dni x 48 euro x 4,55 zł = 8 954,40 zł.
Wynagrodzenie po odliczeniu równowartości diet
19 000 zł – 8 954,40 zł = 10 045,60 zł.
10 045,60 zł > 7 824 zł.
Do podstawy wymiaru składek przyjęto kwotę 10 045,60 zł.

Składki na FUS z podstawy:
10 045,60 zł = 1 377,25 zł – 1 165,35 zł = 211,90 zł
Składka zdrowotna:

10 045,60 zł – 1 377,25 zł = 8 668,35 zł x 9% = 780,15 zł – 660,12 zł = 120,03 zł.
Łącznie składki na FUS:

1 165,35 zł + 211,90 zł = 1 377,25 zł.
Łączna składka na ubezpieczenie zdrowotne:
660,12 zł + 120,03 zł =
780,15 zł.

Jeżek Przemysław
Szkolenia

Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w 2024 r. pracowników oddelegowanych za granicę i kierowców w przewozach międzynarodowych