HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Podstawa wymiaru zasiłku a „Siła wyższa”

W pisemnych odpowiedziach na indywidualne zapytania kierowane do wydziału zasiłków, jednostki ZUS potwierdzają stanowisko zawarte w artykule z 26 stycznia 2024 r.
https://www.hrkadryiplace.pl/dzialanie-sily-wyzszej-uzupelnianie-podstawy-wymiaru-swiadczen-chorobowych-zmiana-stanowiska-zus-swiadczenia-chorobowe-jezek-przemyslaw/
Jak zatem ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych w miesiącu korzystania ze zwolnienia w wymiarze godzinowym i niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą ?
Uzupełnienia wynagrodzenia za dany miesiąc podlegającego wliczeniu do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego dokonuje się wówczas, gdy pracownik nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych nie uzyskał go w pełnej wysokości, pod warunkiem, że przepracował co najmniej połowę obowiązującego go wymiaru czasu pracy (art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy zasiłkowej).
Uzupełnienie polega na ustaleniu kwoty wynagrodzenia, jaką pracownik by osiągnął, gdyby przepracował pełny miesiąc, na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej. W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie:
1.
w stałej miesięcznej wysokości
jako uzupełnione przyjmuje się wynagrodzenie określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy
2.
zmienne
jako uzupełnione przyjmuje się wynagrodzenie obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w tym miesiącu.

Pamiętaj
Przy dokonywaniu uzupełnienia wynagrodzenie określone w stawce godzinowej traktuje się jak wynagrodzenie stałe (komentarz do ustawy zasiłkowej).

Uzupełnieniu podlega wynagrodzenie miesięczne, a nie dzienne. Stąd też nie należy uzupełniać wynagrodzenia, które zostało obniżone m.in. z powodu nieodpracowania kilkugodzinnego zwolnienia od pracy jak i kilkugodzinnego zwolnienia z powodu działania siły wyższej za które pracownik zachował prawo do wysokości połowy wynagrodzenia. Wynagrodzenie takie przyjmuje się do podstawy wymiaru w kwocie faktycznie wypłaconej, mając przy tym na uwadze gwarancję najniższej podstawy wymiaru świadczenia chorobowego.
Przykład
Pracownik nie wykonywał pracy w wymiarze 5 godzin z powodu korzystania ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej oraz w 3 dniach roboczych chorował (24 h) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego. Oprócz płacy zasadniczej, przysługującej w stałej miesięcznej wysokości 4 500 zł, pracownik otrzymuje zmienną premię regulaminową za czas faktycznie przepracowany. Premia wliczana jest do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w kwocie faktycznie wypłaconej bez uzupełniania.
Wymiar czasu pracy wyniósł 168 h i poza płacą zasadniczą pracownik uzyskał:
premię regulaminową w wysokości
450 zł
dodatek za pracę w porze nocnej
74,50 zł
wynagrodzenie za nadgodziny (12 h)
530,36 zł.
Wynagrodzenie zasadnicze:
pomniejszenie tytułem działania siły wyższej:
4 500 zł : 168 h = 26,79 zł
26,79 zł x 5 h = 133,95 zł
133,95 zł x 50% = 66,98 zł
pomniejszenie tytułem niezdolności do pracy:
4 500 zł : 30 dni = 150 zł
150 zł x 3 dni = 450 zł
4 500 zł – 66,98 zł – 450 zł = 3 983,02 zł.
Zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc przysługujące za ten miesiąc należy zsumować:
450 zł + 74,50 zł + 530,36 zł = 1 054,86 zł
i podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w tym miesiącu i obliczyć wynagrodzenie za 5h zwolnienia od pracy:
[1 054,86 zł : 151 h (168 h – 5 h – 24 h+ 12 h)] = 6,99 zł
6,99 zł x 5h (liczba godz. niewykonywania pracy)
34,95 zł x 50% = 17,48 zł.
Łącznie wynagrodzenie wyniosło:
5 055,36 zł (3 983,02 zł + 450 zł + 74,50 zł + 530,36 zł + 17,48 zł).
W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych należy uwzględnić stałe składniki wynagrodzenia uzupełnione do wysokości z umowy o pracę z uwzględnieniem 5 godzinnej nieobecności w pracy z powodu działania siły wyższej:
4 500 zł – 66,98 zł + 17,48 zł = 4 450,50 zł
oraz zmienne składniki wynagrodzenia w kwocie faktycznie wypłaconej (wynagrodzenie za nadgodziny, nocne i premie przyjmuje się w podstawie w kwocie faktycznie wypłaconej bez uzupełniania).
Podstawę wymiaru stanowi 5 505,36 zł – 13,71% bez uzupełniania, gdyż uzupełnia się dni a nie godziny.

ZUS stoi na stanowisku, że pracownik, który nie odpracował wyjścia prywatnego np. 3h i z tego tytułu obniżono mu wynagrodzenie:
4 500 zł : 168h = 26,79 zł x 3h = 80,37 zł
4 500 zł – 80,37 zł = 4 419,63 zł.
Podstawę wymiaru stanowi 4 419,63 zł – 13,71% bez uzupełniania, gdyż podstawę uzupełnia się „o dni” a nie godziny. Tą samą zasadę należy zastosować przy zwolnieniu z powodu siły wyższej w wymiarze godzinowym.

Jeżek Przemysław
Zmiana stanowiska ZUS na praktycznych przykładach omówiona zostanie na szkoleniu
20 marca 2024 r. 

Podstawa wymiaru swiadczen chorobowych pracownikow w 2024 r. Najnowsze zmiany w stanowiskach ZUS