HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Egzekucja z wynagrodzenia w trybie postępowania administracyjnego

Zmiana definicji wynagrodzenia za pracę od 25 marca 2024 r.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505) zwana dalej ustawą o p.e.w a.
Zmiana definicji wynagrodzenia za pracę
Od 25 marca 2024 r. przez wynagrodzenie rozumie się przez to wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne, w tym świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 1a pkt 17 ustawy o p.e.w a. obowiązujący od 25 marca 2024 r. ).
Przed zmianą
Przez wynagrodzenie rozumie się przez to wynagrodzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy
podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy 

(§ 1 art. 9 ustawy o p.e.w a.).
Świadczenie pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(§ 5 art. 9 ustawy o p.e.w a. obowiązujący od 25 marca 2024 r. ).
Komentarz
W celu usprawnienia egzekucji ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacanych przez pracodawcę, zmieniono definicję wynagrodzenia zawartą w art. 1a pkt 17 ustawy o p.e.w a. oraz dodano nowy § 5 w art. 9 ustawy o p.e.w a.  określającego zakres ochrony tego świadczenia. Zmiana polega na ujęciu w definicji wynagrodzenia również świadczeń przysługujących

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacanych przez pracodawcę na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (ustawa zasiłkowa). Zmiana wyeliminuje konieczność dokonywania odrębnie zajęć egzekucyjnych wierzytelności ze stosunku pracy oraz ze świadczeń, które są wypłacane zobowiązanemu przez pracodawcę, u którego dokonano zajęcia wynagrodzenia za pracę, oraz zapewni ciągłość egzekucji. Tym samym zobowiązany poniesie mniejsze koszty związane z egzekwowaniem zaległości (wydatki związane z doręczeniem korespondencji), które są zaspokajane przed należnością pieniężną. Zmiana ta usprawni również proces realizacji zajęcia przez pracodawcę, zamiast dwóch zajęć egzekucyjnych będzie obsługiwał tylko jedno. Dokona zatem jednego przelewu środków pieniężnych bądź też udzieli jednej odpowiedzi organowi egzekucyjnemu w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zajęcia egzekucyjnego.
Art. 9 § 1 ustawy o p.e.w a. stanowi, że wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w Kodeksie pracy. W związku z tym, że w definicji wynagrodzenia ujęto również świadczenia przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacane przez pracodawcę, które podlegają ochronie w innym zakresie niż wynagrodzenie za pracę, dodano w art. 9 § 5 ustawy o p.e.w a. Zgodnie z tym przepisem świadczenia te będą potrącane w zakresie określonym przepisami o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, z późn. zm.), analogicznie jak w przepisie art. 10 § 3 ustawy.
Dodany § 5 do art. 9  ustawy ma na celu uniknięcie wątpliwości w zakresie potrąceń ze świadczeń przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz zapewnienie tych samych zasad potrąceń niezależnie od tego, czy będzie wypłacał je pracodawca czy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Przepis przejściowy
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 556).
Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę i świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wypłacanych przez pracodawcę – wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i niezakończonym przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Zgodnie z powyższym, nową definicję wynagrodzenia za pracę należy stosować również do postępowań wszczętych przed dniem 25 marca 2024 r.

Jeżek Przemysław
Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/