HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wysokość wynagrodzenia a wykonywania badań lekarskich

Uwzględnianie w podstawie zmiennych składników należnych w miesiącu wykonywania badań

Przepisy ustawy kodeks pracy oraz przepisy odrębne, przewidują wiele sytuacji, w których pomimo nieprzepracowania przez pracownika wszystkich godzin bądź dni, zachowuje on prawo do wynagrodzenia. W przeciwieństwie m.in. do wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, które ustalane jest na podstawie wydanego odrębnego rozporządzania, pozostałe zwolnienia od wykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia nie zostały uregulowane wprost w przepisach.
Gdy przepis gwarantuje pracownikowi zachowanie prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy i nie wskazuje wprost jak wysokość tego wynagrodzenia należy ustalić, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, zwane dalej rozporządzeniem o wynagradzaniu. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy (§ 5 ust. 1 rozporządzenia o wynagradzaniu). Przepis ten stosować należy w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia w okresie m.in. wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Art. 229 § 3 ustawy Kodeks pracy – okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami lekarskimi pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Pracownicy, którzy wykonują badania przez 2-3 dni są stratni na wynagrodzeniu, gdyż w dniach w których wykonują badania mogliby mieć również zlecaną pracę w nadgodzinach jak i również otrzymaliby wyższe wynagrodzenie prowizyjne.
Przykład
Pracownik nie wykonywał pracy 2 i 3 września 2024 r. (16 h) w związku z wykonywaniem badań okresowych. Oprócz płacy zasadniczej, przysługującej w stałej miesięcznej wysokości 4 950 zł, pracownik otrzymuje zmienną premię regulaminową uzależnioną od nieobecności w pracy. We wrześniu 2024 r.  wymiar czasu pracy wyniósł 168 h i poza płacą zasadniczą pracownik uzyskał

premię regulaminową:                                                     
825 zł
dodatek za pracę w porze nocnej:                             
76,80 zł
wynagrodzenie za nadgodziny (15h):                     
662,85 zł.
W związku z wykonywaniem badań kontrolnych, należy obliczyć uzupełniające wynagrodzenie za 2 dni niewykonywania pracy (16 h) wynikające ze zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za wrzesień 2024 r.
W tym celu należy zsumować zmienne składniki za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc przysługujące za wrzesień:
825 zł + 76,80 zł + 662,85 zł = 1 564,65 zł.
Tak ustaloną podstawę należy podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika we wrześniu i obliczyć wynagrodzenie za 2 dni (16 h) zwolnienia od pracy:
[1 564,65 zł : 167 h (168 h – 16 h + 15 h)] = 9,37 zł
9,37 zł x 16 h (liczba godz. niewykonywania pracy) = 149,92 zł
(uzupełniające wynagrodzenie za 2 dni nieprzepracowane).
Łącznie wynagrodzenie za wrzesień 2024 r. wyniosło:
6 664,57 zł (4 950 zł + 825 zł + 76,80 zł + 662,85 zł + 149,92 zł).

Jeżek Przemysław
Szkolenia

Uwzględnianie w podstawie wymiaru różnych składników wynagrodzenia w 2024 r.