HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 45

Urlop bezpłatny a prawo do świadczeń z ZFŚS

# 14
Pytanie uczestnika
Pracownik aktualnie przebywa na urlopie bezpłatnym. Zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o pomoc z funduszu socjalnego. Czy na urlopie bezpłatnym pracownik ma prawo do świadczeń z funduszu ?
Odpowiedź
W wielu publikacjach czy wyrażanych opiniach spotkać się można z poglądem, że:
(…)
Istotą urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 174 k.p. jest zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, ani też do okresu pracy, od którego zależą prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego pracowników. W konsekwencji należy uznać, że osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym nie jest pracownikiem zakładu pracy w kontekście prawa do korzystania ze środków ZFŚS (pomimo że z formalnego punktu widzenia spełnia definicję pracownika zawartą w Kodeksie pracy).
Art. 2 pkt 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ZFŚS. Do kręgu osób uprawnionych do korzystania z Funduszu należą
1.
pracownicy i członkowie ich rodzin
2.
emeryci i renciści – byli pracownicy i członkowie ich rodzin 
oraz 
3.
inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie określającym zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.
Art. 8 ustawy o ZFŚS przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.
Z powyższego należy wysnuć wniosek, że dostęp do świadczeń z ZFŚS powinni mieć wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, czy świadczą pracę czy też nie, np. z powodu przebywania na urlopie wychowawczym, macierzyńskim, bezpłatnym, czy długotrwałej choroby i pobierania świadczeń zasiłkowych.
Podobnie uznało Ministerstwo Pracy, choć stanowisko to dotyczy ustalania przeciętnej liczby pracowników w celu naliczenia odpisów.

(…)
Zgodnie z par. 1 rozporządzenia MP w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podstawę naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi przeciętna planowana w danym roku liczba zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Należy podkreślić, że w przeciętnej liczbie zatrudnionych uwzględnia się pracowników, których definiuje art. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Zgodnie z tym przepisem pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Biorąc pod uwagę treść par. 1 rozporządzenia, w ocenie Departamentu brak jest podstaw prawnych do wyłączania z przeciętnego zatrudnienia pracowników przebywających na urlopach, w tym na urlopie bezpłatnym.
WAŻNE
Ustawa o ZFŚS nie wprowadza żadnych wyjątków, jeśli chodzi o pracowników zaliczanych do osób uprawnionych. Jedyne kryterium, które wpływa na decyzję o przyznaniu danego świadczenia z ZFŚS lub odmowie, powinno być oparte na sytuacji materialnej, życiowej, bytowej, rodzinnej osoby uprawnionej.

Autor
Jeżek Przemysław

Najbliższe szkolenie z tematyki ZFŚS

21 grudnia 2023 r.
Zapisy
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-w-2023-r-zmiany-w-wysokosciach-odpisow-w-ii-polroczu-zasady-przyznawania-i-rozliczania-swiadczen-i-ich-opodatkowanie/