HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 44

Wiek emerytalny a przychody w PIT-11 za 2023 r.

Wykazywanie opodatkowanych przychodów w PIT-11(29) pracownika po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego

Objaśnienie do PIT-11(29)
Część „E” wiersz 3
punkt 18) objaśnień
opis do wiersza 3
Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1 m.in. przychody ze stosunku pracy, otrzymane przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego (dzień urodzin). 

Wiersze 3, 8 i 14 części E wypełnia się, jeśli płatnik w trakcie roku pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek w sytuacji gdy podatnik nie złożył płatnikowi oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy (tzw. ulgi dla seniora) albo z powodu przekroczenia limitu przychodu zwolnionego od podatku (sumy kwot wykazanych w poz. 109 i 114), gdy zwolnienie było stosowane w trakcie roku.
W wierszach tych należy odpowiednio wykazać przychody uzyskane przez podatników po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety i 65 roku życia w przypadku mężczyzny, pod warunkiem że podatnik podlega z tytułu  uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
W wierszach tych należy odpowiednio wykazać kwoty kosztów uzyskania przychodów oraz sumy zaliczek na podatek pobranychprzez płatnika. Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych uzyskane przez podatnika przed ukończeniem ww. wieku płatnik wykazuje w wierszu 1, odpowiednio przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy płatnik wykazuje w wierszu 6, a z zasiłków macierzyńskich – w wierszu 12.

67890

Ważne
Opodatkowane przychody pracownika (po ukończeniu 60/65 lat) wykazuje się w wierszu 3 niezależnie od tego czy osoba ta pobiera świadczenia emerytalne bądź nie. Jeżeli pracownik spełnia warunki do zastosowania „ulgi dla seniora” rozliczy ją sam w zeznaniu rocznym.
Przykład
Pracownica w wieku 63 lat wynagradzana stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości 4 500 zł uzyskała przychód w 2023 r. (nie korzystała z ulgi dla seniora). 
Przychód

54 000 zł
(4 500 zł x 12 miesięcy)

koszty uzyskania
3 000 zł
(250 zł x 12 miesięcy)
składki ERCH
7 403,40 zł
(616,95 zł x 12 miesięcy)
zdrowotna (9%)
4 193,64 zł
(349,47 zł x 12 miesięcy)
zaliczka na podatek
1 632 zł
(136 zł x 12 miesięcy)
kwota zmniejszająca podatek 300 zł.

Sporządzając za 2023 r. informację PIT-11(29) pracodawca wykaże

p

pp

Przykład
Pracownica w wieku 59 lat wynagradzana stałą miesięczną stawką wynagrodzenia (wynagrodzenie płatne w ostatnim dniu danego miesiąca) w wysokości 3 900 zł uzyskała przychód w 2023 r. w wysokości
narastająco od stycznia do czerwca 2023 r (6 miesięcy)
przychód

23 400 zł
(3 900 zł x 6 miesięcy)
koszty uzyskania
1 500 zł
(250 zł x 6 miesięcy)
składki ERCH
3 208,14 zł
(534,69 zł x 6 miesięcy)
zdrowotna (9%)
1 817,28 zł
(302,88 zł x 6 miesięcy)
zaliczka na podatek
444 zł
(74 zł x 6 miesięcy)
kwota zmniejszająca podatek 300 zł.

10 lipca 2023 r. pracownica ukończyła 60 rok życia. Pomimo, iż spełnia warunki do zastosowania „ulgi dla seniora” (nie pobiera świadczeń emerytalnych) nie złożyła pracodawcy stosowanego oświadczenia. We wrześniu pracownica rozwiązała umowę o pracę (złożyła do ZUS wniosek o przyznaniu świadczeń emerytalnych) i od dnia następnego została ponownie zatrudniona.
Narastająco od lipca do grudnia 2023 r (6 miesięcy)
przychód

23 400 zł
(3 900 zł x 6 miesięcy)
koszty uzyskania
1 500 zł
(250 zł x 6 miesięcy)
składki ERCH
3 208,14 zł
(534,69 zł x 6 miesięcy)
zdrowotna (9%)
1 817,28 zł
(302,88 zł x 6 miesięcy)
zaliczka na podatek:
444 zł
(74 zł x 6 miesięcy)

Sporządzając za 2023 r. informację PIT-11(29) pracodawca wykaże

p1p

p2p

Pierwszy wpływ emerytury na konto pracownica otrzymała 5 października 2023 r. Pracownica ma prawo w PIT rocznym rozliczyć „ulgę dla seniora” od wszystkich faktycznie uzyskanych przychodów ze stosunku pracy i zasiłku macierzyńskiego w okresie od ukończenia wieku 60 lat do dnia poprzedzającego dzień wpływu pierwszej emerytury na konto tj. od 10 lipca do 4 października 2023 r.
W poz. 43 PIT-11(29) wykazane są opodatkowane przychody po ukończeniu wieku 60 lat uzyskane do końca 2023 r. w celu rozliczenia „ulgi dla seniora” pracownica powinna wystąpić do pracodawcy o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanych przychodów w okresie od 10 lipca do 4 października 2023 r.
W zaświadczeniu tym pracodawca powinien wskazać przychody podlegające rozliczeniu w ramach „ulgi dla seniora” oraz podać wysokość składek na ubezpieczenia społeczne od tych przychodów, gdyż składki te od przychodów zwolnionych z opodatkowania nie podlegają odliczeniu od dochodu w PIT rocznym.

Przychody wykazywane w PIT-11
krok po kroku
Najbliższe szkolenie z tego tematu
14 grudnia 2023 r. 
Plan szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/wp-content/uploads/2023/11/PLAN-SZKOLENIA-PIT-za-2023-Zamkniecie-roku.pdf
Zapisy
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/pit-za-2023-r-zamkniecie-roku-jak-wypelnic-informacje-pit-11-dla-pracownikow-i-zleceniobiorcow-oddelegowanych-kierowcow-w-przewozach-miedzynarodowych/