HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 47

PIT-11 pracownika korzystającego z ulgi dla młodych i wypłata zasiłku

# 15
Pytanie uczestnika
Pracownik przez część roku 2023 r. korzystał z ulgi dla młodych (w trakcie roku ukończył 26 lat) i pobierał zasiłek chorobowy. Jak prawidłowo wykazać uzyskane przychody w informacji PIT-11 ?
Odpowiedź
Pracownik (wiek 25 lat) osiągnął u pracodawcy (stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 9 600 zł) narastająco od stycznia do czerwca 2023 r. przychody zwolnione z opodatkowania
przychód                                        
46 662,82 zł     
[(9 600 zł x 4 miesiące) + 3 142,82 zł + 5 120 zł]    
składki ERCH                                   
6 397,47 zł        
[(1 316,16 zł x 4 miesiące) + 430,88 zł + 701,95 zł]     
zdrowotna (9%)                              
3 623,89 zł        
[(745,55 zł x 4 miesiące) + 244,07 zł + 397,62 zł]      
W kwietniu 2023 r. pobierał zasiłek chorobowy (21 dni) wypłacony przez pracodawcę.
Za ten miesiąc wynagrodzenie i zasiłek kształtowały się następująco
9 600 zł : 30 dni = 320 zł
320 zł x 21 dni = 6 457,18 zł
wynagrodzenie za pracę
9 600 zł – 6 457,18 zł = 3 142,82 zł
składki ERCH
430,88 zł
zdrowotna (9%)
244,07 zł
zasiłek chorobowy
[9 600 zł – (9 600 zł x 13,71%)] = 9 600 zł – 1 316,16 zł
8 283,84 zł : 30 dni = 276,13 zł
276,13 zł x 80% = 220,90 zł
220,90 zł x 21 dni = 4 638,90 zł
zaliczka na podatek
4 639 zł x 12% – 300 zł = 256,68 zł = 257 zł.
W czerwcu 2023 r. pobierał zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (14 dni) wypłacony przez pracodawcę.
Za ten miesiąc wynagrodzenie i zasiłek kształtowały się następująco
9 600 zł : 30 dni = 320 zł
320 zł x 14 dni = 4 480 zł
wynagrodzenie za pracę
9 600 zł – 4 480 zł = 5 120 zł
składki ERCH
701,95 zł
zdrowotna (9%)
397,62 zł
zasiłek chorobowy
[9 600 zł – (9 600 zł x 13,71%)] = 9 600 zł – 1 316,16 zł
8 283,84 zł : 30 dni = 276,13 zł
276,13 zł x 14 dni = 3 865,82 zł
3 866 zł x 12% – 300 zł = 163,92 zł = 164 zł
Narastająco od lipca do grudnia 2023 r.
przychody opodatkowane (na początku lipca pracownik ukończył 26 lat)
przychód                                                
57 600 zł (9 600 zł x 6 miesięcy)
składki ERCH                                      
7 896,96 zł (1 316,16 zł x 6 miesięcy)
kup                                                            
1 500 zł (250 zł x 6 miesięcy)
zdrowotna (9%)                              
4 473,30 zł (745,55 zł x 6 miesięcy)
zaliczka na podatek                    
3 984 zł (664 zł x 6 miesięcy)
kwota zmniejszająca podatek (300 zł).

Objaśnienia do formularza PIT-11
19)
W wierszu 15 części E wykazuje się m.in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, z wyjątkiem zasiłków macierzyńskich wykazanych w wierszach 12, 13 i 14
należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej
należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym
świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
należności wynikające z umowy aktywizacyjnej, a także kwotę stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, w wysokości przekraczającej kwotę zwolnioną od podatku (wykazaną w poz. 106).
15)
W przypadku gdy zakład pracy pobierał zaliczki na podatek zarówno od należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, jak i zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, o których mowa wart. 20 ust. 1 ustawy, łączną kwotę zaliczek pobranych z tych źródeł wykazuje tylko raz. Kwotę tę płatnik może wykazać w wierszu 1, odpowiednio w wierszach 2, 3, 12, 13, 14 albo 15 części E.

piy

PIT2

Przychody wykazywane w PIT-11
krok po kroku
Najbliższe szkolenie z tego tematu
14 grudnia 2023 r. 
Plan szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/wp-content/uploads/2023/11/PLAN-SZKOLENIA-PIT-za-2023-Zamkniecie-roku.pdf
Zapisy
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/pit-za-2023-r-zamkniecie-roku-jak-wypelnic-informacje-pit-11-dla-pracownikow-i-zleceniobiorcow-oddelegowanych-kierowcow-w-przewozach-miedzynarodowych/