HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 48

Rozliczenie podatkowo – składkowe minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1893).
Minimalne wynagrodzenie za pracę (zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy)
od 1 stycznia 2024 r.
4 242 zł
od 1 lipca 2024 r.
4 300 zł               
Minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług 
od 1 stycznia 2024 r.
27,70 zł               
za każdą godzinę świadczonej usługi

od 1 lipca 2024 r.
28,10 zł               
za każdą godzinę świadczonej usługi.

Gwarancja minimalnego wynagrodzenia a termin wypłaty
Należy przyjąć kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w miesiącu, w którym praca była wykonana. Pracodawcy, wypłacając minimalne wynagrodzenie należne za grudzień 2023 r. w styczniu 2024 r. powinien je wypłacić w wysokości obowiązującej w grudniu 2023 r. a więc 3 600 zł.
Przychód pracownika
powstaje w momencie rozliczenia wynagrodzenie (obciążenie rachunku bankowego pracodawcy) lub zostanie mu postawione do dyspozycji.

Koszty uzyskania, skala podatkowa i kwota zmniejszająca podatek
Pracodawcy wypłacając pracownikom w styczniu 2024 r. wynagrodzenie za grudzień 2023 r. stosują koszty uzyskania przychodów, skalę podatkową i kwotę zmniejszającą podatek obowiązujące w miesiącu wypłaty lub postawienia wynagrodzenia do dyspozycji.

Przy wypłacie w styczniu 2024 r. obowiązują koszty, skala podatkowa oraz kwota zmniejszająca podatek w wysokości odpowiednio:
250 zł  lub 300 zł
12% i 32%
300 zł/150/100 zł miesięcznie.
Składki na fundusz ubezpieczeń społecznych E-R-CH
Naliczając składki na FUS od wynagrodzeń pracowników należnych za grudzień 2023 r. a wypłaconych w styczniu 2024 r. pracodawcy powinni przyjąć zasady ich naliczania obowiązujące w dacie wypłaty lub postawienia wynagrodzenia do dyspozycji. Składki na FUS od takiego wynagrodzenia są pobierane według stóp procentowych obowiązujących w styczniu 2024 r. (jeżeli pozostaną one na niezmienionym poziomie w stosunku do 2023 r.).

Przy naliczaniu składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS) ustalanej od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia E-R, wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, należy przyjąć kwotę minimalnego wynagrodzenia z miesiąca, za które wynagrodzenie przysługuje tj. za grudzień 2023 r.
Przykład
1 stycznia 2024 r. zatrudniono pracownika (wiek 32 lata) w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości minimalnej obowiązującej w danym roku.
Rozliczenie podatkowo – składkowe wynagrodzenia za styczeń 2024 r. wraz z kosztami pracodawcy
koszty uzyskania przychodu

250 zł
kwota zmniejszająca podatek
300 zł
składka na ubezpieczenie wypadkowe
2%

lista płac 2024 (1)

koszty pracodawcy

Pamiętaj o zmianach od 1 stycznia 2024 r.
https://www.hrkadryiplace.pl/wylaczenie-dodatku-za-szczegolne-warunki-pracy-z-minimalnego-wynagrodzenia-w-2024-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Najbliższe szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/