HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 6

Zmiany od 1 stycznia 2024 r. Wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z minimalnego wynagrodzenia

Zmiana wynikająca z ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1667) to wyłączenie od 1 stycznia 2024 r. z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku za szczególne warunki pracy.
W aktualnym stanie prawnym do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wlicza się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Wyłączeniu z płacy minimalnej podlega (art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)
1.
nagroda jubileuszowa
2.
odprawa emerytalno-rentowa
3.
wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
4.
dodatek za pracę w porze nocnej
5.
dodatek stażowy.
Po zmianach od 1 stycznia 2024 r. powyższy katalog zostanie poszerzony o dodatek za szczególne warunki pracy, pod którym, należy rozumieć dodatek do wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia oraz pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub pracy szczególnie niebezpiecznej przysługujący pracownikowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.
Jeżek Przemysław
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/szkolenia-kadrowo-placowe/