HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Nadgodziny w systemie równoważnym

Kwalifikacja nadgodzin w równoważnym systemie czasu pracy

Pracę w godzinach nadliczbowych oraz formy jej rekompensaty regulują przepisy ustawy kodeks pracy art. 151 – 1516.
Praca w godzinach nadliczbowych dopuszczalna jest w razie:
1)

konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii
2)
szczególnych potrzeb pracodawcy, przy czym praca ta nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym (w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy lub w umowie o pracę, jeżeli nie ma obowiązku tworzenia regulaminów, limit ten można zwiększyć (art. 151 § 1 i 3-4 K.p.).
Pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia (art. 151 § 2 K.p.).
Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Odpracowanie zwolnienia od pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego (art. 151 § 21 K.p.).
Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 K.p.). Normy czasu pracy określone zostały w art. 129 § 1 K.p. zgodnie z którym, czas pracy nie może przekraczać 8 h na dobę i przeciętnie 40 h w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowy.
Dla niektórych grup pracowników normy czasu pracy uregulowane zostały odrębnie niż te wynikające z powyższego przepisu.
Praca w godzinach nadliczbowych rekompensowana jest w dwojaki sposób:
1)

poprzez udzielenie pracownikowi czasu wolnego lub
2)
wypłatę stosownego dodatku za nadgodziny (art. 1512 K.p.).
Godziny nadliczbowe, które nie zostały skompensowane czasem wolnym, powinny być opłacone normalnym wynagrodzeniem wraz dodatkiem do wynagrodzenia w wysokości 50% lub 100%.
Wyjątek od powyższej zasady, rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym, stanowi wykonywanej tej pracy:

a)
w dniu wskazanym jako dzień wolny wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 1513 K.p.) oraz
b)
w niedziele i święta będących dla pracownika dniami wolnymi.

Przykład
Pracownik, objęty 1 miesięcznym okresem rozliczeniowym, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie równoważnym 12 h. W sierpniu 2024 r. wymiar czasu pracy wynosi 168 h. W jednym z tygodni pracownik zobowiązany był przepracować więcej godzin niż zaplanowano na ten tydzień, co przedstawia poniższy rozkład czasu pracy.

równoważny

W
dzień wolny.

W5
dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

WN
wolna niedziela.

Kwalifikacja nadgodzin.
Poniedziałek.
2 h naruszyły normę dobową:

normalne wynagrodzenie + 50% dodatek.
Środa.
8 h naruszyły przeciętną normę w tygodniu 40 h (nadgodziny do 8 h nie naruszają normy dobowej):

normalne wynagrodzenie + 100% dodatek.
Czwartek.
2 h naruszyły przeciętną normę w tygodniu 40 h (nadgodziny do 8 h nie naruszają normy dobowej):

normalne wynagrodzenie + 100% dodatek.
Piątek.
2 pierwsze nadgodziny naruszyły normę przeciętną w tygodniu 40 h:

normalne wynagrodzenie + 100% dodatek.
4 kolejne nadgodziny naruszyły normę dobową:
normalne wynagrodzenie + 50% dodatek.

Planowanie i Rozliczanie Czasu Pracy w 2024 r.