HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych a płatne nieobecności w pracy

Uzupełnianie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych o usprawiedliwione płatne nieobecności w pracy

Uzupełnieniu podlega wynagrodzenie, które uległo zmniejszeniu na skutek usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz, że pracownik przepracował w miesiącu, wraz z dniami urlopu wypoczynkowego i innych usprawiedliwionych nieobecności za które pracownik zachował prawo do wynagrodzenia, co najmniej połowę obowiązującego go wymiaru czasu pracy.
Ważne
Na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wypoczynkowego i inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (pkt 289 komentarza do ustawy zasiłkowej).
Gdy w miesiącu pracownik byłby nieobecny w pracy jedynie z powodu korzystania np. z opieki nad dzieckiem do 14 lat w wymiarze 2 dni, to wynagrodzenie za taki miesiąc zostałoby wliczone (wraz ze zmiennymi za opiekę) do podstawy wymiaru w kwocie faktycznie uzyskanej (po pomniejszeniu o finansowane przez pracownika składki na ubezpieczenia społeczne).
W przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika składa się
1)
ze składników stałych
2)
jak i zmiennych, zmniejszanych proporcjonalnie do okresu nieobecności w pracy, a w miesiącu, który wymaga uzupełnienia, pracownik otrzymał także wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wówczas całość wynagrodzenia, w tym także składniki stałe, należy przy uzupełnianiu potraktować jako składniki  jako składniki zmienne (pkt 289 komentarza do ustawy zasiłkowej). W sytuacji, gdy pracownik otrzymuje zarówno wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, jak i zmienne składniki wynagrodzenia, które nie ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu za okresy nieobecności w pracy spowodowane chorobą, do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych zmienne składniki przyjmuje się w kwocie faktycznie uzyskanej (bez uzupełniania). Uzupełnieniu podlega wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze.
Ważne
Na zasadę uzupełniania wynagrodzenia, określonego w stałej miesięcznej wysokości, jeśli obok dni absencji chorobowej wystąpią m.in. dni urlopu wypoczynkowego lub opieki, nie ma wpływu sposób ustalania wynagrodzenia za czas tych zwolnień. Oznacza to, że wynagrodzenia ze zmiennych składników za okres tych zwolnień nie wlicza się do podstawy. Urlop wypoczynkowy i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia traktowane są na równi z dniami przepracowanymi w związku z czym o te dni zostało uzupełnione wynagrodzenie zasadnicze.
Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8 h. Wynagradzany jest stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 5 250 zł, otrzymuje również zmienne składniki wynagrodzenia. Pracownik stał się niezdolny do pracy w marcu 2024 r. We wrześniu 2023 r. jako jeden z miesięcy przyjmowanych do podstawy wymiaru pracownik 5 dni robocze chorował z zachowaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego, w wymiarze 2 dni korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 188 K.p. (opieka nad dzieckiem do 14 lat). Z obowiązujących 21 dni, przepracował (wraz z opieką nad dzieckiem) 16 dni.

Wynagrodzenie za pracę wraz z opieką nad dzieckiem
5 250 zł : 30 dni = 175 zł

175 zł x 5 dni = 875 zł
5 250 zł – 875 zł = 4 375 zł.
Wynagrodzenie za dwa dni zwolnienia ze zmiennych składników należnych za ten miesiąc
dodatek za pracę w porze nocnej
64,05 zł

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
625,85 zł.

64,05 zł + 625,85 zł = 689,90 zł
689,90 zł : 112 h godziny faktycznie przepracowane (168 h – 40 h – 16 h) = 6,16 zł. 6,16 zł x 16 h opieki nad dzieckiem = 98,56 zł.
Łącznie wynagrodzenie za wrzesień wyniosło
5 163,46 zł (4 375 zł + 64,05 zł + 625,85 zł + 98,56 zł).

Wynagrodzenie za wrzesień 2023 r. należało uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego w wysokości:
stałe składniki wynagrodzenia
[5 250 zł – (5 250 zł x 13,71%)] = 5 250 zł – 719,98 zł = 4 530,22 zł

zmienne składniki wynagrodzenia z wyłączeniem zmiennych za dni opieki nad dzieckiem
64,05 zł + 625,85 zł = 689,90 zł

[689,90 zł – (689,90 zł x 13,71%)] = 689,90 zł – 94,59 zł = 595,31 zł.
Łącznie:
5 125,53 zł (4 530,22 zł + 595,31 zł).

Gdyby pracownik we wrześniu 2023 r. nie chorował, to w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego zostałaby uwzględniona kwota
(5 250 zł + 64,05 zł + 625,85 zł + 98,56 zł) = 6 038,46 zł
[6 038,46 zł – (6 038,46 zł x 13,71%)] = 6 038,46 zł – 827,87 zł = 5 210,59 zł.

Jeżek Przemysław

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców w 2024 r. „Siła wyższa” zasady uzupełniania podstawy zmiana stanowiska ZUS