HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wskaźnik waloryzacji zasiłku chorobowego w II kwartale

Przeliczenie podstawy wymiaru do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego w II kwartale 2024 r.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu pełnego okresu zasiłkowego (182 dni lub 270 dni) jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności. Jest ono wypłacane przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
Podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi kwota przyjęta do ustalenia wysokości zasiłku chorobowego po waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia (art. 19 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Jeżeli podstawa wymiaru poprzednio pobieranego zasiłku podlegała waloryzacji, podstawę wymiaru kolejnego zasiłku stanowi kwota przyjęta jako podstawa wymiaru poprzednio pobieranego zasiłku, po waloryzacji (ust. 323 komentarza do ustawy). Przy czym, jeżeli wskaźnik nie przekracza 100% podstawa zasiłku chorobowego nie jest waloryzowana.
Wskaźnik waloryzacji w I kwartale 2024 r.
101 %.

Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2024 r.
107,60 %
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, przyjmowaną do ustalenia świadczenia rehabilitacyjnego, waloryzuje się tylko raz. Oznacza to, że nie podlega ona waloryzacji w kolejnych kwartałach, nawet jeśli nastąpiło w nich przedłużenie wypłaty tego świadczenia.

Przykład
Pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne od 20 kwietnia 2024 r. na okres 4 miesięcy. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wypłacanego przed tym świadczeniem wyniosła 4 982,50 zł. Pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego przypada w II kwartale 2024 r.
Podstawa wymiaru podlega waloryzacji wskaźnikiem 107,60% i wynosi 5 361,17 zł (4 982,50 zł x 107,60%).

Pracownik za każdy dzień niezdolności do pracy otrzyma:
w okresie pierwszych 90 dni:
5 361,17 zł : 30 dni = 178,71 zł

178,71 zł x 90% = 160,84 zł
w okresie kolejnych 30 dni:
178,71 zł x 75% = 134,03 zł.

Ważne
Gdy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego została podwyższona do kwoty najniższej, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, to waloryzacji podlega faktyczna podstawa wymiaru. Jeśli po waloryzacji będzie ona nadal niższa od najniższej, to należy podwyższyć ją do tej kwoty.

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców w 2024 r. „Siła wyższa” zasady uzupełniania podstawy zmiana stanowiska ZUS