HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Dzień wolny za pracę w sobotę a niepełny wymiar czasu pracy

Za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy nie zawsze przysługuje cały dzień wolny

# 24
Pytanie uczestnika
Pracownik zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu pracuje 2-3 dni w tygodniu po 8h (poniedziałek – piątek). Ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy został wezwany do pracy w sobotę na 5h. Czy pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy za pracę w tym dniu ?

Odpowiedź 
Za pracę wykonywaną w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy należy udzielić pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym (art. 1513 k.p.). Nie w każdym jednak przypadku dzień wolny przysługuje. Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy niekoniecznie będzie wykonywał pracę od poniedziałku do piątku. Rozkład czasu pracy to rozplanowanie czasu pracy pracownika w poszczególnych dniach i tygodniach danego okresu rozliczeniowego, uwzględniający godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dniach, przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy ze wskazaniem dni wolnych od pracy.

Rozkład czasu pracy może być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład (art. 129 § 3 K.p.).
Powinnością pracodawcy jest ustalenie wymiaru czasu pracy przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego i jego „rozłożenie” na poszczególne dni i godziny tego okresu z uwzględnieniem:

1.
obowiązujących pracownika norm czasu pracy
2.
godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy
3.
odpoczynków dobowego i tygodniowego
4.
pięciodniowego przeciętnie tygodnia pracy
5.
zakazu pracy w niedziele i święta, a gdy jest dozwolona jednej na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy.
Sporządzenie rozkładu czasu pracy nie jest jednak wymagane w sytuacjach wskazanych w art. 129 § 4 K.p.
W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, rozkład czasu pracy nie musi przewidywać pracy w każdym dniu przy zachowaniu m.in. zasady pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu, co oznacza, że pracownik może mieć zaplanowaną pracę tak, że dni wolnych będzie więcej w każdym tygodniu (np. praca w wymiarze 8 h co drugi dzień). Dzień wolny za pracę wykonywaną w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy przysługuje pracownikowi jeśli rozkład czasu przewiduje pracę od poniedziałku do piątku. Nie przysługuje jednak, gdy praca wykonywana jest w niektóre dni tygodnia (większa liczba dni wolnych niż ustawowa). Założeniem ustawodawcy było zachowanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, co będzie realizowane, gdy pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze etatu ma więcej dni wolnych niż wynika to z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Stąd nie ma obowiązku udzielania pracownikowi innego dnia wolnego za pracę w tym dniu, gdyż zachowana zostaje zasada wykonywania pracy w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy.
Za pracę w tym dniu pracownik rozliczone będzie miał normalne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w tym dniu (godziny ponadwymiarowe), chyba, że wskazana w umowie o pracę liczba godzin dla niepełnoetatowca zostanie przekroczona, skutkiem czego powstanie obowiązek wypłaty oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatku tak jak za godziny nadliczbowe (art. 1511 § 1 k.p.).

Planowanie i Rozliczanie Czasu Pracy w 2024 r.