HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Karta przedpłacona dla pracownika a przychód

Indywidualna interpretacja KIS

Prezenty upominki dla pracowników
Za przychody m.in. ze stosunku służbowego czy stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
1)
wynagrodzenia zasadnicze
2)
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
3)
różnego rodzaju dodatki
4)
nagrody
5)
ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF).

Przepisy ustawy o PDOF nie definiują pojęcia nieodpłatnych świadczeń. Za sprawą wykładni, której dokonał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), podejście organów podatkowych do kwestii ustalania przychodu z tego rodzaju świadczeń uległo na przestrzeni kilku lat dużym zmianom.

TK

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13.
(…) W ocenie Trybunału jest oczywiste, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Jednocześnie jest oczywiste, że wynagrodzenie za pracę może przybierać nie tylko pieniężną postać, lecz także postać różnego rodzaju świadczeń, które – nawet nieujęte w umowie o pracę – w praktyce są postrzegane jako jego element. Gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (…).

Na podstawie aktualnych interpretacji organów podatkowych opartych na wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, upominki przekazywane pracownikom nie są nieodpłatnymi świadczeniami w rozumieniu ustawy o PDOF stanowiącymi przychód ze stosunku pracy, lecz spełniają przesłanki darowizn, do których stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wobec tego pracodawca nie pełni roli płatnika podatku dochodowego. Organy podatkowe uznają, że prezenty wręczane pracownikowi są formą gratulacji, uhonorowania pracownika z okazji istotnego dla niego dnia, a nie formą dodatkowej gratyfikacji za rezultaty pracy, to nie należy ich kwalifikować jako przychodów ze stosunku pracy, lecz jako darowizny. Pracodawca nie jest zobowiązany przepisami prawa pracy ani umową zawartą z pracownikiem do dokonywania takich świadczeń na rzecz pracowników, a tym samym pracownik nie może dochodzić od pracodawcy wydania upominku, to wówczas należy uznać, że tego rodzaju świadczenia są darowiznami podlegającymi przepisom o podatku od spadków i darowizn.

KIS

Interpretacja indywidualna z dnia 23 lutego 2024 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.610.2023.1.ŁS 
Przekazanie pracownikom kart podarunkowych jest neutralne na gruncie PIT, jeśli nie zależy ono od osiąganych w pracy wyników, ocen rocznych, czy wskaźników absencji, a także nie stanowi dodatkowej formy wynagrodzenia oraz nie wiąże się z jakimkolwiek świadczeniem wzajemnym ze strony pracownika.
(…) skoro w realiach opisanej sprawy otrzymanie przez Państwa pracowników przedpłaconych kart podarunkowych nie jest zależne od osiąganych w pracy wyników, ocen rocznych, czy wskaźników absencji, nie stanowi dodatkowej formy wynagrodzenia, do którego byliby Państwo zobowiązani na podstawie umowy o pracę bądź innego dokumentu, jak również nie wiąże się z jakimkolwiek świadczeniem wzajemnym ze strony pracownika, co do zasady, może podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W konsekwencji, z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość przekazanych pracownikom przez Państwa przedpłaconych kart podarunkowych, nie stanowi dla nich przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Państwu – jako płatniku – nie ciąży obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (…).

Jeżek Przemysław
Szkolenia

Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków w 2024 r.