HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Umorzenie pożyczki z ZFŚS

Umorzenie pożyczki na cele mieszkaniowe a zwolnienie z opodatkowania 1000 zł

# 23
Pytanie uczestnika
Pracownik, ze względu na trudną sytuację życiową zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o umorzenie udzielonej pożyczki na cele mieszkaniowe w wysokości 1 250 zł. Pracodawca wyraził zgodę. Czy umorzona kwota zwolniona zostanie z opodatkowania do limitu 1 000 zł w roku podatkowym ?

Odpowiedź 
Kwota umorzonej pożyczki nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania do limitu 1000 zł w roku podatkowym.

Zaliczka na podatek dochodowy
Wolne od podatku dochodowego są wartość otrzymanych przez pracownika, w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 000 zł, rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF).

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 maja 2011 r. (nr IPPB4/415-222/11-2/MP), pożyczka, z uwagi na jej zwrotny charakter, nie stanowi przysporzenia majątkowego i jest zdarzeniem obojętnym podatkowo. Jednak jej umorzenie powoduje zwolnienie pożyczkobiorcy z obowiązku zwrotu otrzymanych pieniędzy. W efekcie następuje zmiana charakteru uzyskanego świadczenia, a pożyczkobiorca osiąga trwały przyrost majątku. Umorzona kwota pożyczki stanowi więc u niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli na dzień umorzenia pożyczki podatnik pozostaje pracownikiem pożyczkodawcy, wówczas wartość umorzonej pożyczki zwiększa przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W interpretacji tej organ podatkowy wyjaśnił również, że przychód pracownika z tego tytułu nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF. Świadczenie polegające na umorzeniu pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie celów mieszkaniowych, jakkolwiek stanowi przysporzenie dla pracownika, to wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy nie jest świadczeniem pieniężnym korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W drodze wyjątku przychód podlegający opodatkowaniu PDOF (u spadkobierców) nie powoduje automatyczne umorzenia pożyczki udzielonej ze środków ZFŚS na skutek śmierci pracownika. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 czerwca 2019 r. (nr 0114-KDIP3-2.4011.248.2019.1.LZ), uznał, że w sytuacji, gdy zapis Regulaminu ZFŚS nie przewiduje obowiązku uregulowania niespłaconych rat pożyczki przez spadkobiercę, a zobowiązanie pożyczkobiorcy zostaje automatycznie umorzone po jego śmierci, to nie skutkuje to dla spadkobiercy pożyczkobiorcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

18 kwietnia 2024 r. zapraszamy na szkolenie z tematyki Funduszu Socjalnego, które poprowadzi Michał Olesiak – Prawnik z ukończoną aplikacją sędziowską. Były prawnik w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. Wykładowca prawa pracy. Autor licznych publikacji.

Zarządzanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych