HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Siła wyższa i choroba pracownika w miesiącu

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w miesiącu korzystania z "siły wyższej" i choroby pracownika

O uzupełnieniu miesiąca do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, gdy obok choroby wystąpiły inne płatne zwolnienia od pracy pisaliśmy w art. z 29 lutego 2024 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/podstawa-wymiaru-swiadczen-chorobowych-platne-nieobecnosci-w-pracy-urlop-wypoczynkowy-opieka-nad-dzieckiem-sila-wyzsza-urlop-okolicznosciowy-jezek-przemyslaw/

zmianie stanowiska ZUS dotyczące „siły wyższej” pisaliśmy w art. z 21 marca 2024 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/estanowisko-zus-podstawa-wymiaru-swiadczen-chorobowych-z-zwolnienie-sila-wyzsza-wymiar-dni-wymiar-godzinowy-jezek-przemyslaw/

Jak ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych gdy obok choroby pracownika wystąpiło zwolnienie tytułem działania siły wyższej ?
Przykład
Pracownik nie wykonywał pracy w wymiarze dwóch dni (16 h) z powodu korzystania ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej oraz w 3 dniach roboczych chorował (24 h) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia chorobowego. Oprócz płacy zasadniczej, przysługującej w stałej miesięcznej wysokości 4 500 zł, pracownik otrzymuje zmienną premię regulaminową za czas faktycznie przepracowany. Premia wliczana jest do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w kwocie faktycznie wypłaconej bez uzupełniania. Wymiar czasu pracy wyniósł 168 h i poza płacą zasadniczą pracownik uzyskał:
premię regulaminową w wysokości:
450 zł
dodatek za pracę w porze nocnej:
74,50 zł
wynagrodzenie za nadgodziny (12 h):
530,36 zł.
Wynagrodzenie zasadnicze
pomniejszenie tytułem działania siły wyższej:
4 500 zł : 168 h = 26,79 zł
26,79 zł x 16 h = 428,64 zł
428,64 zł x 50% = 214,32 zł
pomniejszenie tytułem niezdolności do pracy:
4 500 zł : 30 dni = 150 zł
150 zł x 3 dni = 450 zł
4 500 zł – 214,32 zł – 450 zł = 3 835,68 zł.
Zmienne składniki wynagrodzenia, do ustalenia wynagrodzenia tytułem działania siły wyższej, za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc przysługujące za ten miesiąc należy zsumować 450 zł + 74,50 zł + 530,36 zł = 1 054,86 zł. Tak ustaloną podstawę należy podzielić przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w tym miesiącu i obliczyć wynagrodzenie za 2 dni (16 h) zwolnienia od pracy [1 054,86 zł : 140 h (168 h – 16 h – 24 h + 12 h)] = 7,53 zł.
7,53 zł x 16 h (liczba godz. niewykonywania pracy) = 120,48 zł
120,48 zł x 50% = 60,24 zł.
Łącznie wynagrodzenie wyniosło:
4 950,78 zł (3 835,68 zł + 450 zł + 74,50 zł + 530,36 zł + 60,24 zł).
W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych należy uwzględnić stałe składniki wynagrodzenia uzupełnione do wysokości z umowy o pracę tj. 4 500 zł oraz zmienne składniki wynagrodzenia w kwocie faktycznie wypłaconej (wynagrodzenie za nadgodziny, nocne i premie przyjmuje się w podstawie w kwocie faktycznie wypłaconej bez uzupełniania) z wyłączeniem zmiennych rozliczonych tytułem zwolnienia z powodu działania siły wyższej tj. 60,24 zł.
Zgodnie z punktem 289 komentarza do ustawy zasiłkowej:
na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wypoczynkowego i inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. 
Podstawę wymiaru świadczeń chorobowych stanowi kwota:
5 554,86 zł (4 500 zł + 450 zł + 74,50 zł + 530,36 zł) pomniejszona o 13,71% tj.: 4 793,29 zł. 

Jeżek Przemysław
Szkolenia

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców w 2024 r. „Siła wyższa” zasady uzupełniania podstawy zmiana stanowiska ZUS