HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

Rozliczenie godzin pracy po przekroczeniu wymiaru czasu pracy na dzień rozwiązania umowy

Jednym z obowiązków pracodawcy jest ustalenie wymiaru czasu pracy tj. liczby godzin, którą pracownik ma do przepracowania w okresie rozliczeniowym, ustalaną na podstawie przepisu art.  130 K.p.
W trakcie trwającego okresu rozliczeniowego może dojść do nawiązania stosunku pracy (zatrudnienie nowego pracownika) lub ustania stosunku pracy przed upływem tego okresu (rozwiązanie bądź wygaśnięcie umowy o pracę) co może skutkować naruszeniem obowiązujących norm czasu pracy.
Ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
Przy ustaniu zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego pierwszym krokiem w rozliczaniu czasu pracy powinno być ustalenie wymiaru czasu pracy przypadającego do przepracowania w części okresu rozliczeniowego, w której pracownik był na etacie. Jeżeli od początku okresu rozliczeniowego do dnia zakończenia zatrudnienia pracownik wykonywał pracę w wymiarze przekraczającym normy określone w art. 129 K.p. pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 K.p. czyli jak za godziny nadliczbowe (art. 1516 K.p.).
Ważne
Tak jak w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, powołany art. odnosi się do wypłaty dodatku do wynagrodzenia wynikających z art. 1511 § 1 Kodeksu pracy pomijając tym samym § 2 tego art., który odnosi się do wypłaty dodatku w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Przyjmując praktykę stosowaną przez pracodawców jak i stanowisko PIP, ustalając przekroczenie norm czasu pracy w trakcie nawiązania bądź ustania stosunku pracy w okresie rozliczeniowym, przekroczenie to spowoduje w konsekwencji naruszenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy a co za tym idzie obowiązek wypłaty, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatku w wysokości 100%.

PIP tło

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy
(…) jeżeli okaże się, że pracownik w faktycznie skróconym okresie rozliczeniowym przepracował więcej przeciętnie godzin niż 40 tygodniowo, to odpowiednio do tego należy się mu dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych wynikający z art. 1511 § 2 Kodeksu pracy (…) tj.: dodatek w wysokości 100%.

Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie równoważnym, objęty 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym (styczeń– marzec), złożył pracodawcy pisemne oświadczenie z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 10 lutego 2024 r., na co pracodawca wyraził zgodę.
Pracownik wynagradzany jest stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 4 750 zł. Wymiar czasu pracy dla danego okresu rozliczeniowego wyniósł 504 h (168 h + 168 h + 168 h).
Zgodnie z rozkładem czasu pracy, godziny pracy zostały zaplanowane następująco:
styczeń 2024 r.:
176 h
luty 2024 r.:
170 h
marzec 2024 r.:
158 h.
Ponieważ w trakcie okresu rozliczeniowego nastąpiło ustanie stosunku pracy, pracodawca zobowiązany był do rozliczenia czasu pracy przypadającego od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku pracy.
Ustalenie wymiar czasu pracy od 1 stycznia do 10 lutego 2024 r. zgodnie z art. 130 K.p. (40 h x 5 tygodni) + (8 h x 5 dni wystające poza pełne tygodnie przypadające od poniedziałku do piątku) – (8 h x 2 święta) = 200 h + 40 h – 16 h = 224 h.
Ustalenie liczby faktycznie przepracowanych godzin w tym okresie.
styczeń 2024 r.:
176 h
luty 2024 r.:
80 h
Łącznie:
256 h.
256 h – 224 h = + 32 h.
Za dodatkowo przepracowane 32 h należało wypłacić pracownikowi normalne wynagrodzenie + dodatek 100%.
4 750 zł : 168 h (wymiar czasu pracy w lutym) = 28,27 zł
28,27 zł x 32 h = 904,64 zł normalne wynagrodzenie za pracę
28,27 zł x 32 h = 904,64 zł dodatek 100%.
Ponieważ ustanie stosunku pracy nastąpiło 10 lutego 2024 r., pomniejszono miesięczne wynagrodzenie w następujący sposób. Wymiar czasu pracy w lutym 2024 r. 168 h.
Godziny nieprzepracowane od 10 do 29 lutego 2024 r.
170 h – 80 h = 90 h
4 750 zł : 168 h = 28,27 zł
28,27 zł x 90 h = 2 544,30 zł
4 750 zł – 2 544,30 zł = 2 205,70 zł.
Łącznie wynagrodzenie za luty wyniosło:
4 014,98 zł (2 205,70 zł + 904,64 zł + 904,64 zł).

Jeżek Przemysław
Szkolenia

Planowanie i Rozliczanie Czasu Pracy w 2024 r.