HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
dopuszczenie pracownika do pracy w okresie niezdolnosci do pracy

Dopuszczenie do pracy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy

Dopuszczenie pracownika do pracy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy


W czasie orzeczonej niezdolności do pracy:

  • nie wolno wykonywać pracy zarobkowej ani też
  • wykorzystywać zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem (art. 17ustawy zasiłkowej).

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Okoliczności te, ustala się w trybie określonym w art. 68 ustawy zasiłkowej (art. 17 ust. 1 i 3 ustawy zasiłkowej).

Zaświadczenie lekarskie e-ZLA jest wystawiane przez lekarza na okres, w którym pracownik ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym jest niezbędne przeprowadzenie ponownego badania stanu jego zdrowia a zasiłek chorobowy jest wypłacany na wniosek pracownika (art. 61b ustawy zasiłkowej).

Jakie konsekwencje spowoduje dopuszczenie pracownika do pracy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy ?

Powyższy przepis należy odnieść do przypadków podjęcia pracy zarobkowej u innego pracodawcy czego konsekwencją jest utrata prawa do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za cały okres zwolnienia lekarskiego.

Powrót do pracy u macierzystego pracodawcy jest traktowany przez ZUS jako rezygnacja z zasiłku chorobowego.

SN

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r.
sygn. akt III UZP 15/15
SN uznał, że:
„(…)

przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.) nie ma zastosowania do ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy uzyskał zaświadczenie właściwego lekarza o odzyskaniu zdolności do pracy i w związku z tym zaświadczeniem podjął pracę zarobkową, o czym zawiadomiono organ rentowy.
(…)

z punktu widzenia przepisów prawa ubezpieczeń społecznych nie jest ważny powód wcześniejszego przyjścia do pracy (skrócenie okresu niezdolności do pracy przez lekarza, czy faktyczna rezygnacja ze zwolnienia). Nie jest więc istotne, czy pracownik już wyzdrowiał, czy też mimo choroby wyraża gotowość wykonywania pracy by nie zmniejszać swoich dochodów, czy też chce uniknąć zastosowania przez pracodawcę art. 53 k.p.
Natomiast w świetle przepisów prawa pracy (art. 229 Kodeksu pracy) problemem jest nie tyle rezygnacja pracownika ze zwolnienia lekarskiego i wola podjęcia pracy przed zakończeniem okresu orzeczonej niezdolności, ile spoczywający na pracodawcy zakaz dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i – a contrario –obowiązek dopuszczenia do pracy pracownika posiadającego takie orzeczenie. Żaden z podanych wyżej powodów wcześniejszego podjęcia pracy przez ubezpieczonego (rezygnacji ze zwolnienia) nie może uzasadniać zastosowania sankcji z art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej.
Przepis ten dotyczy bowiem wyłącznie sytuacji nadużycia prawa do zasiłku chorobowego. Rezygnacja ze zwolnienia (przez przyjście pracownika do pracy), albo skrócenie zwolnienia przez lekarza, nie jest nadużyciem prawa do zasiłku chorobowego. O sytuacji nadużycia prawa można mówić tylko wtedy, gdy ubezpieczony korzystając ze zwolnienia lekarskiego wykonuje jednocześnie pracę opłacaną zasiłkiem chorobowym.
Sankcja określona w art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej oparta jest na domniemaniu nadużycia prawa do zasiłku chorobowego, czyli na założeniu, że ubezpieczony wykonujący w okresie przysługującego mu prawa do zasiłku pracę zarobkową nie jest niezdolny do pracy, a celem zwolnienia było otrzymanie zasiłku chorobowego mimo braku owej niezdolności. Stąd rezygnacja ze zwolnienia wyłącza możliwość zastosowania art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Przepis może mieć zastosowanie tylko wówczas, gdy w czasie zwolnienia lekarskiego ubezpieczony wykonuje pracę. Stwierdzenie tej sytuacji uzasadnia, po pierwsze -brak prawa do zasiłku chorobowego za czas wykonywania pracy (na tej podstawie, że za pracę wykonaną pracownikowi należy się wynagrodzenie) i po drugie -domniemanie, że praca była wykonywana przez cały wcześniejszy okres zwolnienia, co oznacza zastosowanie sankcji utraty prawa do zasiłku chorobowego za okres zwolnienia, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 ustawy. Domniemanie nadużycia prawa do zasiłku chorobowego może jednak zostać obalone, np. gdy ubezpieczony wykaże, że przez znaczną część zwolnienia przed dniem kontroli przebywał w szpitalu.


Pełna treść wyroku SN do pobrania w PDF:
Artykuł – Dopuszczenie do pracy w okresie orzeczonej niezdolności (20.08.2021 r.)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?

Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i płace” to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.