HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 24

Koszty zakwaterowania a przychód

Koszty zakwaterowania a przychód pracownika i zleceniobiorcy
Nieodpłatne udostępnienie przez pracodawcę lokalu mieszkalnego skutkuje powstaniem u pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF. W rezultacie otrzymania od pracodawcy takiego świadczenia pracownik unika bowiem wydatków o charakterze osobistym, jakie musiałby ponieść z własnych środków, a tym samym uzyskuje wymierną korzyść majątkową.

Składki ZUS
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 728), zwane dalej rozporządzeniem składkowym.
Par. 3 rozporządzenia składkowego
wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu a w razie ich braku:

1)
jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy
według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy
2)
jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę
według cen ich zakupu

3)
jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego
dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego
w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej

dla lokali komunalnych
w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę

dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych wyżej oraz domów stanowiących własność prywatną
w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy

dla lokali w hotelach
w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

Zaliczka na podatek dochodowy
art. 11 ustawy o PDOF
2a.

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się
1)
jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców
2)
jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu
3)
jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku
4)
w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.
Wolne od podatku dochodowego są
19)
wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z zastrzeżeniem ust. 14 (kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie) do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł (art. 21 ust. 1 ustawy o PDOF). Zwolnienie to ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4 (podwyższone koszty) (art. 21 ust. 14 ustawy o PDOF).

NSA

W ostatnim z wyroków 1 sierpnia 2023 r. NSA (sygn. II FSK 270/21) orzekł, że zapewnienie zakwaterowania i transportu pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę nie skutkuje u nich powstaniem przychodu ze względu na regulacje unijne
(…)
Skoro regulacje unijne wskazują na to, że nie można wliczać do wynagrodzenia tych kosztów transportu, jak również kosztów zakwaterowania, to nie można również na gruncie prawa podatkowego przyjmować, że te obowiązki będą obciążały pracownika i pośrednio spółkę jako płatnika (…)

Najbliższe szkolenie z tego tematu
17 listopada 2023 r.
Plan szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/wp-content/uploads/2023/10/PLAN-SZKOLENIA-PDOF-Skladki-ZUS-swiadczenia-pracownicze.pdf
Zapisy
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/rozliczanie-podatku-dochodowego-i-skladek-zus-od-benefitow-i-swiadczen-finansowanych-z-zfss-po-zmianach-w-2023-r/