HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zaliczka na podatek dochodowy od świadczeń na urlopie bezpłatnym urlopie wychowawczym

Opodatkowanie przychodów na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym

Brak możliwości poboru zaliczki na podatek dochodowy od przychodów uzyskanych w okresie urlopu wychowawczego i bezpłatnego

Jedną z grup osób wskazanych w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwana dalej ustawa o ZFŚS) jako osób uprawnionych są pracownicy. Nie ma przy tym znaczenia jaki rodzaj umowy o pracę zawarto z pracownikiem oraz czy nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie mianowania, powołania bądź wyboru. Pracodawca nie powinien brać pod uwagę również tego czy aktualnie pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub bezpłatnym.

Pracownik na urlopie bezpłatnym a prawo do świadczeń z ZFŚS
istnieje pogląd o ich pomijaniu, gdyż w czasie takiego urlopu realizacja praw i obowiązków ze stosunku pracy jest zawieszona (por. postanowienie SN z 25 marca 2014 r., sygn. akt I PK 294/13). Jednak nie znajduje on uzasadnienia w przepisach ustawy o Funduszu, w których jest mowa o pracownikach bez dodatkowego wymogu o faktycznym wykonywaniu pracy.
Stąd pracownicy na urlopach bezpłatnych
1)
powinni być wliczani do przeciętnej liczby zatrudnionych
2)
muszą być uwzględniani przy naliczaniu kwoty odpisów na Fundusz na początku roku oraz przy jej korygowaniu na koniec roku
3)
mogą korzystać ze świadczeń z Funduszu.
Jedyną przesłanką brana pod uwagę odnośnie przyznawania ulgowych świadczeń z funduszu jest zbadanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej.
Pomimo tego, iż w kwestii tej pojawiło się dużo wyjaśnień i interpretacji, w dalszym ciągu pracodawcy mają wątpliwość w jaki sposób dokonać prawidłowego rozliczenia zaliczki na podatek od przekazanych świadczeń w przypadku gdy w miesiącu kalendarzowym pracownik nie uzyskał świadczeń pieniężnych i nie ma fizycznie z czego tego podatku potrącić.
Częstą praktyką stosowaną przez pracodawców jest żądanie wpłaty przez pracownika zaliczki na podatek przed przekazaniem np. bonu towarowego.
Poniżej przedstawiamy jak prawidłowo należy rozliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w sytuacji przekazania pracownikowi na urlopie wychowawczym bądź bezpłatnym świadczenia rzeczowego oraz czy przy świadczeniach pieniężnych należy stosować koszty uzyskania przychodu i kwotę zmniejszającą podatek.
Wyjaśnienia oparte są na bazie interpretacji US oraz MF.

MF

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z 8 czerwca 2012 r.
nr DD3/033/140/IMD/10/PK-424 zmieniająca interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
(…)
zakład pracy, który dokonując przekazania świadczeń niepieniężnych na rzecz pracowników nie ma możliwości pobrania zaliczki na podatek, nie jest zobligowany do opłacenia zaliczki z własnych środków. Nie może też od pracowników żądać dokonania wpłaty na poczet tej zaliczki. W takim przypadku płatnik zobowiązany jest jedynie wykazać wartość tego świadczenia w informacji PIT-11. Z pytaniem wystąpiła firma, w której zapomniano doliczyć do przychodu pracownika wartości świadczenia niepieniężnego. Skorygowano to dopiero po odejściu zatrudnionego. Firma nie miała jednak możliwości potrącenia zaliczki na PIT od byłego pracownika. Chciała się więc upewnić, czy postąpi prawidłowo, jeżeli nie odprowadzi zaliczki, za to w rocznej informacji PIT-11 wykaże wartość świadczenia, a w rubryce dotyczącej potrąconego i przekazanego do urzędu skarbowego podatku wpisze 0 zł.
Obowiązujące stanowisko Ministerstwa Finansów z którego wynika, że:
(…)
w sytuacji gdy płatnik po dokonaniu świadczenia w postaci wpłaty z własnych środków na konto pracownika w PPK, nie ma w tym miesiącu z czego pobrać zaliczki należnej od wartości tego świadczenia (po tym dniu nie dokonuje już żadnej wypłaty pieniężnej na rzecz pracownika), to zaliczki nie pobierze. W takiej sytuacji, przychód pracownika z tego tytułu płatnik doliczy do przychodu ze stosunku pracy wykazywanego w informacji PIT-11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód. W takim przypadku u podatnika może wystąpić konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym (…).

W jakich przypadkach podatnik ma obowiązek wpłacić podatek przed przekazaniem świadczenia ?
świadczenia otrzymywane przez emerytów, rencistów lub osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
od byłego zakładu pracy w związku z łączącym ich uprzednio z tym zakładem stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, albo następcy prawnego tego zakładu pracy lub związków zawodowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 4 500 zł. O skorzystaniu ze zwolnienia od opodatkowania nie decyduje źródło, z którego zostały sfinansowane świadczenia dla emerytów i rencistów.

art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF
od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów, rencistów lub osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 w wysokości 10% należności.
art. 41 ust. 7 ustawy o PDOF
Jeżeli przedmiotem

1)
wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
2)
świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 4b
3)

świadczeń, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18
nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Szkolenie
Rozliczanie Podatku Dochodowego i składek ZUS od Benefitów i świadczeń finansowanych z ZFŚS po zmianach w 2023 r.
17 listopada 2023 r. 
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/rozliczanie-podatku-dochodowego-i-skladek-zus-od-benefitow-i-swiadczen-finansowanych-z-zfss-po-zmianach-w-2023-r/