HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 69

Przychody z umowy zlecenia a ulga dla seniora

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne z umowy zlecenia a rozliczenie „ulgi dla seniora”

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, które skierowane są do pracowników i zleceniobiorców:
powracających z zagranicy
zwana dalej: „ulgą na powrót”
rodzin z co najmniej czwórką dzieci
zwana dalej: „ulgą dla rodzin 4+”

oraz
pracujących seniorów
zwana dalej: „ulgą dla seniorów”.

Od 1 sierpnia 2019 r. przychody zwolnione z opodatkowania dotyczą również osób do 26 roku życia, zwana dalej: „ulgą dla młodych”.
Zwolnienie z opodatkowania ma zastosowanie m.in. do uzyskiwanych przychodów ze stosunku pracy (w przypadku pracownika) oraz zasiłków macierzyńskich do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym wysokości 85 528 zł (art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy o PDOF).

Zapamiętaj
Wypłata pracownikom lub zleceniobiorcom zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego (zasiłek chorobowy, opiekuńczy, wyrównawczy, św. rehabilitacyjne) nie korzystają ze zwolnienia podatkowego dla osób do 26 lat z wyłączeniem zasiłków macierzyńskich (zmiana od 1 lipca 2022 r.).

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz 152 – 154 ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są również przychody z umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF. Przy uldze dla seniora (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PDOF) muszą zostać spełnione dodatkowe warunki:
wiek
po ukończeniu 60 roku życia (w przypadku kobiety) i
65 roku życia (w przypadku mężczyzny)
pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, oraz mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:
emerytury lub renty rodzinnej
o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

emerytury lub renty rodzinnej
o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320)

emerytury lub renty rodzinnej
o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320)

emerytury lub renty rodzinnej
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621)

świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a
świadczenia pieniężne otrzymywane po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy – w wysokości 20% należności

uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego
o których mowa ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236).
Zgodnie z powyższym przepisem:
jeżeli senior, który spełnia wszystkie powyższe warunki, otrzymuje przychody z umowy zlecenia o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF, przy czym z umowy tej zgłoszony został tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (zawarta umowa o pracę w pełnym wymiarze etatu w innym podmiocie) nie będzie mógł skorzystać z „ulgi dla seniora” skoro z umowy tej podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Pierwsze nieoficjalne informacje o tym, że senior może w ramach zawartej umowy zlecenia skorzystać z ulgi (pomimo podlegania tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu) zaczęły pojawiać z końcem 2022 r.
Krajowa Informacja Skarbowa w udzielanych odpowiedziach wskazywała, że wystarczy podlegać ubezpieczeniom społecznym tytułem zawartej umowy o pracę aby móc z „ulgi dla seniora” skorzystać również w ramach zawartej umowy zlecenia z której podatnik zgłoszony został tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

MF

Potwierdzenie powyższego znajdziemy w indywidualnej interpretacji
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 grudnia 2022 r.

0113-KDIPT2-2.4011.798.2022.2.ACZ
w której dyrektor KIS wyraża pogląd, że:
(…)
do zastosowania ulgi dla pracujących seniorów wystarcza posiadanie któregokolwiek tytułu do ubezpieczeń społecznych wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT. Zawieszenie świadczenia emerytalnego na okres 1 miesiąca lub dwóch, dałoby Panu prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłącznie w sytuacji, gdyby z tytułu uzyskiwanych przez Pana przychodów z działalności gospodarczej podlegał Pan ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych bądź uzyskiwał Pan inny przychód, spośród wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu którego podlegałby Pan ubezpieczeniom społecznym. Ponieważ jednak z opisu sprawy nie wynika, że uzyskuje Pan także inne przychody, wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z tytułu uzyskania których podlega Pan ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – to w takiej sytuacji nie może Pan w okresie zawieszenia wypłaty świadczeń emerytalnych skorzystać z prawa do ulgi dla seniora z tytułu uzyskiwanych przez Pana przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zeznaniu rocznym za 2022 r. (…)

Kolejny przypadek dotyczył zleceniodawcy, który zamierza zawrzeć umowę zlecenia o której mowa w art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) z kobietą w wieku 62 lat, która nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS. Osoba ta ma zawartą w innym podmiocie umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu i z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Tytułem zawartej umowy zlecenia obowiązkowo osoba podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu – nie zawnioskuje o podleganie dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym. Czy osoba ta może złożyć zleceniodawcy wniosek o stosowanie tzw. ulgi dla seniora pomimo, że tytułem zawartej umowy zlecenia podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu lecz podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy o pracę w innym podmiocie?
Z podobnym pytaniem wydawnictwo GOFIN zwróciło się do Ministerstwa Finansów. W udzielonej odpowiedzi Ministerstwo potwierdziło, że przychody z umowy zlecenia rozliczyć można w ramach „ulgi dla seniora” tj. podlegają zwolnieniu z opodatkowania do rocznego limitu 85 528 zł.
Pełna treść odpowiedzi zostanie opublikowana na łamach dwutygodnika “Ubezpieczeń i Prawa Pracy” nr 7/2023
https://czasopismaksiegowych.gofin.pl/ubezpieczenia-i-prawo-pracy

Jeżek Przemysław
Oferta szkoleń
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/