HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
podstawa wymiaru za urlop wypoczynkowy

Premia regulaminowa w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Na łamach „Gazety Prawnej” (w 2021 r.) przytoczone zostało stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, w którym Resort uznał, iż pomimo tego, że wysokość premii regulaminowej nie jest uzależniona od okresu przebywania pracownika na urlopie wypoczynkowym, premia taka powinna zostać wliczona do podstawy wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (jako zmienny składnik wynagrodzenia). Przyjmując stanowisko Ministerstwa, uwzględnienie premii regulaminowej (nie pomniejszanej za czas urlopu wypoczynkowego) spowoduje „podwójne” premiowanie pracownika.
Po pierwsze:
za czas urlopu wypoczynkowego pracownik zachowa prawo do pełnej wysokości premii
po drugie:
średnia wysokość wypłaconej premii zostanie wliczona pracownikowi do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
Czy słusznie ?
Z przepisów ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, jako przepisów rangi wyższej od rozporządzenia urlopowego, wynika, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 k.p.).
Zgodnie z powyższym, korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego nie powinno – w świetle brzmienia ww. przepisu –  powodować skutku w postaci wyższego wynagrodzenia niż „zwykłe”, za miesiąc przepracowany.
W związku z wątpliwościami HR Kadry i Płace – Jeżek Przemysław wystąpiło z zapytaniem do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Państwowej Inspekcji Pracy o zajęcie stanowiska ze wskazaniem regulacji przepisu art. 172 ustawy kodeks pracy.

MRPiT

Resort pracy w odpowiedzi podtrzymał prezentowane stanowisko, wskazując, że:
(…)
w przypadku zatem gdy u danego pracodawcy jest wypłacana premia w różnej wysokości w poszczególnych miesiącach, która jest obliczana np. jako procent od wynagrodzenia zasadniczego określonego w stałej stawce miesięcznej, również za miesiąc, w którym korzystał z urlopu wypoczynkowego (zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagradzania), to brak jest podstaw do rezygnacji ich uwzględnia przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy według zmiennych składników wynagrodzenia. Oznacza to zatem, w opinii Departamentu, że przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku obliczenia średniej wysokości tego wynagrodzenia z premii regulaminowej (…)

PIP tło

Państwowa Inspekcja Pracy wyraziła odmienne stanowisko odnosząc się wprost do zasad wynikających z przepisów kodeksu pracy. Tym samym PIP uznała, że nie ma podstaw do „podwójnego premiowania pracownika” wskazując, że:
(…)
do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu przyjmowane są zmienne składniki wynagrodzenia, ale tylko takie, które obowiązują w okresie korzystania z urlopu czy nabycia prawa do ekwiwalentu, lecz nie przysługują za okres urlopu. Wynagrodzenie urlopowe mają uzupełnić pracownikowi wynagrodzenie, do którego nie zachowuje prawa bo nie świadczy w tym czasie pracy. Jeżeli zatem określone w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy  zasady przyznawania premii zostały tak ustalone, że nie jest ona zmniejszana za czas urlopu (czyli z punktu widzenia nabycia przez pracownika prawa do premii nie ma znaczenia fakt, że pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego), premia nie jest powiązana ściśle z faktycznym wykonywaniem obowiązków, to wydaje się, że zasadny jest wniosek, iż nie powinna być włączana do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Przyjmowanie premii skutkowałoby podwójnym wynagradzaniem pracownika za czas urlopu, raz poprzez wypłatę pełnej premii również za czas urlopu i drugi raz poprzez wypłatę urlopowego zawierającego tę premię. Pozwala to sformułować wniosek, że nie wypełnia to celu przepisu – czyli to, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (…)

Szkolenie z tego tematu

Plan wizerunkowy 7