HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
rachunek bankowy komornik

Informacja o rachunku bankowym do Komornika

Informacje o dłużniku przekazywane przez pracodawcę do komornika w tym podanie rachunku bankowego 


Obowiązek ciążących na pracodawcy w momencie otrzymania tytułu wykonawczego:
art. 882 § 1 kodeksu postępowania cywilnego

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę, komornik wzywa ponadto pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:
1.
przedstawił za okres trzech miesięcy
:

poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia (powtarzającego się) dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów
2.
podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach
:

zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi
3.
w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę
:

złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.Organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji (art. 761 § 1 k.p.c.).

Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do pięciu tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu (art. 762 § 1 k.p.c.).

W najnowszym stanowisku z dnia 2 kwietnia 2021 r.:

UODO logo nowe

———————————————————

uznał, że:
(….)
w przypadku żądania przez komornika określonych danych w toku prowadzonego przez niego postępowania, należy sięgnąć do właściwych przepisów (tu: przepisów prawa krajowego) określających uprawnienia komornika. Podstawę prawną do pozyskiwania przez komornika danych osobowych dłużnika na potrzeby prowadzonego postępowania egzekucyjnego stanowią przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w tym art. 761 § 11 Kodeksu postępowania cywilnego – powołany jako podstawa żądania komornika w zasygnalizowanej sytuacji. Przepis ten ustanawia przykładowy, niezamknięty katalog osób i instytucji, do których organ egzekucyjny może zwracać się o udzielenie informacji. Wśród tych podmiotów wskazano „inne instytucje i osoby nieuczestniczące w postępowaniu”, do których można zaliczyć pracodawców. Podmioty te, na żądanie organu egzekucyjnego zobowiązane są udostępnić informacje na temat stanu majątkowego dłużnika lub danych umożliwiających identyfikację składników jego majątku oraz danych adresowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Do informacji takich może należeć numer rachunku bankowego dłużnika. Ocena, które informacje są niezbędne w konkretnym przypadku, należy bowiem do komornika.

Pełna treść: https://uodo.gov.pl/pl/225/1991

 

Z najnowszego wydania e-Kompendium „Rozliczania Wynagrodzeń i Zasiłków w 2021 r.”
dowiesz się o pozostałych obowiązkach pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych tym:

  • zbieg egzekucji od dwóch różnych komorników
  • zbieg potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych od dwóch komorników
  • podanie innych informacji w tym rachunku bankowego
  • zmiana danych a obowiązek informacyjny
  • egzekucja z wynagrodzenia w trybie postępowania administracyjnego
  • zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
  • zbieg egzekucji administracyjnej
  • pojęcie wynagrodzenia za pracę dla potrzeb ochrony
  • potrącenia świadczeń a zapisy w tytułach wykonawczych

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Przy zakupie e-publikacji:
Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.