HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
PPK

Zmiana podlegania ubezpieczeniom a PPK

Zmiana podlegania ubezpieczeniom z obowiązkowego na dobrowolne w okresie uczestnictwa w PPK nie powoduje, że dana osoba przestaje być uczestnikiem programu.


Podleganie ubezpieczeniom pozostaje bez wpływu na obowiązek naliczenia i dokonywania wpłat do PPK.

Zleceniobiorca z tytułu zawartej umowy zlecenia podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom „Emerytalno – rentowym”
i obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Ze względu na podjęcie pracy w wymiarze pełnego etatu w innym podmiocie zleceniobiorca zawnioskował o dobrowolne podleganie ubezpieczeniom ER z tytułu zawartej umowy zlecenia. 

PFR wskazał, iż:
w tej sytuacji należy nadal naliczać wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłacanego uczestnikowi programu po zmianie
podlegania ubezpieczeniom „emerytalnemu i rentowym z obowiązkowego na dobrowolne, jeżeli wcześniej uczestnik nie złożył deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Uzasadnił to tym, iż:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) przez wynagrodzenie należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika programu, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.), bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Definicja wynagrodzenia, podobnie jak definicja uczestnika PPK, nie rozróżnia ani tytułów do ubezpieczeń emerytalnego
i rentowych, z których wypłacane jest to wynagrodzenie, ani podlegania tym ubezpieczeniom na dobrowolne i obowiązkowe. Ogranicza się jedynie do wskazania, że wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe. Z tego powodu nie ma podstaw do zaprzestania naliczania wpłat do PPK, jeśli w okresie uczestnictwa w programie dana osoba zmieni tytuł do ubezpieczeń albo podleganie do ubezpieczeń z obowiązkowego na dobrowolne. Ponadto gdyby uczestnik PPK był zatrudniony w danym podmiocie jednocześnie na podstawie dwóch umów zlecenia, z których jedna stanowiłaby tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, a druga do dobrowolnych, podmiot zatrudniający byłby zobowiązany do naliczania wpłat do PPK od łącznego wynagrodzenia osiąganego z tych dwóch umów.

Jeżek Przemysław