Blog

7 kwietnia 2021

Zmiana podlegania ubezpieczeniom a PPK

Zmiana podlegania ubezpieczeniom z obowiązkowego na dobrowolne w okresie uczestnictwa w PPK nie powoduje, że dana osoba przestaje być uczestnikiem programu. Podleganie ubezpieczeniom pozostaje bez wpływu na obowiązek naliczenia i dokonywania wpłat do PPK. Zleceniobiorca z tytułu zawartej umowy zlecenia podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom „Emerytalno – rentowym” i obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ze względu na podjęcie pracy w wymiarze pełnego etatu w innym podmiocie zleceniobiorca zawnioskował o dobrowolne podleganie ubezpieczeniom ER z tytułu […]

czytaj
6 grudnia 2020

Wpłaty na PPK w PIT-11 ZUS RCA

Wykazywanie wpłat na PPK w informacji PIT-11(26) i imiennym raporcie ZUS RCA   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-Publikacji: „Jak wypełnić PIT za 2020 r.” Dostępnej od 15 grudnia 2020 r. Pełny spis treści: Stanowisko Ministerstwa Finansów: dot. momentu powstania przychodu dla uczestnika PPK w związku z finansowaną przez Podmiot zatrudniający składką na PPK: „(…) Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o PPK podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych […]

czytaj
5 listopada 2020

PPK przystąpienie osoby 55 – 70 lat

Przystąpienie do PPK osoby pomiędzy 55 a 70 lat   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania:   Na łamach różnych publikacji pojawiają się informacje, iż osoba w wieku pomiędzy 55 a 70 lat, zatrudniana ponownie i posiadająca wcześniejszy 3 miesięczny okres zatrudnienia w tym podmiocie (przypadający w ciągu 12 miesięcy poprzedzających to zatrudnienie), przystępuje do PPK automatycznie (tak jak osoba, która nie ukończyła 55 lat), chyba że złoży wniosek o rezygnację z dokonywania wpłat […]

czytaj
28 października 2020

Automatyczne wznowienie wpłat do PPK

Automatyczne wznowienie wpłat do PPK Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku: podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację o wystąpieniu, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. Co 4 lata: począwszy od dnia 01 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację o wystąpieniu. W związku z przewidzianym w ustawie […]

czytaj
6 października 2020

Ustanie stosunku pracy a wpłaty na PPK

Ustanie stosunku pracy nie zwalnia Podmiotu zatrudniającego z dokonywania naliczeń wpłat na PPK przy wypłacie wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia    Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Pracownicze Plany Kapitałowe   Osoba zatrudniona, w imieniu i na rzecz której zawarto umowę o prowadzenie PPK pozostaje uczestnikiem PPK nawet jeśli zakończy zatrudnienie. Wobec tego w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika nie będzie potrzeby ponownego zawierania dla tej osoby umowy o prowadzenie PPK. Standardy obsługi […]

czytaj
20 września 2020

Kwota wolna od potrąceń uczestnika PPK

Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń uczestnika Pracowników Planów Kapitałowych Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Pracownicze Plany Kapitałowe: Podstawa prawna: Art. 87 par. 1 ustawy Kodeks pracy: Z wynagrodzenia za pracę: po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), jeżeli pracownik […]

czytaj
6 września 2020

Terminy wpłat na PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Terminy dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe   Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Pracownicze Plany Kapitałowe: Na podstawie art. 28 ustawy o PPK: wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji […]

czytaj
1 września 2020

Pierwsze naliczenie wpłat PPK

Terminy naliczenia pierwszych wpłat na PPK Artykuł pochodzi z najnowszego wydania e-publikacji: Pracodawców, którzy zatrudniali na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych, zgodnie ze znowelizowaną specustawą dotyczącą COVID-19, obowiązują te same maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, co podmioty zatrudniające z III fazy wdrożenia. Nowe maksymalne terminy, to: 27 października 2020 r.: na zawarcie umowy o zarządzanie PPK 10 listopada 2020 r.: […]

czytaj
29 sierpnia 2020

Podmiot i Uczestnik PPK

Podmiot zatrudniający i Uczestnik PPK Artykuł pochodzi z najnowszego wydania: e-Pracownicze Plany Kapitałowe Uczestnikami PPK mogą być wyłącznie osoby zatrudnione, w rozumieniu przepisów ustawy o PPK tj.: osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia (i nie ukończyła 55 lat), w imieniu i na rzecz której podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową (art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o PPK). Wraz z warunkiem wiekowym spełniony musi być warunek […]

czytaj
9 sierpnia 2020

Terminy wdrażania i zawierania umów

Terminy wdrażania i zawierania umów w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych Terminy wdrażania PPK Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o PPK (rozdział dot. przepisów przejściowych) obowiązek stosowania przepisów ustawy wprowadzany jest stopniowo, tj.: od 01 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób – według stanu na dzień 30.06.2019 r. od 01 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób – według stanu na dzień […]

czytaj
7 lipca 2020

Wznowienie wpłat na PPK

Wznowienie wpłat na PPK już w miesiącu lipcu 2020 r. Zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o PPK – w okresie: przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej. Nie finansuje się wpłat do PPK obliczanych od wynagrodzenia wypłaconego w okresie przestoju ekonomicznego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres to wynagrodzenie przysługuje, ani […]

czytaj