HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
wstepne badania lekarskie panndemia jezek przemyslaw

Wstępne badania lekarskie

Brak obowiązku wykonywania „Wstępnych badań lekarskich” w okresie pandemii

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

1)
osoby przyjmowane do pracy
2)
pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1)
przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą
2)
przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą).

Podstawa prawna: art. 229 § 1 – § 12 ustawy Kodeks pracy.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.:
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: zwana dalej specustawą lub ustawą COVID. W nowym brzmieniu przepisy te obowiązują od 16 grudnia 2020 r.

W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz (art. 12a. ust. 3).
W trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wstępnym badaniom lekarskim (art. 229 § 1pkt 1 i 2 ustawy Kodeks pracy) nie podlegają osoby:

  • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 180 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą (wydłużenie z 30 do 180 dni)
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 180 dni (wydłużenie z 30 do 180 dni) po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Przykład:
Pracownik zatrudniony był w Spółce A na stanowisku magazyniera do dnia 7 listopada 2020 r.. Od dnia 18 stycznia 2021 r. osoba ta rozpoczęła pracę u innego pracodawcy na stanowisku o takich samych warunkach pracy.Pracownik przedstawił ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku magazyniera wraz ze skierowaniem na te badania. Od zakończenia poprzedniego zatrudnienia minęło ponad 30 dni lecz nie więcej niż 180 dni. Aktualny pracodawca miał prawo zrezygnować z wysyłania pracownika na badania wstępne. Skierowanie oraz orzeczenie od poprzedniego pracodawcy powinno zostać włączone do części A akt osobowych pracownika.

Osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe:
jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim.

 

Wykonywanie badań po okresie „Kwarantanny i Izolacji”:
https://www.hrkadryiplace.pl/badania-kontrolne-po-okresie-kwarantanny-i-izolacji/

Odmowa wykonania przez pracownika „Badań okresowych” w okresie pandemii:
https://www.hrkadryiplace.pl/odmowa-wykonania-badan-okresowych-w-okresie-pandemii-jezek-przemyslaw/

 

Jeżek Przemysław