HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Rozliczenie dodatku za pracę w porze nocnej w 2024 r.

Dodatek za pracę w porze nocnej

Za każdą godzinę wykonywanej pracy w porze nocnej, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym (art. 1518 § 1 k.p.). Zasady obliczania dodatku za pracę w porze nocnej zostały określone w § 4 b rozporządzenia MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.
W celu obliczenia dodatku należy
obowiązujące w danym roku kalendarzowym, minimalne wynagrodzenie za pracę, podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu kalendarzowym (przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w miesiącu należy przyjąć liczbę godzin z wymiaru czasu pracy ustalonego na podstawie art. 130 k.p.), a otrzymaną godzinową stawkę dodatku pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy w danym miesiącu.
Zapamiętaj
Wysokość dodatku za pracę w godzinach nocnych nie jest uzależniona od wymiaru czasu pracy danego pracownika. Oznacza to, że pracownik zatrudniony w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy otrzyma taką samą wysokość wynagrodzenia za taką pracę.
Przykład
Pracownik wykonuje pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy) w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym przypadającym od stycznia. Wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości 4 950 zł. Koszty uzyskania przychodu 250 zł, kwota zmniejszająca podatek 300 zł. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.
W okresie rozliczeniowym kwiecień-czerwiec 2024 r. wymiar czasu pracy wyniósł 488 h
kwiecień 2024 r.                  
168 h
maj 2024 r.                           
160 h
czerwiec 2024 r.          
160 h.
Rozkład czasu pracy pracownika
kwiecień 2024 r.                  
184 h
maj 2024 r.                           
152 h
czerwiec 2024 r.                  
152 h.
W kwietniu pracownik wykonywał pracę w porze nocnej w wymiarze 12 h i w czerwcu
w wymiarze 9 h.
Rozliczenie wynagrodzenia za kwiecień 2024 r.
wysokość dodatku za pracę w porze nocnej (12 h)
4 242 zł : 168 h = 25,25 zł
25,25 zł x 20% = 5,05 zł
5,05 zł x 12 h = 60,60 zł

kwiecień

Rozliczenie wynagrodzenia za czerwiec 2024 r.
wysokość dodatku za pracę w porze nocnej (9 h)
4 242 zł : 160 h = 26,51 zł
26,51 zł x 20% = 5,30 zł
5,30 zł x 9 h = 47,70 zł

czerwiec

Premia publikacji I kwartał 2024 r. 

wynagrodzenia i zasiłki w 2024