HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na przełomie roku kalendarzowego

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny(art. 171 § 1 K.p.).
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ze zmianami określonymi w § 15-19 rozporządzenia urlopowego.
Rozporządzenie MPiPS z dnia 08.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14), zwane dalej rozporządzeniem urlopowym.
Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu w 2024 r.
Do wysokości ekwiwalentu w pierwszej kolejności należy ustalić wartość współczynnika obowiązującego w danym roku kalendarzowym w którym ustaje stosunek pracy (§ 19 ust. 1 rozporządzenia urlopowego). Sposób ustalenia współczynnika określa przepis § 19 ust. 2 rozporządzenia zgodnie z którym współczynnik ustala się
1)
odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
2)
a otrzymany wynik dzieli się przez 12.
Wartość współczynnika obowiązującego w 2024 roku
pracownika pełnoetatowego, wynosi 20,92 co wynika z wyliczenia
366 dni w roku – 52 niedziele – 11 dni świątecznych – 52 dni wolne = 251 dni
251 dni : 12 m-cy = 20,92.
Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zarówno zaległy jak i bieżący w dniu ustania stosunku pracy. Dniem wypłaty powinien być ostatni dzień zatrudnienia.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
jest wymagalny z datą ustania stosunku pracy.
Postanowienie SN z dnia 5 grudnia 1996 r.
sygn. akt I PKN 34/96, OSNP 1997/13/237
wyrok SA w Gdańsku z dnia 16 marca 2016 r.
sygn. akt III APa 2/16.

 

SN

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 1 marca 2017 r.
sygn. akt II BP 11/15 podkreślił, że: 
(…)
z przepisu art. 171 § 1 K.p. w sposób niebudzący wątpliwości można wywieść, że prawo do ekwiwalentu staje się wymagalne z dniem rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy. Zdarzenie to należy postrzegać, jako »oznaczenie« terminu w rozumieniu art. 455 K.c. Z datą zakończenia zatrudnienia nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze, z punktu widzenia stron staje się, zatem jasne, że jego rozliczenie może mieć miejsce wyłącznie przez zapłatę ekwiwalentu. Pracodawca powinien go wypłacić, a pracownik ma prawo wystąpić do sądu o jego zasądzenie. Oznacza to, że z dniem rozwiązania umowy o pracę sytuacja prawna stron w kwestii ekwiwalentu za urlop staje się klarowna, nie ma, zatem żadnych przeciwwskazań, aby bezczynność pracownika lub pracodawcy nie rodziła konsekwencji prawnych (w interesie pracodawcy w postaci rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia, a na rzecz pracownika przez naliczanie ustawowych odsetek) (…).
Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały z dnia 9 maja 2000 r.
sygn. akt III ZP 12/00
(…)
dla ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy od stycznia 1997 r. został wprowadzony zmienny współczynnik, wyrażający przeciętną w danym roku liczbę dni roboczych przypadających w miesiącu (§ 19 rozporządzenia). Ekwiwalent za 1 dzień urlopu wypoczynkowego oblicza się dzieląc sumę uzyskanych przez pracownika miesięcznych wynagrodzeń, ustalonych na podstawie § 15-17 rozporządzenia, przez ustalony corocznie współczynnik (…).
Sąd Najwyższy stanął więc na stanowisku, że ekwiwalent za urlop oblicza się dzieląc ustaloną podstawę wymiaru przez współczynnik wyrażający przeciętną liczbę dni przypadających do przepracowania w miesiącu, w roku, na który jest ustalony.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika
(§ 19 ust. 3 rozporządzenia urlopowego).

tab

Współczynnik do ekwiwalentu na przełomie roku kalendarzowego
W praktyce zdarzają się przypadki w których nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w dniu rozwiązania umowy o pracę a wypłata, wraz z należnym wynagrodzeniem, następuje w terminie wskazanym w regulaminie wynagradzania jako dzień wypłaty wynagrodzenia.

Zapamiętaj
Wysokość współczynnika, jaką należy zastosować przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu, przyjmujemy z roku kalendarzowego w którym pracownik nabył do niego prawo (dzień rozwiązania umowy o pracę) a nie dzień w którym następuje jego wypłata.
Przykład
31 grudnia 2023 r. rozwiązano umowę o pracę. Pracownik zatrudniony był w wymiarze pełnego etatu i otrzymywał wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 6 500 zł wypłacane 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Na dzień rozwiązania umowy o pracę pracownik miał 24 h niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Wypłata ekwiwalentu nastąpi w terminie wypłaty wynagrodzenia  tj.: 5 stycznia 2024 r. W miesiącach poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu pracownik otrzymał zmienne składniki wynagrodzenia oraz przepracował pełne miesiące kalendarzowe przyjmowane do podstawy.
Wysokość zmiennych składników wyniosła

tabela

Podstawa do ekwiwalentu
stałe składniki wynagrodzenia w stałej wysokości
6 500 zł
zmienne składniki wynagrodzenia ustalone w wysokości przeciętnej
(1 840,78 zł + 7 698,11 zł) = 9 538,89 zł
9 538,89 zł : 3 miesiące = 3 179,63 zł
Wysokość ekwiwalentu
współczynnik (pomimo wypłaty ekwiwalentu w styczniu 2024 r. wysokość współczynnika przyjmujemy z roku w którym ustał stosunek pracy) 20,83
[9 679,63 zł (6 500 zł + 3 179,63 zł) : 20,83] = 464,70 zł
464,70 zł : 8 h = 58,09 zł
58,09 zł x 24 h = 1 394,16 zł.
Rozliczenie podatkowo – składkowe
wynagrodzenia należnego za grudzień 2023 r. wypłacone 5 stycznia 2024 r.
Wynagrodzenie za pracę
6 500 zł
prowizja
895,20 zł
ekwiwalent za urlop
1 394,16 zł
Łącznie 8 789,36 zł
U pracownika
stosowane były podwyższone koszty uzyskania 300 zł
kwota zmniejszająca podatek 300 zł.
Pracownik nie był uczestnikiem PPK.

Pamiętaj
Po zmianach od 1 stycznia 2023 r.
Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy (art. 31a ust. 7 ustawy o PDOF). Po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń podatnikowi, płatnik przy obliczaniu zaliczki pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, z wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 8.
Oznacza to, że płatnik po ustaniu stosunku prawnego łączącego go z podatnikiem będzie nadal stosował – przy obliczaniu zaliczek od świadczeń należnych z tego stosunku (np. wypłacając dodatkowe roczne wynagrodzenie) – wniosek podatnika o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT (ulga dla młodych) lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa
w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy PIT, oraz wniosek o niestosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów.
Zgodnie z powyższym
po ustaniu stosunku prawnego koszty uzyskania przychodu zostaną obniżone do wysokości 250 zł. Brak możliwości rozliczenia kwoty zmniejszającej podatek.

ekwiwalent

Szkolenia
https://www.hrkadryiplace.pl/category/szkolenia/najblizsze-szkolenia/

Premia publikacji I kwartał 2024 r.

wynagrodzenia i zasiłki w 2024