HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 50

„Imprezy masowe” finansowane z Funduszu Socjalnego

# 16
Pytanie uczestnika
Zgodnie z zapisami regulaminu ZFŚS, pracodawca raz w roku organizuje i w pełni finansuje z funduszu wycieczkę krajoznawczą dla osób uprawnionych. Zdarza się również (zapisy takie wynikają z regulaminu), że z funduszu finansowany jest (na zaproszenie pracodawcy) udział osób uprawnionych w wydarzeniach m.in. wyjście do teatru, koncert itp. Czy finansowanie tego typu wydarzeń wymaga badania sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej ? Czy udział osób w takich wydarzeniach jest przychodem do opodatkowania ?
Odpowiedź
Działalnością
socjalną (art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS) są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

1.
Różnych form wypoczynku
(obozy, kolonie, wypoczynek urlopowy w kraju jak i zagranicą, wycieczki, zimowiska dla dzieci itp.). Firma może w ramach takiego działania pokrywać wydatki na organizowane przez siebie wczasy, ale także indywidualne wyjazdy pracowników.

2.
Działalności kulturalno-oświatowej
(zakup przez pracodawcę biletów wstępu do kina, teatru, opery, na koncerty itp.)

3.
Działalności sportowo-rekreacyjnej
(organizowane przez zakład pracy zawody sportowe, gry, zabawy w których biorą udział pracownicy i ich rodziny, środki mogą być przeznaczone na wyposażenie sali gimnastycznej, siłowni, zakup sprzętu sportowego itp. w przypadku posiadania obiektów socjalnych).

4.
Opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego
(np. czesne za pobyt dziecka w żłobku czy przedszkolu)

Udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej
w przypadku zdarzeń losowych, zapomogi dla rodzin żyjących w niedostatku.

5.
Zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej

SN

Stanowisko SN w wyroku z 23 października 2008 r.
sygn. akt II PK 74/08
(…)
działalność w postaci imprez masowych, jak pikniki, „andrzejki”, organizowanie wycieczek (w tym o charakterze integracyjnym), mieści się w pojęciu działalności socjalnej jako rodzaj działalności rekreacyjnej względnie działalności w postaci różnych form wypoczynku (…).
Uzasadnienie
(…)
kryterium socjalne znajduje zastosowanie jedynie do przyznawania ulgowych świadczeń i usług. Zatem w przypadku gdy regulamin Funduszu przewiduje wydatkowanie środków na inne jeszcze cele, mieszczące się w ramach działalności socjalnej – może on ustalać inne zasady korzystania z tych świadczeń, np. powszechnej dostępności na równych zasadach z imprez integracyjnych, w tym np. pikników, „andrzejek”, czy wycieczek (…).
Z orzeczenia SN wynika, że prowadząc działalność socjalną należy rozróżniać dwa rodzaje świadczeń
1)
określone w art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS, które mają charakter ulgowy
2)
uregulowane wyłącznie w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS, tj. usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową
3)
świadczeniem o charakterze nieulgowym będzie zatem np. spotkanie integracyjne, polegające na wspólnym oglądaniu seansu filmowego, które jest organizowane dla wszystkich pracowników i którego założeniem jest udział zatrudnionych na zasadzie równości
do takich świadczeń można również zaliczyć, m.in.: pikniki sportowo-rekreacyjne, ogniska, kulig czy spartakiady oraz imprezy kulturalno-oświatowe, np. przedstawienia teatralne.
Z charakteru tych świadczeń wynika, że są one formą działalności socjalnej. Jednak z uwagi na założenie, że korzystanie z nich odbywa się na równych zasadach, zastosowanie kryterium socjalnego nie jest możliwe. Należy mieć na uwadze, że z funduszu nie można sfinansować imprez firmowych, które nie mają charakteru wypoczynkowego, rekreacyjnego lub kulturalnego.

Przychód po stronie osób uprawnionych
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13. Zdaniem TK, na podstawie analizy przepisów ustawy o PDOF, należy przyjąć, że obowiązku podatkowego nie rodzą bowiem takie nieodpłatne świadczenia, które:
1)

zostały w szczególności spełnione bez zgody pracownika
2)
nie przyniosły mu korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, gdyż zostały spełnione w interesie pracodawcy oraz
3)
są dostępne w sposób ogólny, a co za tym idzie nie można ich przypisać konkretnej osobie.
O nie powstaniu przychodu z tytułu otrzymanych od pracodawcy nieodpłatnych świadczeń decyduje łączne spełnienie określonych wyżej przesłanek.

KIS

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2023 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.236.2023.2.GG
(…)
Sp. z o.o. będąc pracodawcą, organizuje dla swoich pracowników wycieczkę (…). Pracownicy mogą w niej uczestniczyć dobrowolnie, potwierdzając chęć uczestnictwa na liście. Wnioskodawca nie wprowadził ograniczeń uczestnictwa w wyjeździe w ilości, czy kryteriach osób zapisujących się na wyjazd. (…) Głównym celem wyjazdu jest integracja jego pracowników i poprawienie relacji służbowych, umożliwienie pracownikom poznania się osobiście, wymiana wiedzy oraz doświadczeń z pracy. (…) Ponadto wnioskodawca takim działaniem chce zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia i przyciągnąć kandydatów do pracy w spółce, co dla pracodawcy w praktyce przełoży się na podniesienie jakości pracy i tworzenie dobrej atmosfery wśród pracowników.
(…)
Wnioskodawca nie jest w stanie przypisać indywidualnemu pracownikowi z tego tytułu ani przychodu, ani korzyści materialnej.
(…)
Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe wyjaśnić należy, że dokonując oceny, czy udział w wycieczce Państwa pracowników prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (…). W ocenie TK, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, czy szkoleniach choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w wycieczce dobrowolnie, to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Natomiast bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu. Nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak jest podstaw do określenia jego wysokości. Tak więc udział w wycieczce (wyjeździe) integracyjnej, zaoferowanej przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść (…).
Organy podatkowe wyjaśniają, że w takiej sytuacji przychód u pracownika nie powstaje. Przychód nie powstanie również u członków rodziny pracownika biorących udział w takim wyjeździe.
Podobnie uznał Dyrektor KIS w interpretacjach indywidualnych
z 17 maja 2023 r., nr 0115-KDIT3.4011.325.2023.1.AD
z 11 maja 2022 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.336.2022.1.MZ
z 4 czerwca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.204.2020.2.KC czy
z 3 marca 2020 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.75.2020.1.ST.

Reasumując
Dobrowolny udział pracowników i pozostałych osób uprawnionych w organizowanej przez pracodawcę wycieczce jak i wyjściu na koncert czy występ teatralny nie generuje po stronie osób uprawnionych powstania przychodu.

Najbliższe szkolenie 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. zmiany w wysokościach odpisów w II półroczu zasady przyznawania i rozliczania świadczeń i ich opodatkowanie
21 grudnia 2023 r.
Szczegóły i zapisy
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-w-2023-r-zmiany-w-wysokosciach-odpisow-w-ii-polroczu-zasady-przyznawania-i-rozliczania-swiadczen-i-ich-opodatkowanie/