HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Ustawa o PDOF 6

SKALA PODATKOWA W PIT ZA 2022 R.

Zmiana skali podatkowej i wpływ na rozliczanie przychodów w 2022 r.

Zaliczka na podatek dochodowy w 2022 r.:
Obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12% dotyczy każdego podatnika (uzyskującego dochody na skali), bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców czy też równoczesnego pobierania emerytury. Z niższej stawki podatku skorzystają również przedsiębiorcy. Rozwiązanie to rekompensuje uchylaną tzw. ulgę dla klasy średniej. W przypadku podatników, dla których uchylenie tzw. ulgi dla klasy średniej mogłoby nie być jednak korzystnym rozwiązaniem, przewidziano uprawnienie do pomniejszenia zobowiązania podatkowego o wysokość ubytku, spowodowanego zmianą systemu. Tym samym w żadnym przypadku uchylenie tzw. ulgi dla klasy średniej nie będzie wiązało się z pogorszeniem sytuacji podatników uprzednio do niej uprawnionych. 
Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF) pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF):

skala

Dochód zwolniony z opodatkowania:
30 000 zł x 17% = 5 100 zł : 12 = 425 zł
30 000 zł x 12% = 3 600 zł : 12 = 300 zł

Ważne:
Przepis art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. (art. 18 ust. 1 ustawy zmieniającej).

Skala podatkowa w PIT-rocznym
W przypadku gdy podatek należny za 2022 r. wynikający z zeznania rocznego jest wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi kwotę tej różnicy (art. 26 ust. 1 ustawy zmieniającej).

Przepis ten dotyczy podatników, którzy w 2022 r. uzyskali podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy zmienianej w art. 1 (skala podatkowa) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł
przy czym art. 26 ust. 4c w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2022 r. stosuje się odpowiednio:
a)

wspólne rozliczanie małżonków i odliczenie „ulgi dla klasy średniej”
b)
przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejsza się o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a (art. 26 ust. 2 ustawy zmieniającej).
Hipotetyczny podatek należny za 2022 r. (o którym mowa powyżej) oblicza się od przychodów uzyskanych w 2022 r. zgodnie z przepisami, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą, przy czym:
1)       
uwzględnia się ulgę dla pracowników lub podatników (tzw. „ulga dla klasy średniej) osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2022 r., przy czym w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków uwzględnia przepis art. 26 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2022 r.
oraz
2)       
uwzględnia się skalę podatkową, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu z dnia 30 czerwca 2022 r (art. 26 ust. 3 ustawy zmieniającej).

Jeżeli przy obliczaniu podatku należnego za 2022 r. oraz hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. uwzględniono ulgę na podstawie art. 27f ustawy zmienianej (ulga prorodzinna) w art. 1 skutkującą w obu przypadkach powstaniem różnicy, o której mowa w art. 27f ust. 8 i 9 tej ustawy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi kwotę nadwyżki tej różnicy powstałej przy obliczaniu hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. ponad tę różnicę powstałą przy obliczaniu podatku należnego za 2022 r.
Jeżeli przy obliczaniu podatku należnego za 2022 r. oraz hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. uwzględniono ulgę na podstawie art. 27f ustawy zmienianej w art. 1 skutkującą powstaniem różnicy, o której mowa w art. 27f ust. 8 i 9 tej ustawy, wyłącznie przy obliczaniu hipotetycznego podatku należnego, właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi kwotę obliczoną, jako suma podatku należnego za 2022 r. oraz tej różnicy (art. 26 ust. 4-5 ustawy zmieniającej). We wszystkich powyżej opisanych przypadkach, kwotę do zwrotu traktuje się na równi z nadpłatą, o której mowa w art. 72 § 1 ustawy zmienianej w art. 2. Jeżeli kwota ta została zwrócona podatnikowi nienależnie lub w wysokości większej od należnej, przepis art. 52 § 3 ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się odpowiednio.

Reasumując:
Gdy łączne przychody ze stosunku pracy wyniosą 50 000 zł to w rozliczeniu rocznym US zastosuje skalę 12% i 3 600 zł kwoty zmniejszającej podatek. Gdy łączne przychody ze stosunku pracy wyniosą 90 000 zł (ulga dla klasy średniej) to w rozliczeniu rocznym US zastosuje skalę 12% i 3 600 zł kwoty zmniejszającej podatek porównując do skali 17%, kwotą zmniejszającą
5 100 zł i ulgą dla klasy średniej – co korzystniejsze dla podatnika.

Jeżek Przemysław