HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
zaliczka na podatek 31.12.2021

Zaliczka na podatek dochodowy na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2021 r.
Rozporządzenie MF z dnia 7 stycznia 2022 r.


Od dnia 8 stycznia 2022 r.:
Weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozporządzenie przedłuża płatnikom terminy pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, ale tylko od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021r. Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiąganych w 2022 r. w wysokości do: 12 800 zł miesięcznie.

Zgodnie z par. 2 rozporządzenia:
Przedłużenie terminów, ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych w miesiącu, wktórym podatnik uzyskał od płatnika przychody określone:
w art. 31 lub art. 34 ust. 1 ustawy o PDOF:
przychody ze:

 • stosunku służbowego
 • stosunku pracy
 • pracy nakładczej lub
 • spółdzielczego stosunku pracy
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a
 • w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej

wypłacane przez zakłady pracy (art. 31 ustawy o PDOF)

 • emerytury i renty
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego
 • renty strukturalne
 • renty socjalne oraz 
 • rodzicielskie świadczenia uzupełniające

wypłacane przez organy rentowe (art. 34 ust. 1 ustawy o PDOF).

lub przychody z:

 • umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy:
 • 20% KUP
 • podatek rozliczany według skali

w wysokości nieprzekraczającej: 12 800 zł miesięcznie, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów.

Ważne:
Jeżeli pracownikowi wypłacane jest jednocześnie wynagrodzenie za pracę z zawartej umowy o pracę i umowy zlecenia, limit: 12 800 zł stosuje się dla każdego źródła przychodów odrębnie.

Ustalenie nadwyżki kwoty zaliczki na podatek dochodowy ze stosunku pracy:
(par. 1 ust. 1 rozporządzenia)
Obliczenie nadwyżki pomiędzy zaliczką obliczoną według Polskiego Ładu
a
zaliczką obliczoną według zasad z 2021 r. w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Ważne:
Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (której mowa w par. 1 ust. 1 pkt 2) płatnik uwzględnia koszty uzyskania przychodów i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., o ile na moment obliczania tej zaliczki płatnik jest uprawniony do ich stosowania (par. 1 ust. 4 rozporządzenia)

Ważne:
Płatnik, obliczając zaliczki na podatek na dwa sposoby, stosuje stan faktyczny występujący u konkretnego podatnika na dzień obliczania zaliczki w 2022 r.

Wskaźniki PŁ:
koszty uzyskania:
250 zł
koszty uzyskania:
300 zł (złożone stosowane oświadczenie)
kwota zmniejszająca podatek:
425 zł (złożone oświadczenie PIT-2)
ulga dla klasy średniej:
przychody ze stosunku pracy (5 701 zł -11 141 zł)
dochód:
120 000 zł
roczne ograniczenie składek E-R przychód:
177 660 zł

Wskaźniki według zasad z 2021 r.:
koszty uzyskania:
250 zł
koszty uzyskania:
300 zł (złożone stosowane oświadczenie)
kwota zmniejszająca podatek:
43,76 zł (złożone oświadczenie PIT-2)
odliczenie od zaliczki na podatek:
7,75% składki na ubezpieczenie zdrowotne
dochód:
85 528 zł
roczne ograniczenie składek E-R przychód:
157 770 zł          


Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z rozporządzeniem
Rozporządzenie przedłuża termin poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w określonej części, która jest wyznaczana poprzez porównanie zaliczek na podatek obliczonych według dwóch metod:
według zasad obowiązujących w 2022 r., tj. po wejściu w życie Polskiego Ładu:
dalej „zaliczka z Polskiego Ładu” oraz
według zasad obowiązujących w 2021 r.:
dalej „zaliczka na starych zasadach”.

Obliczanie zaliczki z Polskiego Ładu:
Zaliczka obliczona na zasadach obowiązujących w 2022 r., czyli:
przy uwzględnieniu przez płatnika kosztów uzyskania przychodów:
chyba, że podatnik zrezygnował z ich stosowania, składając płatnikowi wniosek
ulg:
składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez podatnika, ulgi dla klasy średniej chyba, że podatnik zrezygnował z jej stosowania
i zwolnień:
w tym: „ulgi dla rodzin 4+”, „ulgi na powrót” czy „ulgi dla seniora”, o ile podatnik zawnioskował o ich stosowanie przez płatnika, a także
przy zastosowaniu parametrów nowej skali podatkowej:
ze stawkami 17% i 32%, progiem dochodu w kwocie 120 000 zł oraz 1/12 kwoty zmniejszającej podatek   w  wysokości 425 zł – o ile płatnik jest uprawniony do jej odliczania.

Obliczanie zaliczki na starych zasadach:
Zaliczka obliczona na zasadach obowiązujących w 2021 r., czyli:
przy uwzględnieniu przez płatnika kosztów uzyskania przychodów:
chyba, że podatnik zrezygnował z ich stosowania składając płatnikowi wniosek
składek na ubezpieczenia społeczne:
w części finansowanej przez podatnika, a także
przy zastosowaniu parametrów skali podatkowej z 2021 r.:
ze stawkami 17% i 32%, z progiem dochodu w kwocie 85 528 zł oraz 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 43,76 zł, o ile płatnik jest uprawniony na moment obliczania zaliczki do jej odliczania, a także pomniejszoną o kwotę składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu od podatku (7,75% podstawy wymiaru tej składki).

Ważne:
Należy także pamiętać, że kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 43,76 zł płatnik stosował w latach ubiegłych o ile dochody pracownika (licząc od początku roku) nie przekroczyły 85 528 zł. Zasadę tę należy uwzględniać również przy obliczaniu zaliczki na starych zasadach.

Ważne:
Jak informuje MF, jeżeli pracownik złożył wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania, to ustalając wysokość zaliczki na podatek dochodowy według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2021 r. pracodawca nie uwzględnia tych kosztów, pomimo, iż na ten dzień nie było możliwości złożenia takiego wniosku.

Praktyczne wyliczenie zaliczek:
https://www.hrkadryiplace.pl/zaliczka-na-podatek-dochodowy-od-8-stycznia-2022-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

 

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.