HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
umowa zlecenia nowe ulgi polski lad.

Umowa zlecenia a nowe ulgi podatkowe

Nie każda umowa zlecenia objęta jest nowymi ulgami podatkowymi 

Ulga dla młodych do 26 lat
art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF:
Wolne od podatku dochodowego są przychody:
1.
ze stosunku służbowego

2.
stosunku pracy
3.
pracy nakładczej

4.
spółdzielczego stosunku pracy

5.
z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8)

6.
z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej:
o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244)

7.
z tytułu odbywania stażu uczniowskiego:
o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.
Płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154:
1.
tzw. ulga na powrót
(art. 21 ust. 1 pkt 152)
2.
ulga dla rodziców: 4+
(art. 21 ust. 1 pkt 153)
3.
ulga dla seniorów: 60 +
(art. 21 ust. 1 pkt 154)
jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień.

Dla powyższych 3 ulg:
Wolne od podatku dochodowego są:
przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:
1.
ze stosunku służbowego
2.
stosunku pracy
3.
pracy nakładczej i
4.
spółdzielczego stosunku pracy
5.

z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8)
6.

z pozarolniczej działalności gospodarczej do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Art. 13 pkt 8 ustawy o PDOF:
Przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane wyłącznie od:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
 • przedsiębiorstwa w spadku

z wyjątkiem przychodów uzyskanych:

 • na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zapamiętaj:
Umów zlecenia (art. 13 ust. 8 ustawy o PDOF) tylko takich do których stosujemy 20% kup oraz rozliczamy zaliczkę na podatek dochodowy według skali.

Przychody uzyskiwane z:

 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenia: zawieraną z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, gdy kwota należności wynikająca z umowy nie przekracza: 200 zł, do tych przychodów nadal stosuje się zryczałtowaną stawkę 17%
 • umów zlecenia zawartych przez nierezydentów
 • z tytułu odpraw lub odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, podlegających opodatkowaniu stawką 70%
 • umowy agencyjnej
 • kontraktu menedżerskiego
 • prowadzonej działalności gospodarczej
 • z najmu i to niezależnie od tego czy płacą ryczałt ewidencjonowany, czy rozliczają się na zasadach ogólnych.

Nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz 152 – 154 ustawy o PDOF

 

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.