HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy

Przekroczenie limitu przychodów zwolnionych z opodatkowania w ramach ulg podatkowych 85 528 zł a wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy

Płatnicy, o których mowa w art. 32-35 i art. 41 ust. 1 (m.in. zakłady pracy, organy rentowe, zleceniodawcy)  nie pobierają zaliczek, jeżeli podatnik (m.in. pracownik, zleceniobiorca lub osoba z którą zawarto umowę o dzieło) złoży temu płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym (art. 31c ust. 1 ustawy o PDOF), jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł.

PIT-2(9)

2

Jeżeli m.in. pracownik złożył taki wniosek i jego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty 30 000 zł, pracodawca nie nalicza i nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy. W informacji PIT-11 należy wykazać koszty uzyskania przychodów faktycznie uwzględnione przy poborze zaliczek oraz faktycznie pobrane zaliczki na podatek dochodowy.
Przykład
Pracownik korzystający z „ulgi dla seniora” narastająco od początku roku do września 2024 r. uzyskał przychód ze stosunku pracy w łącznej wysokości 85 528 zł. W związku z przekroczeniem przychodu, pracownik złożył oświadczenie PIT-2(9) zaznaczając w części J wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek w 2024 r.
U pracownika stosowane są podstawowe KUP 250 zł. Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.
Rozliczenie podatkowo – składkowe wynagrodzenia za listopad 2024 r.

3

Gdyby była stosowana kwota zmniejszająca podatek w wysokości 300 zł (1/12 z 3 600 zł) kwota do wypłaty wyniosłaby:

4

Kwota do wypłaty mniejsza o 550 zł (6 674,53 zł – 6 124,53 zł).

Dwie wątpliwości wynikające ze stanowiska Ministerstwa Finansów:
1.
MF uznało, że złożenie PIT-2 z zaznaczeniem wniosku w części „J” obowiązuje również w kolejnych latach podatkowych, co należy uznać za niewłaściwe ze względu na wskazanie w tej części roku w którym przewidywane dochody nie przekroczą 30 tyś zł
2.
Dla potrzeb niepobierania zaliczek od dochodów nieprzekraczających kwoty 30 000 zł ustawa PIT nie wprowadza odrębnej definicji dochodów. Dlatego pojęcie to należy rozumieć zgodnie z art. 9 ustawy PIT, czyli przychód pomniejszony tylko o koszty uzyskania przychodów.

 

Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych w 2024 r. od świadczeń pracowniczych w wyjaśnieniach i interpretacjach