HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 32

Wyższa kwota składek na Związki zawodowe do odliczenia od dochodu w 2023 r.

Wyższa składka na rzecz związków zawodowych odliczana od dochodu

Art. 26 ust. 1 pkt 2c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej ustawą o PDOF.
Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1265), art. 26 ust. 1 pkt 2c, ust. 7 pkt 5, ust. 7e w brzmieniu nadanym przez ww. ustawę, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1.01.2022 r.).

Informacja PIT-11

pit

W Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 1667 opublikowano ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Podwyższeniu uległa kwota odliczanych przez podatników od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych z kwoty 500 zł do kwoty 840 zł w roku podatkowym (zmiana art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PDOF).
Ustawa zmieniająca, z pewnymi wyjątkami, wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r. Przepis art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o PDOF w nowym brzmieniu będzie miał zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. (art. 8 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r.).

Jeżek Przemysław