HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 30

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS składników wynagrodzenia

Składniki wynagrodzenia i inne świadczenia przysługujące w okresie niewykonywania pracy a składki ZUS
Rozstrzygnięcie składkowe
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 728), zwane dalej rozporządzeniem składkowym.
Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono składniki wynagrodzenia do których pracownik ma prawo w okresie pobierania
1.
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
2.
zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego
w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku
(§ 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego).
W przypadku braku stosownych zapisów w przepisach płacowych o jego wypłacaniu za okresy pobierania ww. świadczeń powoduje, iż nie są one objęte wskazanym zwolnieniem.

Ważne
Jeśli pracownik na podstawie układu zbiorowego pracy lub przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do danego składnika wynagrodzenia – również w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub zasiłku, to wypłacany za ten okres składnik nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład
Zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania, pracownicy mogą przystąpić dobrowolnie do ubezpieczenia grupowego na życie oraz mają możliwość skorzystania z pakietów medycznych. Świadczenia te w pełni finansuje pracodawca ze środków obrotowych firmy również w okresach niezdolności do pracy (zapis taki widnieje w regulaminie wynagradzania).
Od 1 września 2023 r. jeden z pracowników przystąpił do ubezpieczenia grupowego oraz pakietu medycznego. Koszt miesięcznego świadczenia ponoszonego przez pracodawcę wynosi
ubezpieczenie grupowe           
55 zł
pakiet medyczny                           
120 zł
Pracownik (wiek 33 lata) wynagradzany jest stałą stawką miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 3 900 zł. Cały październik 2023 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim za które nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego w wysokości
[3 900 zł – (3 900 zł x 13,71%)] = 3 900 zł – 534,69 zł = 3 365,31 zł
3 365,31 zł : 30 dni = 112,18 zł
112,18 zł x 80% = 89,74 zł
89,74 zł x 31 dni = 2 781,94 zł
Pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) oraz kwota zmniejszająca podatek (300 zł).
Rozliczenie podatkowo-składkowe wymienionych przychodów

lista płac

Jaka część świadczeń podlegać będzie oskładkowaniu jeżeli pracownik choruje przez część miesiąca ?
Czy zapisy w umowie o pracę, obwieszczeniu, zarządzeniu są podstawą do zwolnienia świadczeń ze składek ?
Czy świadczenia uznaniowe również podlegają zwolnieniu ze składek ?
Świadczenia w okresie urlopu wychowawczego lub bezpłatnego a zwolnienie ze składek ZUS ?

Najbliższe szkolenie z tej tematyki
17 listopada 2023 r.
Zapisy
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/rozliczanie-podatku-dochodowego-i-skladek-zus-od-benefitow-i-swiadczen-finansowanych-z-zfss-po-zmianach-w-2023-r/