HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 29

Udzielenie dnia wolnego za święto w sobotę a wysokość wynagrodzenia za nadgodziny

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę a praca w godzinach nadliczbowych 

11 listopada 2023 r. przypada w tym roku w sobotę i obniża wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca przy obliczaniu wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia za ten dzień dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Wymiar czasu pracy jako liczba godzin przypadających do przepracowania w przyjętym u danego pracodawcy okresie rozliczeniowym wynoszącym maksymalnie do 12 miesięcy, oblicza się zgodnie z art. 130 k.p. w następujący sposób
1.
mnożąc 40h (przeciętna norma tygodniowa) przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, następnie
2.
dodając do otrzymanej liczby iloczyn 8h (norma dobowa) i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku (tzw. dni wystających), dalej
3.
odejmując 8h (norma dobowa) za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.
Ustalony wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownika.
Do tych nieobecności zalicza można m.in.:
1.
okres urlopu wypoczynkowego czy
2.
niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.
Udzielenie dnia wolnego za święto przypadające 11 listopada dotyczy przede wszystkim zatrudnionych w systemie podstawowym wykonujących pracę w z góry ustalonym rozkładzie czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8h.
Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje pracę w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.
W listopadzie 2023 r. wymiar czasu pracy wynosi
(40 h x 4 pełne tygodnie przypadające od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego środa-wtorek) + (8 h x 2 dni „wystające” poza pełne tygodnie przypadające od poniedziałku do piątku 29 i 30 listopada) – (8 h x 2 święta przypadające od poniedziałku do soboty 1 i 11 listopada)
160 h + 16 h – 16 h = 160 h.
Z powyższego wynika, że w przypadku wykonywania pracy od poniedziałku do piątku w listopadzie, pracownik przepracowałby łącznie 21 dni x 8 h = 168 h (+ 8 h). Oznacza to, że w obrębie okresu rozliczeniowego pracodawca ma obowiązek udzielenia innego dnia wolnego od pracy.

listopad

Dzień wolny, za święto przypadające w sobotę, pracodawca udziela pracownikowi w obrębie danego okresu rozliczeniowego co powodować może udzielenie tego dnia w innym miesiącu kalendarzowym (w przypadku okresów rozliczeniowych dłuższych niż jeden miesiąc). 
Przykład
Pracownik wykonuje pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku od 800 do 1600 za wynagrodzeniem w wysokości 3 750 zł miesięcznie. Pracownik objęty jest 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym rozpoczynającym się od stycznia danego roku kalendarzowego.
Dzień wolny, za święto przypadające 11 listopada 2023 r., pracodawca wyznaczył na 22 grudnia 2023 r. W listopadzie 2023 r. zaplanowano pracownikowi 168 h roboczych (wymiar czasu pracy w tym miesiącu to 160 h).
W listopadzie 2023 r. pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych łącznie 5 h tytułem przekroczeń norm dobowych (pora dzienna).

Ważne
Zgodnie ze stanowiskiem Resortu Pracy, do ustalenia wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, wynagrodzenia za przestój, nadgodziny, dyżur oraz dodatku za pracę w porze nocnej, przez liczbę godzin do przepracowania należy rozumieć nominał miesiąca (wymiar czasu pracy), a nie liczbę wynikającą z rozkładu czasu pracy pracownika.

Dzielnikiem do obliczenia stawki godzinowej wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych będzie 160 h (wymiar czasu pracy danego miesiąca).
Wynagrodzenie pracownika za ten miesiąc (listopad 2023 r.) wyniosło
3 750 zł : 160 h = 23,44 zł
23,44 zł x 5 h = 117,20 zł    
normalne wynagrodzenie za nadgodziny
23,44 zł x 50% = 11,72 zł
11,72 zł x 5 h = 58,60 zł      
dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
3 750 zł + 117,20 zł + 58,60 zł = 3 925,80 zł.

Najbliższe szkolenie z tematyki rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych oraz dniach wolnych i ich rekompensata
22 listopada 2023 r.
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/rozliczanie-czasu-pracy-i-wynagrodzen-w-2023-r-za-prace-w-godzinach-nadliczbowych-oraz-dniach-wolnych-i-ich-rekompensata/