HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 27

ZUS zmienia zasady rozliczania składek z umowy zlecenia ?

Kolejna w tym roku zmiana stanowiska ZUS tym razem dotycząca schematu podlegania i rozliczania składek z zawartych umów prawa cywilnego.
Pierwsza zmiana wynikająca z aktualizacji komentarza do ustawy zasiłkowej z sierpnia 2023 r. dotyczyła wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych przychodów z zakończonych umów zlecenia, dzieło, kontraktów zawieranych w własnym pracownikiem o czym pisaliśmy:
https://www.hrkadryiplace.pl/umowa-zlecenia-z-wlasnym-pracownikiem-a-podstawa-wymiaru-swiadczen-chorobowych-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/
Druga zmiana dotyczy zasad rozliczania składek z umowy zlecenia.
Do tej pory ZUS stał na stanowisku takim, że o schemacie podlegania ubezpieczeniom z zawartej umowy decyduje „okres jej wykonywania” a nie moment uzyskania przychodu (wyjątek dotyczył zbiegu dwóch umów zlecenia – tutaj decydującym jest moment uzyskania przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia z pierwszej zawartej umowy).
Przykładowo
z osobą fizyczną zawarto umowę zlecenia na okres od 1 do 30 września 2023 r. Zleceniobiorca oświadczył, że ma zawartą umowę o pracę (do 30 września 2023 r.) w innym podmiocie w wymiarze pełnego etatu. Z umowy zlecenia rozliczenie wierzytelności (wynagrodzenia) nastąpiło 10 października 2023 r. 
Skoro w okresie wykonywania zlecenia zawarta była umowa o pracę z gwarantowaną kwotą minimalnego wynagrodzenia, zleceniodawca miał obowiązek zgłosić osobę do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Bez znaczenia (zdaniem ZUS) był fakt, że rozliczenie wierzytelności (wynagrodzenia) nastąpiło 10 października 2023 r. tj. w momencie w którym rozwiązana została umowa o pracę.

W najnowszej interpretacji ZUS uznał inaczej

ZUS nowe

Interpretacja indywidualna ZUS z 25 września 2023 r. Oddział w Lublinie
DI/200000/43/890/2023

(…)
z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że została zawarta umowa zlecenia na okres od czerwca 2023 r. do grudnia 2023 r. Podpisując umowę zlecenia zleceniobiorca oświadczył, iż posiadał status studenta do 10 lipca 2023 r. wobec powyższego od 11 lipca 2023 r. zleceniobiorca został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, wynagrodzenie za czerwiec 2023 r. otrzymał 14 lipca 2023 r. Wypłata wynagrodzenia, zgodnie z zawartą umową zlecenia, odbywała się z miesięcznym przesunięciem. Zdaniem Przedsiębiorcy, podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne w lipcu 2023 r. stanowi kwota przychodu otrzymana przez zleceniobiorcę w dniu 14 lipca 2023 r. Wynagrodzenie należne było za pracę wykonaną w czerwcu 2023 r., kiedy zleceniobiorca posiadał jeszcze status studenta, ale wypłata wynagrodzenia nastąpiła w dniu 14 lipca 2023 r. Zleceniodawca naliczył i odprowadził składki od wynagrodzenia zgodnie ze schematem podlegania do ubezpieczeń na dzień wypłaty tj. 14 lipca 2023 r.
Zakład potwierdza prawidłowość stanowiska Przedsiębiorcy (…)

W kwestii wypłaty, organ rentowy wskazał, że warunkiem uwzględnienia wynagrodzenia w podstawie wymiaru składek jest jego faktyczna wypłata bądź pozostawienie do dyspozycji pracownika, a w tym wypadku zleceniobiorcy.
W konsekwencji pomimo, iż praca została wykonana przez zleceniobiorcę w czasie kiedy miał jeszcze status studenta, to składki od jego wynagrodzenia należy odprowadzić.

Najbliższe szkolenie uwzględniające najnowsze stanowisko
17 listopada 2023 r.
Zapisy
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/rozliczanie-podatku-dochodowego-i-skladek-zus-od-benefitow-i-swiadczen-finansowanych-z-zfss-po-zmianach-w-2023-r/