HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Nie udzielenie “dnia wolnego” za święto 11 listopada 2023 r. Czy praca poza „wymiarem czasu pracy” stanowi pracę w godzinach nadliczbowych

Czy praca poza „wymiarem czasu pracy” stanowi pracę w godzinach nadliczbowych ?

Nie udzielenie dnia wolnego za święto w sobotę
Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy 

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 K.p.).
Normy czasu pracy (art. 129 § 1 K.p.) zgodnie z którymi czas pracy nie może przekraczać
8 h na dobę
przeciętnie 40 h
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowy.
Dla niektórych grup pracowników normy czasu pracy uregulowane zostały odrębnie (pracownik niepełnosprawny, pracownicy medyczni).
Praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy po przekroczeniu której wystąpią godziny nadliczbowe dotyczy m.in. pracowników objętych równoważnym systemem czasu pracy w którym dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12/16 h. W dniu w którym zaplanowano pracę w wymiarze 10 h, praca w godzinach nadliczbowych wystąpi dopiero po przekroczeniu tego wymiaru.
Pracownicy wykonujący pracę w stałym rozkładzie czasu pracy od poniedziałku do piątku w przypadku święta przypadającego w sobotę muszą otrzymać inny dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Taka sytuacja wystąpi w listopadzie 2023 r. (11 listopada) i w styczniu 2024 r. (6 stycznia).

Listopad 2023 r.

listopad

11 listopada 2023 r. przypada w sobotę i obniża wymiar czasu pracy o 8 h, tak jak święta występujące w innym dniu powszednim. Metoda obowiązująca przy obliczaniu wymiaru czasu pracy i zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może obligować pracodawcę do wyznaczenia za ten dzień dodatkowego dnia wolnego od pracy.
Przykład
Pracownik wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 8 h w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym listopad – grudzień 2023 r. Za święto przypadające w sobotę 11.11.2023 r. ustalono dzień wolny na 1.12.2023 r. Pracownik wystąpił z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron 30.11.2023 r. na co pracodawca wyraził zgodę. W listopadzie z 20 dni roboczych pracownik przepracował 21 dni tj. 168 h. Przepracowanie 1 dnia więcej nie spowodowało jednak naruszenia przeciętnej normy w tygodniu co oznacza, że za ten dzień pracownik otrzyma tylko normalne wynagrodzenie bez dodatku 100%.

Według stanowiska PIP przysługuje dodatek 100%.

PIP tło

Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśniła że
(…)

Pracą w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej, tygodniowej normy czasu pracy jest praca ponad obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym ustalonym zgodnie z taką normą na podstawie art. 130 Kodeksu pracy, chyba że przekroczenie tej normy ma charakter przekroczenia dobowej normy czasu pracy lub przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy. (…) Za koniecznością takiego rozstrzygnięcia przemawia również aspekt prewencyjny. Odmienna interpretacja uznająca za pracę w godzinach nadliczbowych pracę po przekroczeniu normy czasu pracy, nie natomiast wymiaru czasu pracy zgodnego z taką normą może w praktyce powodować, że przekraczanie wymiaru, ale nie normy stanie się powszechną praktyką, zważywszy na brak regulacji limitujących taką pracę, co nie pozostaje w zgodzie z bezwzględnie obowiązującym charakterem norm ochronnych o czasie pracy i może prowadzić do ich omijania. Przepisy o takim charakterze prawnym w ścisły sposób różnicują bowiem pracę w granicach norm, oraz taką, która poza nie wykracza, nie wprowadzając stanów pośrednich w postaci godzin ponadwymiarowych, ale jeszcze nie nadliczbowych (…).

Najbliższe szkolenie z tematyki rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych oraz dniach wolnych i ich rekompensata
22 listopada 2023 r.
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/rozliczanie-czasu-pracy-i-wynagrodzen-w-2023-r-za-prace-w-godzinach-nadliczbowych-oraz-dniach-wolnych-i-ich-rekompensata/