HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
www.hrkadryiplace.pl 35

Nadgodziny w równoważnym systemie czasu pracy

# 13
Pytanie uczestnika
Pracownik pracuje w systemie równoważnym. W jednym z dni zaplanowaną miał pracę w wymiarze 6h. Ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, pracownik wykonywał pracę ponad wymiar 6h łącznie przez 9h (3 nadgodziny). W jakiej wysokości należy wypłacić dodatek ? 50 czy 100% ? 
Odpowiedź
Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 K.p.).
Normy czasu pracy (art. 129 § 1 K.p.) zgodnie z którymi czas pracy nie może przekraczać

8 h na dobę
przeciętnie 40 h
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowy.
Dla niektórych grup pracowników normy czasu pracy uregulowane zostały odrębnie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej
w stopniu lekkim
nie może przekraczać 8 h na dobę i 40 h tygodniowo
zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
czas pracy nie może przekraczać 7 h na dobę i 35 h tygodniowo
(art. 15 ust. 1-2 ustawy).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym
w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 h 35 minut na dobę i przeciętnie 37 h 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych
w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 h na dobę i przeciętnie 40 h na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Czas pracy pracowników niewidomych
zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 6 h na dobę i przeciętnie 30 h na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 93 ustawy).
Praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy po przekroczeniu której wystąpią godziny nadliczbowe dotyczy m.in. pracowników objętych równoważnym systemem czasu pracy w którym dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12/16 h.
W dniu w którym zaplanowano pracę w wymiarze 10 h, praca w godzinach nadliczbowych wystąpi dopiero po przekroczeniu tego wymiaru.
Aby precyzyjnie ustalić, która norma została przekroczona (dobowa lub przeciętna w tygodniu) należy odnieść się do definicji doby pracowniczej i tygodnia.
Przez dobę
należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 pkt 1 k.p.).
Przez tydzień
należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego (art. 128 § 3 pkt 2 k.p.).

Ważne
Definicje te mają szczególne znaczenie przy kwalifikacji nadgodzin, za które należy wypłacić pracownikowi odpowiednie dodatki do wynagrodzenia w wysokości 50% lub 100%. Ich wysokość uzależniona jest od tego kiedy praca w godzinach nadliczbowych wystąpiła.

Przykład
Pracownik objęty 1 miesięcznym okresem rozliczeniowym zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie równoważnym 12 h. W sierpniu 2023 r. wymiar czasu pracy wynosił 176 h. W jednym z tygodni pracownik zobowiązany był przepracować więcej godzin niż zaplanowano na ten tydzień, co przedstawia poniższy rozkład czasu pracy:

plan

W           
dzień wolny
W5        
dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
WN        
wolna niedziela
Kwalifikacja nadgodzin
Poniedziałek
2h naruszyły normę dobową
normalne wynagrodzenie + 50% dodatek
Środa
8h naruszyły przeciętną normę w tygodniu 40 godzinną
(nadgodziny do 8h nie naruszają w tej sytuacji normy dobowej)
normalne wynagrodzenie + 100% dodatek
Czwartek
2h naruszyły przeciętną normę w tygodniu 40 godzinną
(nadgodziny do 8h nie naruszają w tej sytuacji normy dobowej)
normalne wynagrodzenie + 100% dodatek
Piątek
2 pierwsze nadgodziny naruszyły normę przeciętną w tygodniu 40 godzinną
normalne wynagrodzenie + 100% dodatek
4 kolejne nadgodziny naruszyły normę dobową
normalne wynagrodzenie + 50% dodatek
Ustalenie wysokości wynagrodzenia za sierpień 2023 r.
Na wynagrodzenie pracownika składa się stałe miesięczne wynagrodzenie
3 200 zł
stała premia regulaminowa
350 zł
prowizja od sprzedaży
700 zł
Wynagrodzenie za nadgodziny (18 h)
normalne wynagrodzenie za pracę
[(3 200 zł + 350 zł) : 176 h] = 20,17 zł
20,17 zł x 18 h = 363,06 zł
dodatek 50% (6 h)
3 200 zł : 176 h = 18,18 zł
18,18 zł x 50% = 9,09 zł
9,09 zł x 6 h = 54,54 zł
dodatek 100% (12 h)
3 200 zł : 176 h = 18,18 zł
18,18 zł x 12 h = 218,16 zł
Łączne wynagrodzenie za sierpień 2023 r. 4 885,76 zł
(3 200 zł + 350 zł + 700 zł + 363,06 zł + 54,54 zł + 218,16 zł).

Najbliższe szkolenie z tematyki rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych oraz dniach wolnych i ich rekompensata
22 listopada 2023 r.
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/rozliczanie-czasu-pracy-i-wynagrodzen-w-2023-r-za-prace-w-godzinach-nadliczbowych-oraz-dniach-wolnych-i-ich-rekompensata/