HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
ZWROT ZA pranie odziezy bhp

Zwrot za pranie odzieży a przychód pracownika

Wypłata stałej kwoty jako zwrot poniesionych kosztów prania odzieży nie jest zwolniona ze składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy


Art. pochodzi z najnowszego wydania :

wynagrodzenia zasilki 2021 place od a do z

Przy zakupie e-publikacji:
Darmowa aktualizacja na cały 2021 r.

 

ZUS nowe


Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie
w interpretacji indywidualnej z dnia 1 marca 2021 r.
WPI/200000/43/120/2021
uznał, że s
tała kwota to nie ekwiwalent
„(…)

z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że ze względu na brak zapewnienia przez
Pracodawcę możliwości prania odzieży roboczej, przysługującej pracownikom zgodnie z art. 2379 Kodeksu Pracy, czynności te wykonywane są przez samych pracowników.
Za prania i konserwowanie odzieży wypłacany jest ekwiwalent pieniężny, stanowiący rekompensatę poniesionych przez pracowników kosztów, w kwocie brutto.
Ekwiwalent przysługuje za każdy miesiąc, w którym pracownik przepracował (pozostawał w stosunku pracy)
chociaż jeden dzień, niezależnie od wymiaru i etatu zatrudnienia. Wysokość ekwiwalentu jest stała, a zasady jego wypłaty wynikają z zapisów zawartych regulaminie pracy, a zasady jego wypłaty ujęte są w regulaminie pracy.

Z powyższego wynika, że Przedsiębiorca co miesiąc wypłaca pracownikom świadczenie pieniężne w stałej wartości pieniężnej (zryczałtowanej wysokości). Natomiast bezpośrednim skutkiem ustalenia stałej kwoty wskazanego świadczenia jest jego nieekwiwalentność w stosunku do faktycznych – rzeczywistych kosztów prania odzieży roboczej poniesionych przez różnych pracowników.
Mając na uwadze treść złożonego wniosku oraz obowiązujące przepisy prawne wskazany przez Przedsiębiorcę ekwiwalent za pranie odzieży, ze względu na zasady jego ustalania nie stanowi równowartości kosztów poniesionych przez pracownika lecz stałą wartość – ryczałt ustalony kwotowo w jednakowej kwocie dla wszystkich pracowników, w związku z czym nie podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie
§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

ZUS w udostępnionym poradniku na: www.zus.pl pt. „Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników” wyjaśnił, że: 
„(…) 
Ekwiwalent nie jest podstawą wymiaru składek, jeśli pracodawca ustali go w kwocie, która odpowiada: 
rzeczywistym kosztom prania odzieży na podstawie cen obowiązujących w okolicznych pralniach:

w przypadku, gdy korzystasz z pralni i składasz pracodawcy oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów
kwocie wskazanej na rachunku z pralni:

jeśli przedkładasz go pracodawcy
skalkulowanym wydatkom na zużytą energię elektryczną, proszek do prania i wodę, które powinny uwzględniać również zmiany cen oraz zużycie sprzętu:
w przypadku, gdy pierzesz odzież roboczą we własnym zakresie. 

Podstawę wymiaru składek stanowią ekwiwalenty za konserwację oraz naprawę odzieży i obuwia roboczego, a także zapranie ręczników. (…)”.
W świetle powołanego stanowiska ZUS, zwolnieniem składkowym objęty jest ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w wysokości stanowiącej równowartość faktycznych kosztów, które pracownik poniósł w związku z praniem odzieży.