HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
akt powolania skladka zdrowotna

Akt powołania a obowiązkowa zdrowotna

Wykonywanie czynności na podstawie „aktu powołania” a obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne

Zmiana od 1 stycznia 2022 r.:
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej ustawą zdrowotną, wprowadza się następujące zmiany:
w art. 66 w ust. 1
Obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu:

dodaje się pkt 35a w brzmieniu:
osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Obowiązek ten powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania (art. 73 pkt 17b ustawy zdrowotnej po zmianach). Do ubezpieczenia zdrowotnego osoby te zgłasza podmiot wypłacający wynagrodzenie (art. 75 ust. 17a ustawy zdrowotnej).
Powyższe dotyczyć będzie m.in.: członków zarządu i prokurentów wykonujących czynności na podstawie powołania.

Pytanie:
Do ubezpieczenia zdrowotnego osoby te m.in. prokurenci (akt powołania) zgłasza podmiot wypłacający wynagrodzenie (art. 75 ust. 17a ustawy zdrowotnej). Prawnik zasugerował, że prokurenci nie są powołani a dostają pełnomocnictwo. Czy informacja ta wpływa na treść z materiału ?
Owszem, prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej (prokurenta), którego udzielić może każdy przedsiębiorca, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w KRS albo CEIDG. Prokura upoważnia do dokonywania czynności (sądowych i pozasądowych) związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurenta np. w spółce powołuje Zarząd. Jeżeli składa się on z kliku lub kilkunastu członków to zgoda na powołanie musi być jednomyślna.

Zgodnie z powyższym aby udzielić pełnomocnictwa (prokury) należy, zgodnie z przepisami, powołać daną osobę (prokurenta). Bez powołania nie można udzielić pełnomocnictwa. Skoro osoba jest powoływana to jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym od 1 stycznia 2022 r.

Pytanie:
Czy wypłacając wynagrodzenie osobom powołanym za grudzień 2021 na początku stycznia 2022 – powinniśmy od tego wynagrodzenia potrącić już składkę zdrowotną? De facto wynagrodzenie jest za okres w którym jeszcze nie podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu.
Skoro wynagrodzenie należne jest za okres w którym osoba ta nie podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu to pomimo faktycznej wypłaty w styczniu 2022 r. składka zdrowotna nie powinna zostać rozliczona.

Analogicznie jak do poniższego przykładu:
osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia od 1 grudnia 2021 r.  podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (umowa o pracę w innym zakładzie pełny etat) Od 1 stycznia zgłoszona zostaje do obowiązkowych ubezpieczeń: ER (rozwiązanie umowy o pracę) wypłata za 12.2021 następuje 5 stycznia 2022 r..

Pomimo, iż osoba od 1 stycznia 2022 r. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, rozliczając wynagrodzenie za grudzień – potrącona zostanie tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Powyższe potwierdził również resort zdrowia w stanowisku z dnia 3 grudnia 2021 r. oraz analogicznej wykładni dokonał ZUS.

Jeżek Przemysław