HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
polski lad ulga dla klasy sredniej hrkadryipplace

Roczne przychody a ulga „dla klasy średniej”

Roczne przychody podatnika a rozliczenie „ulgi dla klasy średniej”

Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru:
dla A wynoszącego co najmniej: 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł
(A x 6,68 % – 4 566 zł) : 0,17
dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł.
[A x (-7,35%) + 9 829 zł] : 0,17

A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów (…).

  • ze stosunku służbowego
  • stosunku pracy
  • pracy nakładczej i
  • spółdzielczego stosunku pracy

oraz

  • uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

(art. 26 ust. 4a ustawy o PDOF).
Ulgę skonstruowano z myślą o osobach:
zarabiających miesięcznie:
od 5 701 zł do 11 141 zł
rocznie:
od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Będzie ona wyliczana na podstawie jednego z ustawowych algorytmów (w zależności od wysokości dochodów pracownika). Pracodawca będzie musiał monitorować wynagrodzenie miesięczne każdego pracownika.

Przykład
Wynagrodzenie pracownika w miesiącach: styczeń, luty, maj i czerwiec 2022 r.: nie osiągnie wysokości co najmniej: 5 701 zł miesięcznie. Pracodawca nie uwzględni więc w żadnym z tych miesięcy ulgi przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. W okresie: marzec, kwiecień, lipiec i listopad 2022 r.: wynagrodzenie wyniesie  po 7 000 zł miesięcznie. W każdym z tych miesięcy należy uwzględnić nową ulgę. Grudniowe wynagrodzenie pracownika przekroczy wysokość: 11 141 zł – oznacza to, że ulga nie może być uwzględniana.

Ważne:
Gdy roczne przychody pracownika zostaną przekroczone nawet o 1 zł to ulga przysługiwać nie będzie. W tym wypadku pracownik będzie musiał dopłacić podatek, składając zeznanie roczne. Jeżeli pracownik na początku roku będzie otrzymywał wynagrodzenie w przedziale pozwalającym na zastosowanie ulgi, natomiast w ostatnich miesiącach roku otrzyma znaczącą podwyżkę np. premię, to może się okazać, że drastycznie wzrośnie u niego kwota podatku.

Przykład
Pracownik w wieku 35 lat zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości:11 000 zł. Pracodawca w każdym miesiącu kalendarzowym (styczeń – listopad 2022 r.) rozliczał pracownikowi ulgę w wysokości: 62,24 zł według wzoru: (11 000 x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17 pomniejszając o tą kwotę dochód (podstawę do opodatkowania). W miesiącu grudniu 2022 r. pracownik uzyska wynagrodzenie w wysokości: 11 000 zł oraz: 4 000 zł premii. Łączny przychód w miesiącu grudniu wyniósł: 15 000 zł. Ponieważ wysokość miesięcznego przychodu przekracza kwotę: 11 141 zł pracodawca przy ustalaniu dochodu nie uwzględnił ulgi. Łączny roczny przychód pracownika wyniósł: 136 000 zł [(11 000 zł x 12 m-cy) + 4 000 zł]. 136 000 > 133 692 zł dodatkowa ulga nie przysługuje. W rozliczeniu rocznym pracownik zobowiązany będzie do zapłaty podatku w związku z brakiem prawa do ulgi.

Przykład
Pracownica w wieku 28 lat zatrudniona na podstawie umowy o pracę otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 6 500 zł. Pracodawca w każdym miesiącu kalendarzowym (styczeń – kwiecień 2022 r.) rozliczał pracownicy ulgę w wysokości: 315,88 zł według wzoru: (6 500 x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17 pomniejszając o tą kwotę dochód (podstawę do opodatkowania).
W miesiącu maju 2022 r. pracownica urodziła dziecko i uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego, który wypłacany będzie do końca danego roku kalendarzowego. Łączny roczny przychód pracownicy ze stosunku pracy wyniósł: 26 000 zł (6 500 zł x 4 m-ce). 26 000 zł < 68 412 zł dodatkowa ulga nie przysługuje. W rozliczeniu rocznym pracownica zobowiązana będzie do zapłaty podatku w związku z brakiem prawa do ulgi.


Ważne:
Jeżeli podatnik (m.in. pracownik) złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników, płatnik (pracodawca) nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego (art. 32 ust. 2 b ustawy o PDOF).

Jeżek Przemysław