Blog

8 czerwca 2022

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem

Rozliczenie podatkowo – składkowe przychodów z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem Zawarcie jakiejkolwiek umowy cywilnej z własnym pracownikiem (umowa zlecenia, dzieło, kontrakt menedżerski lub umowa agencyjna) bądź wykonywaniem jej na rzecz własnego pracodawcy rodzić będzie obowiązek podlegania wszystkim ubezpieczeniom społecznym w tym ubezpieczeniu chorobowemu. W świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku […]

czytaj
5 maja 2022

Zasiłek macierzyński objęty „ulgą podatkową”

Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych Ustawa o PDOF reguluje tzw. PIT zerowy tj. zwolnienia przedmiotowe dotyczące określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 i pkt 152–154 źródeł przychodów do kwoty przychodów wynoszącej 85 528 zł w skali roku podatkowego. Są to ulgi potocznie nazywane: ulgą dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT) ulgą na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT) […]

czytaj
24 marca 2022

Oświadczenie PIT-2 w 2022 r.

Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 po zmianach od 10 marca 2022 r. Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF), pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF): Kwota zmniejszająca podatek: dochód zwolniony z opodatkowania: 30 000 zł x 17% = 5 100 zł Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy pracownika wynosi (złożone oświadczenie PIT-2): 425 zł (1/12 x 5 100 zł) Dochód: […]

czytaj
23 marca 2022

Dwie umowy o pracę a koszty uzyskania przychodu

Zawarcie dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy to podwójne koszty uzyskania przychodu Pracownik z którym zawarto dwie umowy o pracę w tej samej firmie, ma prawo do takich samych kosztów uzyskania przychodu jak osoba pracująca na etatach u dwóch różnych pracodawców. Oznacza to, że rozliczając w danym miesiącu łączne wynagrodzenie z dwóch umów o pracę, pracodawca pomniejszy dochód o: 2 x 250 zł lub 2 x 300 zł (o ile […]

czytaj
3 marca 2022

Prokurent z obowiązkową składką zdrowotną

Pomimo nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia Prokurenta – składka na ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowa Pobierane przez prokurenta wynagrodzenia stanowi dla niego przychód zaliczany do innych źródeł, czyli przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF. Prokurent rozlicza się samodzielnie w zeznaniu rocznym. Zatem spółka nie pełni funkcji płatnika i od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia nie pobiera zaliczki na podatek. Spółka po zakończonym roku ma obowiązek wystawić PIT-11 […]

czytaj
21 lutego 2022

Rozliczenie dwóch wypłat wynagrodzeń w miesiącu

Dwie wypłaty w miesiącu a rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy (rozporządzenie z 7 stycznia) i ulgi „dla klasy średniej” Gdy w danym miesiącu kalendarzowym następuje rozliczenie kolejnego wynagrodzenia (w różnych terminach) to rozliczenia: 1. składek na ubezpieczenia społeczne 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne 3. ulgi dla pracowników oraz 4. zaliczki na podatek dochodowy należy dokonać od łącznej kwoty uzyskanego – w danym miesiącu – przychodu (narastająco). Unikniemy w ten sposób […]

czytaj
20 stycznia 2022

Wynagrodzenie i zasiłek a zaliczka na podatek po zmianach

Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy po zmianach od 8 stycznia 2022 r. Dziennik Ustaw z dnia 7 stycznia 2022 r. poz. 28 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. obowiązuje od 8 stycznia 2022 r. W sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników  zaliczek na podatekdochodowy od osób fizycznych Od dnia 8 stycznia 2022 r.: Weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady pobierania i przekazywania zaliczki […]

czytaj
30 grudnia 2021

Wniosek o nie rozliczaniu „ulgi dla klasy średniej” termin

Termin złożenia wniosku o nie pomniejszanie dochodu o kwotę dodatkowej ulgi i nie stosowaniu kosztów uzyskania przychodu: 250 zł   Koszty uzyskania przychodu: 250 zł: Zmiany od 1 stycznia 2022 r.: Art. 32 ust. 1f ustawy o PDOF zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek: o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub miesięcznych kosztów […]

czytaj
23 grudnia 2021

Składki i deklaracje ZUS za grudzień 2021 r.

Termin opłacenia składek ZUS i przekazania deklaracji rozliczeniowych za miesiąc grudzień 2021 r. Zmiana od 1 stycznia 2022 r.: Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc: z zastrzeżeniem ust. 1a: dotyczy twórców i artystów, którzy  przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw […]

czytaj
22 grudnia 2021

Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy

Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od 1 stycznia 2022 r. Osoby wykonujące usługi m. in na podstawie umów zlecenia i o dzieło skorzystają z: nowej kwoty zmniejszającej podatek: 5 100 zł (przy dochodzie do 30 000 zł x 17%) oraz  podwyższonego progu podatkowego: 120 000 zł. Zleceniobiorcy nie będą mogli jednak odliczyć składki zdrowotnej w wysokości 7,75% od podatku. Nie skorzystają też z ulgi dla klasy średniej. Art. 41. 1. ustawy […]

czytaj
20 grudnia 2021

Akt powołania a obowiązkowa zdrowotna

Wykonywanie czynności na podstawie „aktu powołania” a obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne Zmiana od 1 stycznia 2022 r.: W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej ustawą zdrowotną, wprowadza się następujące zmiany: w art. 66 w ust. 1 Obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu: dodaje się pkt 35a w brzmieniu: osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Obowiązek ten powstaje […]

czytaj
6 grudnia 2021

Roczne przychody a ulga „dla klasy średniej”

Roczne przychody podatnika a rozliczenie „ulgi dla klasy średniej” Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru: dla A wynoszącego co najmniej: 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł (A x 6,68 % – 4 566 zł) : 0,17 dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 […]

czytaj
3 grudnia 2021

Obniżenie składki zdrowotnej przy kosztach 50%

Obowiązek pomniejszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przy kosztach autorskich 50% O obowiązku obniżenia składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki na podatek dochodowy według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2021 r. pisaliśmy w art. z dnia 6 października 2021 r.: https://www.hrkadryiplace.pl/skladka-zdrowotna-do-wysokosci-zaliczki-na-podatek-polski-lad/ Pracownik otrzymujący przychody ze stosunku pracy z zastosowaniem kosztów autorskich 50% objęty jest również prawem do zastosowania tzw. „ulgi dla klasy średniej”. Z wyliczeń wynika, że przy […]

czytaj
22 listopada 2021

Składka zdrowotna od przychodów zwolnionych z podatku

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) od przychodów zwolnionych z opodatkowania W dniu 6 października 2021 r. informowaliśmy o kolejnych zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” dotyczącym „obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy na dzień 31 grudnia 2021 r.” https://www.hrkadryiplace.pl/skladka-zdrowotna-do-wysokosci-zaliczki-na-podatek-polski-lad Od 1 stycznia 2022 r. rozszerzony zostaje katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania dla Pracowników i Zleceniobiorców. Polski Ład wprowadza trzy dodatkowe zwolnienia z opodatkowania m.in.: dla pracowników i zleceniobiorców, tzw.: 1) […]

czytaj
19 listopada 2021

Kilka wypłat w miesiącu a rozliczenie nowej „ulgi”

Rozliczenie „ulgi dla klasy średniej” a kilka wypłat w miesiącu Nowa ulga (od 1.1.2022 r.) odliczana będzie od dochodu (podstawa do opodatkowania), której wysokość uzależniona będzie od poziomu uzyskanych w danym miesiącu przychodów (podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej). W art. 32 ustawy o PDOF dodaje się nowy ust. 2a i 2b: 2a. Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody: ze stosunku służbowego stosunku pracy pracy […]

czytaj
5 listopada 2021

Lista płac 2022 r. – Polski Ład – ulga dla klasy średniej (2)

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2022 r. po zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” – ulga dla „klasy średniej” (2) „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy a jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają m.in. na wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej. Więcej nt nowych ulg dla pracowników: https://www.hrkadryiplace.pl/ulgi-podatkowe-polski-lad-dla-pracownikow-2022-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ Poniżej przedstawiamy przykładową listę płac z rozliczeniem wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 stycznia 2022 r. z uwzględnieniem […]

czytaj
28 października 2021

Lista płac 2022 r. – Polski Ład – ulga dla klasy średniej

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2022 r. po zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” ulga dla „klasy średniej” „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy a jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają m.in. na wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej. Więcej nt nowych ulg dla pracowników: https://www.hrkadryiplace.pl/ulgi-podatkowe-polski-lad-dla-pracownikow-2022-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ Poniżej przedstawiamy przykładową listę płac z rozliczeniem wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 stycznia 2022 r. z uwzględnieniem pierwszej […]

czytaj
27 października 2021

Wypłata wynagrodzenia w styczniu za grudzień

Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych za grudzień wypłaconych w styczniu Za przychody ze stosunku pracy uważane są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, a w szczególności wynagrodzenia. Od wypłaconych lub pozostawionych do dyspozycji wynagrodzeń płatnik (pracodawca, zleceniodawca) ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy pracownika/zleceniobiorcy, którą wpłaca do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Jeśli wynagrodzenie wypłacane jest w styczniu 2022 r.: to jest przychodem pracownika […]

czytaj
12 października 2021

Przychody zwolnione z opodatkowania Polski Ład

Rozszerzony katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania dla Pracowników i Zleceniobiorców Propozycja zmian od 1 stycznia 2022 r.: Polski Ład wprowadza trzy dodatkowe zwolnienia z opodatkowania m.in.: dla pracowników i zleceniobiorców, tzw.: 1) ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PDOF) 2) ulga dla rodziców (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PDOF) 3) ulga dla podatników po 60 roku życia […]

czytaj
11 października 2021

Brak poboru zaliczki na podatek Polski Ład

Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy przy umowach cywilnoprawnych Propozycja zmian od 1 stycznia 2022 r.: Osoby wykonujące usługi na podstawie umów zlecenia i o dzieło skorzystają z: nowej kwoty wolnej od podatku: 5 100 zł (przy dochodzie do 30 tyś zł) oraz podwyższonego progu podatkowego: 120 tyś zł. Zleceniobiorcy nie będą mogli jednak: odliczyć składki zdrowotnej w wysokości 7,75% od podatku ani skorzystać z tzw. „ulgi dla […]

czytaj
8 października 2021

Terminy opłacania składek ZUS – Polski Ład

Propozycja zmian terminów opłacania składek ZUS i przesyłania deklaracji rozliczeniowych Aktualny stan prawny: Art. 47. 1. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż: do 10 dnia następnego miesiąca: dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie do 5 dnia następnego miesiąca: dla […]

czytaj
6 października 2021

Składka zdrowotna do wysokości zaliczki na podatek „Polski Ład”

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy ? Tak, ale ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r.   Przy kalkulacji wynagrodzeń, zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, należy zwrócić szczególną uwagę na przepis art. 83 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwana dalej ustawą zdrowotną. W art. 83 ustawy zdrowotnej po zmianach: ust. 1: W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne […]

czytaj
3 października 2021

Ulgi podatkowe „Polski Ład”

Ulgi podatkowe dla pracowników przewidziane w „Polskim Ładzie”   „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy. Jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają w szczególności na: 1. podwyższeniu do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku: dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej 2. podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodów: po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku 3. wprowadzeniu […]

czytaj
17 września 2021

Zaprzestanie stosowania kosztów uzyskania przychodu

Równoległe wykonywanie pracy w „dwóch zakładach” i brak możliwości zaprzestania stosowania KUP „Polski Ład” Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF (art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF). Przy ustalaniu przez pracodawcę podstawy do opodatkowania, warunkiem uwzględnienia w niej kosztów uzyskania przychodów jest uzyskanie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy. Nie ma przy […]

czytaj