Blog

20 września 2022

Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu

Wniosek o niestosowanie Kosztów Uzyskania Przychodów po zmianach od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje do odwołania W stanie prawnym do 31 grudnia 2022 r.: art. 32 ust. 1f ustawy o PDOF zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek: 1) o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub 2) miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których […]

czytaj
27 czerwca 2022

SKALA PODATKOWA W PIT ZA 2022 R.

Zmiana skali podatkowej i wpływ na rozliczanie przychodów w 2022 r. Zaliczka na podatek dochodowy w 2022 r.: Obniżenie stawki podatkowej z 17% do 12% dotyczy każdego podatnika (uzyskującego dochody na skali), bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców czy też równoczesnego pobierania emerytury. Z niższej stawki podatku skorzystają również przedsiębiorcy. Rozwiązanie to rekompensuje uchylaną tzw. ulgę dla klasy średniej. […]

czytaj
21 czerwca 2022

Przesunięcie terminu poboru zaliczki na podatek

Uchylenie z dniem 1 lipca 2022 r przepisów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 15.06.2022 r. poz. 1265), zwana dalej: ustawą zmieniającą. Po zmianach od 1 lipca 2022 r.: zwalnia się płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia nadwyżki zaliczki, o której mowa w art. […]

czytaj
8 czerwca 2022

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem

Rozliczenie podatkowo – składkowe przychodów z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem Zawarcie jakiejkolwiek umowy cywilnej z własnym pracownikiem (umowa zlecenia, dzieło, kontrakt menedżerski lub umowa agencyjna) bądź wykonywaniem jej na rzecz własnego pracodawcy rodzić będzie obowiązek podlegania wszystkim ubezpieczeniom społecznym w tym ubezpieczeniu chorobowemu. W świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się osobę pozostającą […]

czytaj
5 maja 2022

Zasiłek macierzyński objęty „ulgą podatkową”

Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych Ustawa o PDOF reguluje tzw. PIT zerowy tj. zwolnienia przedmiotowe dotyczące określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 i pkt 152–154 źródeł przychodów do kwoty przychodów wynoszącej 85 528 zł w skali roku podatkowego. Są to ulgi potocznie nazywane: ulgą dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT) ulgą na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT) […]

czytaj
24 marca 2022

Oświadczenie PIT-2 w 2022 r.

Złożenie przez pracownika oświadczenia PIT-2 po zmianach od 10 marca 2022 r. Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF), pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF): Kwota zmniejszająca podatek: dochód zwolniony z opodatkowania: 30 000 zł x 17% = 5 100 zł Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy pracownika wynosi (złożone oświadczenie PIT-2): 425 zł (1/12 x 5 100 zł) […]

czytaj
23 marca 2022

Dwie umowy o pracę a koszty uzyskania przychodu

Zawarcie dwóch umów o pracę u tego samego pracodawcy to podwójne koszty uzyskania przychodu Pracownik z którym zawarto dwie umowy o pracę w tej samej firmie, ma prawo do takich samych kosztów uzyskania przychodu jak osoba pracująca na etatach u dwóch różnych pracodawców. Oznacza to, że rozliczając w danym miesiącu łączne wynagrodzenie z dwóch umów o pracę, pracodawca pomniejszy dochód o: 2 x 250 zł lub 2 x 300 zł (o ile […]

czytaj
7 marca 2022

Nadwyżka podatku a potrącenia komornicze

Nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy a potrącenia z wynagrodzenia na rzecz komornika Od jakiej kwoty należy dokonać potrącenia na rzecz organów egzekucyjnych (komornik, ZUS, US) ? z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu kwoty: 1. składek na ubezpieczenia społeczne 2. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz 3. wpłat dokonywanych do PPK jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania (…) oraz 4. składki na ubezpieczenia zdrowotne, która w całości jest odliczana […]

czytaj
3 marca 2022

Prokurent z obowiązkową składką zdrowotną

Pomimo nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia Prokurenta – składka na ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowa Pobierane przez prokurenta wynagrodzenia stanowi dla niego przychód zaliczany do innych źródeł, czyli przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF. Prokurent rozlicza się samodzielnie w zeznaniu rocznym. Zatem spółka nie pełni funkcji płatnika i od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia nie pobiera zaliczki na podatek. Spółka po zakończonym roku ma obowiązek wystawić PIT-11 […]

czytaj
21 lutego 2022

Rozliczenie dwóch wypłat wynagrodzeń w miesiącu

Dwie wypłaty w miesiącu a rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy (rozporządzenie z 7 stycznia) i ulgi „dla klasy średniej” Gdy w danym miesiącu kalendarzowym następuje rozliczenie kolejnego wynagrodzenia (w różnych terminach) to rozliczenia: 1. składek na ubezpieczenia społeczne 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne 3. ulgi dla pracowników oraz 4. zaliczki na podatek dochodowy należy dokonać od łącznej kwoty uzyskanego – w danym miesiącu – przychodu (narastająco). Unikniemy w […]

czytaj
10 lutego 2022

Akt powołania a zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

„Akt powołania” a obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego Stanowisko Ministerstwa Zdrowia Zapytanie skierowane do Ministerstwa Zdrowia Powołanie i zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Od 1 stycznia 2022 r. z art. 66 w ust. 1 ustawy zdrowotnej wynika obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Z przepisu tego nie wynika jednak konkretnie o jakich osoba mowa. W praktyce mamy przypadki […]

czytaj
27 stycznia 2022

Zaliczka na podatek dochodowy na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2021 r. Rozporządzenie MF z dnia 7 stycznia 2022 r. Od dnia 8 stycznia 2022 r.: Weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozporządzenie przedłuża płatnikom terminy pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, ale tylko od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021r. Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiąganych w 2022 r. […]

czytaj
25 stycznia 2022

Umowa zlecenia a nowe ulgi podatkowe

Nie każda umowa zlecenia objęta jest nowymi ulgami podatkowymi  Ulga dla młodych do 26 lat art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PDOF: Wolne od podatku dochodowego są przychody: 1. ze stosunku służbowego 2. stosunku pracy 3. pracy nakładczej 4. spółdzielczego stosunku pracy 5. z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8) 6. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej: o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 […]

czytaj
20 stycznia 2022

Wynagrodzenie i zasiłek a zaliczka na podatek po zmianach

Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy po zmianach od 8 stycznia 2022 r. Dziennik Ustaw z dnia 7 stycznia 2022 r. poz. 28 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. obowiązuje od 8 stycznia 2022 r. W sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników  zaliczek na podatekdochodowy od osób fizycznych Od dnia 8 stycznia 2022 r.: Weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów […]

czytaj
18 stycznia 2022

Wnioskowanie o niestosowanie rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r.

Kto może wnioskować o niestosowanie rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r. ? Z dniem 8 stycznia 2022 r.: weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające zasady pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozporządzenie przedłuża płatnikom terminy pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, ale tylko od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021r. Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiąganych w 2022 r. w wysokości do: 12 800 […]

czytaj
14 stycznia 2022

Ulga dla seniorów 60 + a tytuł do ubezpieczeń społecznych

Ulga dla seniorów 60 + a tytuł do ubezpieczeń społecznych Wolne od podatku dochodowego są przychody: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia (o których mowa w art. 13 pkt 8) oraz pozarolniczej działalności gospodarczej do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych otrzymane przez podatnika: po ukończeniu 60 roku życia: w przypadku […]

czytaj
11 stycznia 2022

Przychód roczny dla celów stosowania nowej ulgi dla pracowników

Czy pracodawca ma obowiązek ustalać przychód narastająco od początku roku w celu prawidłowego rozliczania „ulgi dla klasy średniej” ? W ostatnim (kolejnym) poradniku, wydanym przez MF czytamy, że: Co wynika z przepisów prawa: Z przepisów ustawy o PDOF wynika, że pracodawca oblicza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z art. 32. W ust. 1 tego art. wskazano, iż pracodawca rozlicza dochód „narastająco od początku roku” i po jego przekroczeniu 120 000 […]

czytaj
11 stycznia 2022

Wycofanie wniosku o niestosowaniu nowej ulgi w trakcie roku

Czy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej może zostać odwołany przez pracownika w trakcie roku kalendarzowego ?   W ostatnim czasie pojawiają się stanowiska z których wynika, że pracownik, który złożył pracodawcy wniosek o nie pomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla „klasy średniej” nie może takiego wniosku w trakcie roku odwołać. Czy aby na pewno ? Przepisy ustawy o PDOF: art. 32 ust. 2b ustawy: Jeżeli podatnik złoży […]

czytaj
10 stycznia 2022

Zaliczka na podatek dochodowy od 8 stycznia 2022 r.

Rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy po zmianach od 8 stycznia 2022 r. Dziennik Ustaw z dnia 7 stycznia 2022 r. poz. 28 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. obowiązuje od 8 stycznia 2022 r. W sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatekdochodowy od osób fizycznych Przykład Pracownik zatrudniony w wieku 32 lat w miesiącu styczniu 2022 r. uzyskał przychód w wysokości: 6 […]

czytaj
5 stycznia 2022

Oświadczenie PIT-2 w 2022 r.

Oświadczenie PIT-2 dla celów rozliczania kwoty zmniejszającej podatek Pracownikom – płatnicy zmniejszają zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek czyli: 425 zł miesięcznie (1/12 z kwoty 5 100 zł), jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożył zakładowi pracy stosowne oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2), w którym stwierdzi, że: nie otrzymuje: emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika nie osiąga dochodów: […]

czytaj
3 stycznia 2022

Skala podatkowa w 2022 r.

Skala podatkowa w 2022 r. Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF), pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF): Ulga podatkowa roczna: dochód zwolniony z opodatkowani: 30 000 zł x 17% = 5 100 zł Koszty uzyskania przychodów wynoszą: miesięcznie: 250 zł w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje […]

czytaj
30 grudnia 2021

Wniosek o nie rozliczaniu „ulgi dla klasy średniej” termin

Termin złożenia wniosku o nie pomniejszanie dochodu o kwotę dodatkowej ulgi i nie stosowaniu kosztów uzyskania przychodu: 250 zł   Koszty uzyskania przychodu: 250 zł: Zmiany od 1 stycznia 2022 r.: Art. 32 ust. 1f ustawy o PDOF zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek: o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub miesięcznych […]

czytaj
23 grudnia 2021

Składki i deklaracje ZUS za grudzień 2021 r.

Termin opłacenia składek ZUS i przekazania deklaracji rozliczeniowych za miesiąc grudzień 2021 r. Zmiana od 1 stycznia 2022 r.: Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc: z zastrzeżeniem ust. 1a: dotyczy twórców i artystów, którzy  przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji […]

czytaj
22 grudnia 2021

Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy

Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od 1 stycznia 2022 r. Osoby wykonujące usługi m. in na podstawie umów zlecenia i o dzieło skorzystają z: nowej kwoty zmniejszającej podatek: 5 100 zł (przy dochodzie do 30 000 zł x 17%) oraz  podwyższonego progu podatkowego: 120 000 zł. Zleceniobiorcy nie będą mogli jednak odliczyć składki zdrowotnej w wysokości 7,75% od podatku. Nie skorzystają też z ulgi dla klasy średniej. Art. 41. 1. […]

czytaj
20 grudnia 2021

Akt powołania a obowiązkowa zdrowotna

Wykonywanie czynności na podstawie „aktu powołania” a obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne Zmiana od 1 stycznia 2022 r.: W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej ustawą zdrowotną, wprowadza się następujące zmiany: w art. 66 w ust. 1 Obowiązek podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu: dodaje się pkt 35a w brzmieniu: osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Obowiązek ten […]

czytaj
14 grudnia 2021

Ekwiwalent za urlop ona przełomie roku

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacony na przełomie roku 2021/2022 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest wymagalny z datą ustania stosunku pracy por.: postanowienie SN z dnia 05 grudnia 1996 r. sygn. akt I PKN 34/96, OSNP 1997/13/237 wyrok SA w Gdańsku z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt III APa 2/16 W praktyce zdarzają się przypadki w których nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w dniu rozwiązania umowy o pracę a wypłata, […]

czytaj
10 grudnia 2021

Przychody objęte ulgą dla tzw. klasy średniej

Przychody ze stosunku pracy objęte ulgą dla tzw. klasy średniej Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru: dla A wynoszącego co najmniej: 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł (A x 6,68 % – 4 566 zł) : 0,17 dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 […]

czytaj
6 grudnia 2021

Roczne przychody a ulga „dla klasy średniej”

Roczne przychody podatnika a rozliczenie „ulgi dla klasy średniej” Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru: dla A wynoszącego co najmniej: 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł (A x 6,68 % – 4 566 zł) : 0,17 dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 […]

czytaj
3 grudnia 2021

Obniżenie składki zdrowotnej przy kosztach 50%

Obowiązek pomniejszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przy kosztach autorskich 50% O obowiązku obniżenia składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki na podatek dochodowy według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2021 r. pisaliśmy w art. z dnia 6 października 2021 r.: https://www.hrkadryiplace.pl/skladka-zdrowotna-do-wysokosci-zaliczki-na-podatek-polski-lad/ Pracownik otrzymujący przychody ze stosunku pracy z zastosowaniem kosztów autorskich 50% objęty jest również prawem do zastosowania tzw. „ulgi dla klasy średniej”. Z wyliczeń wynika, […]

czytaj
2 grudnia 2021

Ulga dla klasy średniej a kwota wolna od podatku

Czy ulga dla „klasy średniej” i ulga 425 zł to to samo ?   Najczęściej zadawane pytanie na szkoleniach z tematyki „Kalkulacji wynagrodzeń po uchwaleniu Polskiego Ładu” To dwie niezależne od siebie kwoty: kwota zmniejszająca podatek (tzw. ulga podatkowa) to 1/12 z kwoty: 5 100 zł (30 000 zł x 17%) = 425 zł stosowana u pracownika na podstawie złożonego (przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym) oświadczenia PIT-2: pomniejsza wysokość zaliczki […]

czytaj
22 listopada 2021

Składka zdrowotna od przychodów zwolnionych z podatku

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) od przychodów zwolnionych z opodatkowania W dniu 6 października 2021 r. informowaliśmy o kolejnych zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” dotyczącym „obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy na dzień 31 grudnia 2021 r.” https://www.hrkadryiplace.pl/skladka-zdrowotna-do-wysokosci-zaliczki-na-podatek-polski-lad Od 1 stycznia 2022 r. rozszerzony zostaje katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania dla Pracowników i Zleceniobiorców. Polski Ład wprowadza trzy dodatkowe zwolnienia z opodatkowania m.in.: dla pracowników […]

czytaj
19 listopada 2021

Kilka wypłat w miesiącu a rozliczenie nowej „ulgi”

Rozliczenie „ulgi dla klasy średniej” a kilka wypłat w miesiącu Nowa ulga (od 1.1.2022 r.) odliczana będzie od dochodu (podstawa do opodatkowania), której wysokość uzależniona będzie od poziomu uzyskanych w danym miesiącu przychodów (podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej). W art. 32 ustawy o PDOF dodaje się nowy ust. 2a i 2b: 2a. Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody: ze stosunku służbowego stosunku pracy […]

czytaj
5 listopada 2021

Lista płac 2022 r. – Polski Ład – ulga dla klasy średniej (2)

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2022 r. po zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” – ulga dla „klasy średniej” (2) „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy a jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają m.in. na wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej. Więcej nt nowych ulg dla pracowników: https://www.hrkadryiplace.pl/ulgi-podatkowe-polski-lad-dla-pracownikow-2022-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ Poniżej przedstawiamy przykładową listę płac z rozliczeniem wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 stycznia 2022 […]

czytaj
28 października 2021

Lista płac 2022 r. – Polski Ład – ulga dla klasy średniej

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2022 r. po zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” ulga dla „klasy średniej” „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy a jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają m.in. na wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej. Więcej nt nowych ulg dla pracowników: https://www.hrkadryiplace.pl/ulgi-podatkowe-polski-lad-dla-pracownikow-2022-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ Poniżej przedstawiamy przykładową listę płac z rozliczeniem wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 stycznia 2022 r. […]

czytaj
27 października 2021

Wypłata wynagrodzenia w styczniu za grudzień

Zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych za grudzień wypłaconych w styczniu Za przychody ze stosunku pracy uważane są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, a w szczególności wynagrodzenia. Od wypłaconych lub pozostawionych do dyspozycji wynagrodzeń płatnik (pracodawca, zleceniodawca) ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy pracownika/zleceniobiorcy, którą wpłaca do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Jeśli wynagrodzenie wypłacane jest w styczniu 2022 r.: to jest przychodem […]

czytaj
22 października 2021

Lista płac w 2022 r. – Polski Ład

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2022 r. po zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy a jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają m.in. na wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej. Więcej nt nowych ulg dla pracowników: https://www.hrkadryiplace.pl/ulgi-podatkowe-polski-lad-dla-pracownikow-2022-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ Poniżej przedstawiamy przykładową listę płac z rozliczeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 stycznia 2022 r. Przykład: Pracownik (w wieku 33 […]

czytaj
12 października 2021

Przychody zwolnione z opodatkowania Polski Ład

Rozszerzony katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania dla Pracowników i Zleceniobiorców Propozycja zmian od 1 stycznia 2022 r.: Polski Ład wprowadza trzy dodatkowe zwolnienia z opodatkowania m.in.: dla pracowników i zleceniobiorców, tzw.: 1) ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PDOF) 2) ulga dla rodziców (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PDOF) 3) ulga dla podatników po 60 roku […]

czytaj
11 października 2021

Brak poboru zaliczki na podatek Polski Ład

Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy przy umowach cywilnoprawnych Propozycja zmian od 1 stycznia 2022 r.: Osoby wykonujące usługi na podstawie umów zlecenia i o dzieło skorzystają z: nowej kwoty wolnej od podatku: 5 100 zł (przy dochodzie do 30 tyś zł) oraz podwyższonego progu podatkowego: 120 tyś zł. Zleceniobiorcy nie będą mogli jednak: odliczyć składki zdrowotnej w wysokości 7,75% od podatku ani skorzystać z tzw. „ulgi […]

czytaj
8 października 2021

Terminy opłacania składek ZUS – Polski Ład

Propozycja zmian terminów opłacania składek ZUS i przesyłania deklaracji rozliczeniowych Aktualny stan prawny: Art. 47. 1. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż: do 10 dnia następnego miesiąca: dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie do 5 dnia następnego miesiąca: dla […]

czytaj
6 października 2021

Składka zdrowotna do wysokości zaliczki na podatek „Polski Ład”

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy ? Tak, ale ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r.   Przy kalkulacji wynagrodzeń, zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, należy zwrócić szczególną uwagę na przepis art. 83 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwana dalej ustawą zdrowotną. W art. 83 ustawy zdrowotnej po zmianach: ust. 1: W przypadku gdy składka […]

czytaj
3 października 2021

Ulgi podatkowe „Polski Ład”

Ulgi podatkowe dla pracowników przewidziane w „Polskim Ładzie”   „Polski Ład” to kompleksowy program społeczno-gospodarczy. Jednym z jego komponentów są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają w szczególności na: 1. podwyższeniu do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku: dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej 2. podwyższeniu do 120 000 zł progu dochodów: po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku 3. wprowadzeniu […]

czytaj
17 września 2021

Zaprzestanie stosowania kosztów uzyskania przychodu

Równoległe wykonywanie pracy w „dwóch zakładach” i brak możliwości zaprzestania stosowania KUP „Polski Ład” Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF (art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF). Przy ustalaniu przez pracodawcę podstawy do opodatkowania, warunkiem uwzględnienia w niej kosztów uzyskania przychodów jest uzyskanie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy. Nie ma przy […]

czytaj