HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 4

Prokurent z obowiązkową składką zdrowotną

Pomimo nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia Prokurenta – składka na ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowa


Pobierane przez prokurenta wynagrodzenia stanowi dla niego przychód zaliczany do innych źródeł, czyli przychód, o którym mowa
 w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PDOF.
Prokurent rozlicza się samodzielnie w zeznaniu rocznym. Zatem spółka nie pełni funkcji płatnika i od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia nie pobiera zaliczki na podatek. Spółka po zakończonym roku ma obowiązek wystawić PIT-11 i przekazać go prokurentowi oraz właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu najpóźniej do końca lutego następnego roku podatkowego.
Zgodnie z powyższym pojawiła się wątpliwość czy w powyższym przypadku zastosowanie znajdzie art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej zgodnie z którym, w przypadku nieobliczania zaliczki na PDOF przez płatnika (od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki), zgodnie z przepisami ustawy o PDOF, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.
Zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak i Ministerstwo Zdrowia zgodnie uznały, że nie.
Artykuł ten stosuje się wyłącznie do ubezpieczonych, wymienionych w ust. 1 art. 83 ustawy zdrowotnej a więc tylko do osób wymienionych w art. 85 ust. 1-13 (wśród których nie wymienia się osób powołanych).
Art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej (zdaniem ZUS i MZ) nie będzie miał również zastosowania w przypadku gdy m.in. zleceniobiorca złoży płatnikowi pisemny wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek (art. 41 ust. 1c ustawy o PDOF).

Jeżek Przemysław