HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 3

Rozliczenie wynagrodzenia „Kierowcy” przewóz międzynarodowy

Rozliczenie wynagrodzenia „Kierowcy w transporcie międzynarodowym”
Pakiet Mobilności od 2.2.2022 r.


Dyrektywa 2020/1057 (dyrektywa lex specialis):
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do:

dyrektywy 96/71/WE i
dyrektywy 2014/67/UE
dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE z 2020 r. L 249, s. 49).
Od 2 lutego 2022 r. obowiązują nowe zasady wynagradzania pracowników w transporcie międzynarodowym. Gdy kierowca wykonuje przewóz objęty przepisami o delegowaniu (transport międzynarodowy) to przewoźnik musi zapewnić mu co najmniej takie same warunki zatrudnienia, jakie dla tego zawodu obowiązują w państwach, w których wykonuje on pracę. Wejście w życie przepisów związane jest z tzw. pakietem mobilności.
Od 2 lutego 2022 r. weszły również w życie przepisy ustawy z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw likwidujące podróż służbową jako formę, w której wykonywane są zadania służbowe kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe, określając przy tym nowe zasady rozliczania ich wynagrodzeń w zakresie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Do wynagrodzenia kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe stosuje się:
w zakresie ustalania podstawy wymiaru podatku dochodowego:
art. 21 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:
par. 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
pomniejszana jest o równowartość diety określonej w przepisach o podróżach służbowych, za każdy dzień pobytu za granicą – przy czym w roku 2022 nie może być niższa od kwoty: 5 922 zł.

Wolna od podatku dochodowego:
jest część przychodów w kwocie odpowiadającej 30% diety określonej w przepisach o podróżach służbowych, za każdy dzień pobytu za granicą.

Przykład
Pracownik (wiek 32 lata) zatrudniony w firmie transportowej w dniach od 7 do 15 lutego 2022 r. wykonywał przewóz dwustronny. Przewoził towar z Polski z kolejnym załadunkiem w Niemczech i rozładunkiem we Francji. Kolejny załadunek we Francji z przewozem do Polski.

CMR 1 (list przewozowy)
Załadunek:          Polska

Rozładunek:      Francja
CMR 2 (list przewozowy)
Załadunek:          Niemcy

Rozładunek:      Francja
CMR 3 (list przewozowy)
Załadunek:          Francja

Rozładunek:      Polska

Przewóz bilateralny wyłączony z oddelegowania

mapa

Łączne wynagrodzenie pracownika za miesiąc luty wyniosło: 6 250 zł
(wynagrodzenie zasadnicze, ryczałty, dyżury)

U pracownika stosowane są podstawowe KUP: 250 zł oraz kwota zmniejszająca podatek: 425 zł (złożone oświadczenie PIT-2).
Pracownik nie jest uczestnikiem PPK i nie złożył wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.
W sytuacji, gdy pracownik przebywa w jednej dobie w dwóch różnych krajach, w celu ustalenia kwoty obniżającej podstawę wymiaru składek  o równowartość diety, płatnik powinien zastosować zasady określone w rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zgodnie z nimi dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

Do rozliczenia wynagrodzenia pracodawca przyjął państwo docelowe: Francja. Łączna liczba dni pobytu pracownika za granicą wyniosła 8 dni.
Dieta Francja: 50 euro
średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu:
4,25 zł (hipotetyczny kurs).

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:
równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą:

50 euro x 8 dni x 4,25 zł = 1 700 zł.
Wynagrodzenie po odliczeniu równowartości diet:
6 250 zł – 1 700 zł = 4 550 zł
4 550 zł < 5 922 zł
Przychód do opodatkowania:
50 euro x 30% x 8 dni x 4,25 zł = 510 zł

6 250 zł – 510 zł = 5 740 zł.

Wysokość ulgi dla klasy średniej:

 

ulga


Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w miesiącu marcu 2022 r.
(należne za miesiąc luty 2022 r.)

lista 1

Ważne:
Przy rozliczaniu wynagrodzeń zastosowanie znajdzie również rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem z 7 stycznia 2022 r.:
Zaliczka na podatek według PŁ:
372 zł
Zaliczka na podatek na 31 grudnia 2021 r.:
415 zł

Podstawa wymiaru składek na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła:
5 259 zł prognozowane przeciętne wynagrodzenie
składki: E-R-CH
721,02 zł.
podstawa do opodatkowania:
6 250 zł – 510 zł (30% równowartość diet)  – 250 zł – 721,02 zł  = 4 769 zł
4 769 zł x 17% – 43,76 zł = 766,97 zł – 351,69 zł (7,75% zdrowotna) =  415 zł
Rozliczenie zaliczki na podatek według PŁ:
372 zł

lista 2

Pracodawca z własnych środków opłaci część składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i FGŚP (o ile pracownik nie osiągnął wieku wynoszącego co najmniej 55 lat – kobieta i co najmniej 60 lat – mężczyzna).

Artykuł o pobrania w PDF (poniżej): „Pobierz artykuł”

Szkolenia:
8 marca 2022 r.:
rozliczanie-wynagrodzen-kierowcow-po-zmianach-w-2022-r-3

 

 

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami?
Zapisz się do newslettera!

„HR Kadry i Płace”
to blog o tematyce kadrowo/płacowej dla praktyków. Zapisując się do newslettera
otrzymasz informacje o nowych wpisach na blogu oraz będziesz informowany
o wszystkich aktualnych zmianach w przepisach.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.